โค้งสุดท้ายผู้สูงวัยสมัครเงินออมกอช.

Daily News Thailand - - การเมือง -

สำ�รวจควำมคิดเห็นของประชำชน ซึ่งได้ซุ่มทำ�ไว้ ก่อนวันลงประชำมติ โดยไปส �ำ รวจระหว่ำงวัน ที่ 25 ก.ค.–3 ส.ค. 2559 ช่วงอำยุ 18 ปีขึ้นไป จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมหลักสถิติกระจำยทุก จังหวัด ทั่วประเทศ จำ�นวน 33,420 คน

ปรำกฏว่ำ ปชช.เชื่อมั่นต่อ “ทหาร” มากที่สุด ถึงร้อยละ 85.8 ตำมมำด้วยคะแนน ของ “บิ๊กตู่” อยู่ที่ร้อยละ 84.6 ไม่ทิ้งห่ำง มำกนัก ต่อด้วยคณะรักษำควำมสงบแห่ง ชำติ ( คสช.) ร้อยละ 82.6 คณะ รัฐมนตรี ( ครม.) ร้อยละ 76.2

ขณะที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติ แห่งชำติ ( สนช.) และสภำขับเคลื่อน กำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร้อยละ 52.4 แต่ยังถือว่ำ “สนช.” และ “สปท.”

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. พล.ต.สรรเสริญ แก้ว กำ�เนิด โฆษกประจำ�สำ�นักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่ำ ในวันที่ 25 ก.ย. 59 นี้ จะครบ 1 ปี ของกำร เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีอำยุเกิน 60 ปี สำมำรถสมัคร เข้ำเป็นสมำชิกกองทุนกำรออมแห่งชำติ(กอช.) ได้ จำกปกติจะรับสมัครเฉพำะผู้ที่มีอำยุ 15–60 ปี เท่ำนั้น โดยเงื่อนไขนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่อำยุ 50 ปี ขึ้นไป ที่สมัครสมำชิกกองทุนฯ ภำยใน 25 ก.ย. 59 และจะได้เป็นสมำชิกต่อไปอีก 10 ปี นับจำก อำยุตัวในวันสมัคร รัฐบำลจึงขอเชิญชวนผู้สูงวัย ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป รีบสมัครเป็นสมำชิกกองทุนฯ จนถึงวันที่ 25 ก.ย.นี้ เพรำะหำกพ้นกำ�หนดไป แล้ว จะไม่สำมำรถสมัครสมำชิกกองทุนฯ ได้อีก ส่วนเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่มีอำยุ 50 ปีขึ้นไปออมได้ 10 ปี ก็จะสิ้นสุดลงด้วย นั่นคือ สมำชิกจะมี สิทธิออมเงินได้ถึงอำยุ 60 ปีเท่ำนั้น

พล.ต.สรรเสริญ กล่ำวต่อว่ำ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เร่งรัด ให้กองทุนกำรออมแห่งชำติ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตร และสหกรณ์กำรเกษตร(ธ.ก.ส.) และทุกหน่วย งำนของรัฐประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรไปยัง ประชำชนให้มำกที่สุด เพรำะถือเป็นสิทธิอันพึง มีพึงได้ที่ทุกคนควรได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ สมำชิกกองทุนฯ ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจะ ได้รับคือ เงินสมทบที่รัฐบำลจะจ่ำยเข้ำบัญชีให้ เท่ำกับจำ�นวนเงินที่สมำชิกออมเข้ำกองทุน แต่ ไม่เกินปีละ1,200 บำท หรือพูดง่ำย ๆ คือฝำก 1,200 บำท ได้เพิ่มอีก 1,200 บำทต่อปี และยัง มีผลตอบแทนที่กองทุนฯ ได้นำ�เงินสะสมและ เงินสมทบไปลงทุนหำดอกผลให้กับสมำชิกเพิ่ม เติมด้วย

พล.ต.สรรเสริญ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกำร ขอรับเงินคืนนั้นขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจของ สมำชิกคือ ผู้ใดที่ออมครบ 10 ปี ปีละ 13,200 บำท ตำมหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ก็จะได้รับบำ�นำญ เข้าสู่เมียนมานั้นก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอด ท�าให้การเดินทางใน ปัจจุบันเรียกว่า..สะดวกขึ้นมาก“พงค์ชัย ตันอรุณชัย “ถนน AH1” พรรคเพื่อไทย พรรค ประชาธิปัตย์ อยู่ที่ ร้อยละ 34.2 ซึ่งเป็น ที่น่ำสังเกตว่ำ คะแนน ควำมน่ำเชื่อมั่นของ พรรคประชำธิปัตย์ ตลอดชีพทุกเดือน ส่วนผู้ที่ไม่ต้องกำรออมถึง 10 ปี จะขอรับเงินคืนเมื่อใดก็ได้ โดยกองทุนจะ ทยอยจ่ำยคืนให้ทุกเดือนจนกว่ำเงินออมจะหมด และหำกสมำชิกเสียชีวิต ทำยำทก็จะได้รับเงิน ก้อนที่เหลืออยู่ในบัญชีทั้งหมด ทั้งนี้ประชำชน ที่สนใจสำมำรถสมัครสมำชิกกองทุนฯ ได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรออมสิน และธ.ก.ส. ทุกสำขำทั่วประเทศ หรือสอบถำมข้อมูลได้ที่ สำยด่วนเงินออม 0-2017-0789 กด 0 ในวัน และเวลำทำ�กำร. ในฐานะ “ระเบียงเชื่อมโยง” สู่ “ประตูการค้า” ใช้เพื่อเชื่อมการคมนาคม-การค้า-ท่องเที่ยว “สภาพเส้นทางในอดีต” “เส้นทางในปัจจุบัน”

สมศักดิ์ คะวีรัตน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.