ศึกแย่งเก้าอี้ปมร้อนเขย่าศรัทธาปชช.

Daily News Thailand - - การเมือง -

นาทีนี้คอการเมืองคงนั่งไม่ติดเก้าอี้ เพราะ มีวาระร้อน ๆ มาเยือนแบบถี่ยิบ มีเรื่องให้ติดตาม ได้ตลอดสัปดาห์ เข้าวงเวียน “วัฏจักรแห่งการ เมือง” อ า� นาจ ผลประโยชน์ และการต่อรอง

แม้ประชามติผ่าน แต่ใช่ว่าประเด็นร้อน เรื่องอื่นจะไม่ตามมา ล่าสุดเกิดศึกแย่งชิงหัว โขนต�าแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลัง 3 กกต. “รวมหัว” ทวงคืนตา�แหน่ง ประธาน กกต.

โดยให้เหตุผลเคยตกลงกันไว้เป็นทางการ ภายในหลังครบ 2 ปี ต้องมีการสลับสับเปลี่ยน ต �า แหน่งประธาน เข้าส�านวน “มีสมบัติ ต้อง ผลัดกันชม”

3 หัวโจกหารือได้ข้อสรุปเตรียมร่อน หนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอค �าชี้แนะสามารถสลับสับเปลี่ยนต �า แหน่งใน ระหว่างมีค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 40/2559 ที่ ให้งดการสรรหากรรมการองค์กรอิสระจะท �าได้ หรือไม่

ร้อนถึง “วิษณุ เครืองาม” รองนายก รัฐมนตรี ไขข้อข้องใจปมนี้ไม่ขัดค�าสั่ง คสช. ที่ 40/2559 เพราะไม่ได้สรรหาใหม่ แต่จะท า�ได้ หรือไม่ เป็นเรื่องภายในที่ต้องจัดการกันเอง

พร้อมติดเบรกหากด �าเนินการจะเพิ่ม พระราชภาระโดยไม่จา�เป็น แถมสวนหมัดแนะ กกต. เรื่องภายในไม่จา�เป็นต้องให้ คนอื่นรับรู้!

เล่นเอา กกต.สะดุ้ง เฮือก ได้สติ “สวมบท” สามัคคีจับมือขอท�างาน เรื่องกฎหมายประกอบร่าง รัฐธรรมนูญไปก่อน แต่ ไม่ลดความพยายามที่จะ ตกลงต �า แหน่งประธาน กกต.อีกครั้งในเดือน ต.ค.!! ฟากคนได้รับผล กระทบ “ศุภชัย สมเจริญ” ประธาน กกต.ได้ แต่เสียงอ่อย ยอมรับว่าจริง มีการตกลง ภายใน แต่ ยังไม่ตัดสิน ใจอะไรเพราะ บ้านเมืองอยู่ใน สภาพไม่สงบ ไม่ อยากสร้างความวุ่นวาย แต่จะท า�หน้าที่ให้ดี

ปมร้อนแตกร้าวภายใน เอื้อฝ่ายตรงข้าม เย้ยหยัน สุดท้ายแล้ว เรื่องใหญ่สุดของ แม่น้�า 5 สายและองค์กรผู้สนับสนุนเรือแป๊ะ ก็ไม่พ้นต�าแหน่งและผลประโยชน์ทางการ เมือง!!

ตามค�าแซะของ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ การแห่งชาติ (นปช.) ที่ระบุว่า แทนที่จะทบทวนบทบาทแล้วปรับปรุง ให้ดีขึ้น กลับหักกันเรื่องตา�แหน่ง เรื่องแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับการกล่าวหานักการเมืองว่า เล่นเก้าอี้ดนตรี ต่างกันตรงที่ คนเล่นดนตรี ให้หยุดหรือไปต่อของนักการเมืองคือ ประชาชน แต่ของคนพวกนี้คือเผด็จการ ถึงเวลากู้วิกฤติองค์กรคนดี อย่าซา้� รอยนักการเมืองที่สังคมมองว่าคิดแต่ เรื่องอา�นาจและผลประโยชน์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.