‘คุกกี้-เมอแรง’ ต่อยอด ‘ไรซ์เบอร์รี่’ จุดขายเด่น

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ารต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นวิธีผลิตสินค้าที่ น่าสนใจวิธีหนึ่ง ในท้องตลาดเราจึงเห็นสินค้าใหม่ ๆ ที่มา จากวัตถุดิบเดิมเพิ่มมากขึ้น อย่าง “คุกกี้” และ “เมอแรงไรซ์ เบอร์รี่” ที่ทีมคอลัมน์ “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอใน วันนี้... ไรซ์เบอร์รี่ เตรียมไว้ ร่อนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้ละเอียด ขาวไรซเบอรรใหละเอยด เตรยมไว เตรียมไว้ ตีเนยด้วยเครื่องตีแป้ง ยเครื่องตีแป้ง (ความเร็วสูงสุด) จนขึ้นฟู เสร็จแล้วเสร็จแล้แ ว เติมนำ้าตาลทรายแดงตามด้วยไข่ไก่ แดงตามด้วยไข่ไก่ ตีให้พอเข้า กันด้วยความเร็วปานกลาง ปานกลาง (ขั้น ตอนนี้ไม่ต้องใช้้ เวลาตีนานมาก) จากนั้น ค่อย ๆ เติมแป้งข้าวไรซ์เบอร์ บอร์ รี่ที่ร่อนไว้ลงไป ตามด้วย ธัญพืช ใช้พายยางคนผสมให้ งคนผสมให้ เข้ากัน เตรียมถาดอบที่วางกระดาษรองอบไว้ ตักเนื้อคุกกี้ใส่ลงในถุงบีบที่ติดพิมพ์กดคุกกี้ไว้ด้านปลาย และค่อย ๆ บีบคุกกี้เป็นชิ้น ๆ ขนาดพอคำาจนเต็มถาด แต่งหน้าคุกกี้ด้วยข้าวโอ๊ต และเมล็ด มะม่วงหิมพานต์อีกครั้ง

อบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 15-20 นาที เหลือง พักให้เย็น แล้วบรรจุใส่กล่องพลาสติกที่เตรียมไว้ คุกกี้ไรซ์เบอร์รี่ปริมาณ 300 กรัม ราคาขาย คือ 90 บาท ส่วน เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ วัตถุดิบในการทำา เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ หลัก ๆ มี ไข่ขาว 50%, แป้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมรำาข้าว 30%, นำ้าตาลทราย 19%, และครีมออฟทาร์ทาร์ อีก 1% เมื่อคุกกี้สุก วิธีทำา เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ เริ่มที่ วอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เตรียมไว้

ตีไข่ขาว, ครีมออฟทาร์ทาร์ และนำ้าตาลทราย ด้วยความเร็วสูงสุด จน ครีมตั้งยอด ปิดเ ปิดเครื่อง แล้วค่อย ๆ ใส่ แป้ง แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมรำา ข้า ข้าวลงไปทีละน้อยว แล้วใช้ พา พายยางตะล่อมให้ส่วน ผ ผสมเข้ากัน โดยเนื้อ เม เมอแรงที่ได้จะกลายเป็นสี นำ้า นำ้าตาลอ่อนตามสีของแป้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าว เต รีย ม ถา ด อ บ ที่วา ง กระดาษรองอบไว้กระดาษร ตักเนื้อเมอแรงใส่ลงในถุงบีบตักเนื ที่ติดพิมพ์กดเมอแรงไว้ด้านปลายที่ ติ ดพิมพ์กดเมอแ และ ค่อย ๆ บีบเมอแรงเป็นชิ้น ๆ ขนาดชิ้นพอคำาจนเต็มถาด แต่งหน้า เมอแร เมอแรงด้วยเมล็ดอัลมอนด์สไลซ์อีกครั้ง อบด้วยอุณหภูมิอบด้ 125 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที สุก ให้พักจนเย็นใ แล้วบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ปริมาณเมอแ 20 กรัม ราคาขาย คือ เมื่อเมอแรง 45 บาท

ใครส ใครสนใจ “คุกกี้ และ เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ ต้องการติดต่อ ภัทรา ภรณ์ เจ้าของกรณีศึกษา “ช่องทางทำากิน” รายนี้ ติดต่อได้ที่ 28/34 ถนน ยิงเป้า ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม และที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-25789836 และ www.facebook.com/betterlife.innovation ทั้ง คุกกี้ และ เมอแรงไรซ์เบอร์รี่ เป็นการนำาเสนอรูปแบบขนมของคนรุ่นใหม่ และเป็นช่อง ทางการตลาดจับคนรักสุขภาพที่น่าสนใจ. มาถือว่าดีมาก โดยในอนาคตก็จะเริ่มกระจายผลิต ภัณฑ์ไปให้ทั่วประเทศ รวมถึงตั้งใจจะบุกตลาดใน ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศลาวในอนาคต ซึ่งเป็น “แนวคิด” น่าสนใจของผู้ประกอบการ รุ่นใหม่รายนี้ ที่แม้อายุยังไม่เยอะ แต่มีแนวคิดธุรกิจ ชัดเจน

ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มะปรางก็ ยอมรับว่า แม้จะมีความสนใจและมั่นใจในการทำาธุรกิจ แต่ด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการทำาธุรกิจ ส่วนตัวแล้ว เธอก็มองว่า ยังจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ โดย วิธีลัดที่ดีที่สุด ที่เธอใช้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของผู้ใหญ่ หรือผู้ประกอบการรุ่นก่อน ๆ ซึ่งในกรณีของ เธอนั้น เธอเรียนรู้เรื่องนี้จากคุณแม่ ทั้งนี้ กรณีศึกษา จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายนี้ ถ้าเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้ ได้มากเท่าไหร่ โอกาส “สตาร์ทอัพธุรกิจ” ก็ยิ่งเป็น จริงได้เร็วขึ้น

เรื่องของธุรกิจนั้น วัยไม่ใช่อุปสรรคสำาคัญ.

ปฐมทอง คุกกี้ คุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่ จ.นครปฐม

“ภายหลังที่เข้าไปช่วยงานด้านการบริหารจัดการ, การ ตลาด, การขนส่ง ฯลฯ ได้สักพัก จึงคิดว่าน่าจะทำาผลิตภัณฑ์จาก ข้าวให้มีความหลากหลาย โดยนำาเสนอเป็นรูปแบบขนม และคิด ว่าขนมที่ทำานี้น่าจะไปได้ด้วยดี” คุกกี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.