โวแก้คนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน 3 เดือนเห็นผล

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสง สิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงผลการประชุม แก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 1.ให้จัดตั้งกองอา�นวย การและเห็นชอบค�าสั่งแต่งตั้งคณะท �า งานแก้ ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในพื้นที่ สาธารณะกรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้อานวยการ� และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไข ปัญหา 2.ขับเคลื่อนงานทุกมิติให้เห็นผลตาม แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคน ขอทาน (Action Plan) ระยะเร่งด่วน 3 เดือน เน้นจุดพื้นที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและ สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลา�โพง โดยให้ดา�เนินการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบ สถานีให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย (SafetyZone) ให้ เน้นความร่วมมือของภาคประชาสังคม เพิ่ม อาสาสมัครร่วมเฝ้าระวัง จัดจุดบริการสวัสดิการ (Welfare Station) ส า� หรับการแก้ไขปัญหา ให้ขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อป้องกันการเข้าสู่ กระบวนการเป็นคนไร้ที่พึ่งและขอทานอาชีพ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ ด า�เนินการคุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ ชีวิตในที่สาธารณะ ซึ่งจากนิยามคนไร้ที่พึ่ง ตามพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 ครอบ คลุมตั้งแต่ บุคคลไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้ เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลที่อยู่ในสภาวะ ยากล�าบากและไม่อาจพึ่งพาผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผล การส�ารวจคนไร้บ้านใน กทม. พบคนไร้บ้าน “วิทยากร” ’ธรรมะทา�ไม ทา�ไมธรรมะ“ กรรมชั่ว 1,307 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 อาศัยพื้นที่ สาธารณะมากที่สุด ซึ่งคนไร้บ้านส่วนใหญ่อยู่ เหมือนไร้ตัวตน ไร้สัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการ และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการรักษา พยาบาล นอกจากนี้จากสถิติคนไร้ที่พึ่ง(ณ เดือน ส.ค.2559) จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งทั่วประเทศมีจ �า นวน 4,388 คน สาเหตุ สา�คัญที่ทา�ให้จา�นวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น เกิดจาก ปัญหาเศรษฐกิจ. “ลีลา+ฝีมือ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.