นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คะแนนโหวตสูงสุด ‘ผู้บริหารในดวงใจ’

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

มีรายงานข่าวจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ว่าตามที่ สำานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ดำาเนินการจัดกิจกรรม “โหวตผู้ บริหารในดวงใจ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนพัฒนาวัฒนธรรม องค์การ 4 ปี ( พ.ศ. 25562559) ของสำานักงานธ ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

และ คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการส�านักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่าน มาได้มีมติเห็นชอบแผนและพัฒนาวัฒนธรรม องค์กร 4 ปี ( พ.ศ. 2559-2562) และแผน พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ พ.ศ.2559 ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่และ ส�านักพัฒนาระบบบริหาร ได้เห็นความส�าคัญ ของการมีผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ คนดี-คนเก่ง ในการปฏิบัติงาน

จึงจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ จากบุคลากรในสังกัดขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน หน่วยงาน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะช่วย สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และสร้างการมีส่วนร่วมของ บุคลากร เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ก่อให้ธ เกิดการประสานงานที่ดีของ บุคลากรของส�านักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าง ต่อเนื่องต่อไป สา�หรับในปี 2559 ได้ ด�าเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผล การโหวตผู้บริหารในดวงใจของสา�นกังานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 คือ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้คะแนน 113 คะแนนจากจ�านวนบุคลากรที่ร่วมโหวต 572 คน ต่อผู้บริหารจ�านวน 18 คน โดย บุคลากร 1 คน โหวตให้ผู้บริหารได้เพียง 1 คน เท่านั้น ธธธธธธ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่และสำานัก พัฒนาระบบบริหาร จะดำาเนินการมอบโล่ รางวัลแก่นายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้ได้รับการ โหวตคะแนนสูงสุดต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.