ซุปเปอร์บอล - ดาวเด่น

Daily News Thailand - - กีฬา -

กิตติ ต.เป้�เปี่ยมทรัพย์แปดริ้ว ล.พ.น. แพ้น็อกยก 5 ยอด บัวเพชร ส.เสือเพชร ร.ด.น. ชนะน็อกยก 2 พล�ยพยัคฆ์ ศิษย์กำ�นนัประเสริฐ ล.พ.น.) 130 ปอนด์

อรุณเดช (เพชรสุภาพรรณ) เอ็ม16 (ชนะ คะแนน เพชรมณี ด�บรันส�รค�ม ศรีสะเกษ แพ้คะแนน โคบ�ล สุรน�รยิีม โคร�ช ชนะคะแนน ณัฐเกียรติ ท.พร�น 49 อ้อมน้อย) มวยเข่�สงูย�วสภ�พได้เปรียบใจเป็นรองจะ แพ้ ดวงสมพงษ์ นายกเอท่าศาลา มวยเข่�ดดัุนเก๋�เกมใจ เหนือกว่� (แพ้คะแนน เจนรบ พุ่มพันธ์ุม่วง นครศรีฯ ชนะ คะแนน ขวัญชัย เพชรนิโรธ ล.พ.น. ชนะคะแนนเพชรบุญชู ส.สมหม�ย อ้อมน้อย 154 ปอนด์

ธงชัย เพชรรุ่งเรือง (แพ้คะแนน ไม้เอก ศิษย์ กำ�นนัใหญ่ อ้อมน้อย ชนะน็อกยก 4 เอกร�ช� ร.ร.กีฬ� สพุรรณ ล.พ.น. แพ้คะแนน เทอดเกียรติ ส.สมโภชน์ยิม อ้อมน้อย) ทรหดแข็งแรงเข่�ในดีเป็นต่อ จะชนะ ลมเหนือ สายการบินนกแอร์ ท้�ย ๆ (ชนะน็อกยก 3 ไซ เอฟ.เอ.กรุ๊ป โคร�ช แพ้คะแนน โตโต้ ช.เกตุวีณ� อ้อมน้อย) 117 ปอนด์ ช่อง 11 พยัคฆ์นางรอง พรนางรอง (ชนะคะแนน พลัง พล ลูกป�กนำ้� ร.ด.น.) ทรหดเหนียวสู้ไม่ได้ จะแพ้ ลูกขวัญ ส.จ.เหว่าแปดริ้ว 102 ปอนด์ เพชรชุมพล วิริยะฟาร์ม ทองวิเศษ ศิษย์วัชรชัย 125 ปอนด์ แจ๊คสยาม แม็คจันดี (แพ้คะแนน เพชร รุ่งโรจน์ ร.ร.กีฬ�โคร�ช ล.พ.น.) เตะหนักต่อยแรงเชิงดี เหนียวสู้ไม่ได้ จะแพ้ เรยา อั๋นสุขุมวิท มวยเข่�ปลำ้�ตมีีหมัด เสริม (แพ้คะแนน เสือ พรัญชัย ล.พ.น.) 119 ปอนด์ ซุปเปอร์บอล ตี๋เมืองเลย ทรงดีเหนียวแน่น บางพลีน้อย 96 ปีนัง ทรงดีท้�ย ๆ 130 ปอนด์ ไทยรัฐ ซุปเปอร์ เกียรตินครชล (ชนะคะแนน เสือดำ� ขวัญใจศรีโครต พัทย�) เป็นมวยกว่� จะชนะ เสือดา� ส.สกุล วงศ์ (แพ้คะแนน ซุปเปอร์ เกียรตินครชล พัทย�) 130 ปอนด์ สู้ จะชนะ ทรหดกว่� จะชนะ

เหนือธรณี ไอยรารีสอร์ท (ชนะน็อกยก 3 เรือนไทย น�ย�่ป�รค์วิว ไทยรัฐ) เชิงดี จะชนะ คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป (แพ้คะแนน นิวแสงเทียน ปกรณ์พรสุรินทร์ ร.ด.น.) 127-129 ปอนด์

เดชฝั่งโขง ส.ศิริลักษณ์ (ชนะน็อกยก 3 ศรีธนญชัย ศิษย์บุญมี ไทยรัฐ) เชิงดีต่อยแรงฟิตเป็นรอง จะแพ้ ท้าวฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป มั่นคงกว่� (แพ้น็อกยก 2 เพชรช�ตชิ�ย ช�วไร่อ้อย ร.ด.น.) 128 ปอนด์

ไข่หวานเล็ก ต.หลักสอง (แพ้น็อกยก 3 ก้องศักด์ิ พี.เค.แสนชัยมวยไทย ยิม ร.ด.น.) แข็งเป็นรอง จะแพ้ ดาวเด่น ช.ห้าพยัคฆ์ (ชนะคะแนน ก้องนครบ�ล ส.กิจ รุ่งโรจน์ ไทยรัฐ) 141 ปอนด์ ช่อง 5 แสงนารายณ์ เกียรติหมู่ 9 (ชนะน็อกยก 2 กระต่�ยป่� ศิษย์อุดมชัย ล.พ.น.) ทรหด จะชนะ เพชรเรืองฤทธ์ิ ศิษย์ปานแดง (ชนะคะแนน ขุนรอง ศิษย์แก้ว ประพล ล.พ.น.) 123 ปอนด์ ขุนพล ศิษย์แก้วประพล (ชนะคะแนน ห้�ฉล�ม ศิษย์ผู้พันตู่ ล.พ.น.) เตะ หนักต่อยแรงเชิงดี จะชนะ ทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง (แพ้คะแนน เพชร ท.เทพสุทิน ล.พ.น.) 132 ปอนด์ พลังชัย ป.พีณภัทร (ชนะคะแนน ยอดสย�ม ส.จ.วิชิตแปดริ้ว ล.พ.น.) เชิง เป็นรอง จะแพ้ ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา (ชนะคะแนน ช�ตชิ�ย ศิษย์ป๋�นนท์ ล.พ.น.) 127 ปอนด์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.