ขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสา�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายทรงกลด สุขะตุงคะ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ที่ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทร ปราการ

น.ส.สุกัญญา ประธานสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด สมุทรปราการ มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากทางมลพิษ ทางนา้� ดิน และอากาศ รวมทั้งขยะมูลฝอยอัน เป็นปัญหาสา�คัญของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นปัญหาสิ่ง แวดล้อมดังกล่าวสามารถป้องกัน แก้ไข หรือ ลดผลกระทบลงได้ นอกจากวิธีการบริหาร จัดการที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องมีการรณรงค์ ปลูกจิตสา�นึก และตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต ส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “คน ปากนา้�รุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยการจัด กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชา สัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัด สมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ เยาวชน พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม เกม ให้ความรู้จากศิลปิน ดารา เพื่อเป็นแรง ก�าลังส�าคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนบดินทรเดชา สมุทรปราการ โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โรงเรียนราชประชา สมาสัย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน อาษาวิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน กุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยม ด่านส�าโรง และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์ อุทิศ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.