ตั้งยาก-ยุบยาก

Daily News Thailand - - การเมือง -

ประเด็นการเมืองร้อน ๆ ในขณะนี้ก็หนีไม่พ้น

เรื่องที่หลาย ๆ ฝ่ายได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง โดยเฉพาะเกี่ยว กับพรรคการเมืองที่ กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของ สปท.ที่ได้เสนอให้ตั้งพรรคยากและยุบพรรคยากเช่นกันที่มีการ วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเวลานี้ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การจัดตั้งพรรค การเมืองให้พรรครับผิดชอบการเสนอนโยบายที่จะต้องได้รับการ วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยง นโยบายจะต้องไม่สร้าง ปัญหาต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ

นอกจากนี้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

การเมืองนั้น จะต้องแสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี และประกาศล่วงหน้าก่อนลงเลือกตั้ง 1 ปี ขณะเดียวกันก็ให้สมาชิกใน เขตเลือกตั้งเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเลือกตั้งด้วยวิธีการเลือกตั้งขั้นต้น หรือไพรมารีโหวต ส่วนพรรคการเมืองที่จะส่งคนลงเลือกตั้ง จะต้องมี สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่ง ประเด็นดังกล่าวที่จะเขียนไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองตามที่ สปท. เสนอนั้นถือว่าเป็นของใหม่ของพรรคการเมืองที่น่าจับตามองว่าจะเป็น ไปได้หรือไม่

เช่นเดียวกับ กกต.ที่ได้ร่างกฎหมายพรรคการเมือง

เสนอต่อ กรธ.ในประเด็นที่มีเสียงคัดค้านจากนักการเมืองและนัก วิชาการบางคนก็คือ นโยบายที่จะใช้โฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องส่งรายงานงบประมาณ ระยะเวลา และวิเคราะห์ผล กระทบ ให้ กกต.เป็นผู้รับรองก่อน จึงจะใช้นโยบายเหล่านั้นในการ หาเสียงได้ และก็มีบทบัญญัติในกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับ พรรคการเมือง ก็คือถ้าพรรคการเมืองที่ขอจัดตั้งได้แล้ว ไม่ส่งผู้สมัคร เข้ารับการเลือกตั้งทั่วไปเพียงครั้งเดียวจะท า� ให้สิ้นสภาพไปทันที ซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่พูดกันว่าตั้งพรรคยาก

สา�หรับการยุบพรรคนั้น สปท.ได้เสนอว่าการสิ้น

สภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง ไม่สามารถท�าได้เว้น แต่พรรคการเมืองกระท�าผิดอันเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย และท �า ลายความมั่นคงของชาติ อย่างไรก็ตามไม่ว่าร่างกฎหมาย พรรคการเมืองของ สปท.และ กกต. จะมีความใกล้เคียงกันใน เรื่องที่ว่าตั้งยากและยุบยากตามที่มีกระแสออกมาวิพากษ์กัน ซึ่ง กรธ.เป็นผู้ร่างกฎหมาย ได้บอกว่าจะต้องรับฟังความคิดเห็นจาก ฝ่ายต่าง ๆ และท า� โพลจากประชาชน เพื่อนา�พิจารณาร่วมกัน แต่ที่ ส�าคัญก็คือจะต้องเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วไม่มีปัญหาให้วุ่นวาย ภายหลัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.