ศาลสั่งเมล์นรกจ่ายขสมก.กว่า16ล.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก วันที่ 9 ก.ย. ศาลได้อ่านคำาพิพากษาคดีที่องค์การสื่อสาร มวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.เป็นโจทก็ฟ้อง นายทวิม แสงเดช อดีตพนักงานขับรถโดยสาร นายขจรอจลวิญ์ หรือธนะสิทธิ์ วรโชติหิรัญศิริ เจ้าของรถโดยสาร บริษัท 207 เดินรถ จำากัด และ นายเชาวน์ กระแสร์ชล โดย นายกัมปนาท กระแสร์ชล ทายาทในฐานะผู้รับสัมปทานเดินรถ โดยสาร ร่วมกันเป็นจำาเลยที่ 1–4 เรื่องละเมิด กรณีเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 47 จำาเลยที่ 1 ได้ขับรถ โดยสารประจำาทางสาย 207 วิ่งระหว่าง ม.ราม 1–ม.ราม2 ได้ประมาทเลินเล่อไม่ปิดประตูทาง ขึ้นรถ จนเป็นเหตุให้ น.ส.ปิยะธิดา หรือหุย โชติมนัส นศ.ชั้นปี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยา ลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค พลัดตกจากรถได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

กระทั่งนายนำา และ นางลักษณา โชติมนัส บิดามารดาของผู้เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องเรียก ค่าเสียหายจากโจทก์และพวกจำาเลยโจทก์จึงวางเงินเพื่อชำาระหนี้แทนพวกจำาเลยไปก่อนต่อศาล แพ่ง ตามคำาพิพากษาของศาลที่มีคำาพิพากษาให้โจทก์และพวกจำาเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหม แก่บิดามารดาผู้ตายเป็นเงิน 16,286,173.49 บาท โจทก์จึงนำาคดีมาฟ้องไล่เบี้ยให้พวกจำาเลย ชำาระค่าเสียหายแก่โจทก์ 17,022,936,89 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ของเงินต้น

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายทวิม จำาเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำาละเมิด ส่วนจำาเลยที่ 2-4 เป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง สำาหรับนายกัมปนาทจำาเลยที่ 4 มีข้อตกลงความรับผิด ในมูลละเมิดตามสัญญา ส่วนจำาลย ที่ 2, 3 ไม่ใช่คู่สัญญา พิพากษาให้จำาเลยที่ 1 และ 4 ร่วม กันชดใช้เงิน 16,286,173.49 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ของเงินต้น จนกว่าจะชำาระเสร็จ ส่วนจำาเลยที่ 2, 3 ให้รับผิดในจำานวนเงิน ดังกล่าวเพียง 4,017,543.37 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ของเงินต้น หลังวันที่ 16 ก.พ. 58 เป็นต้นไปเช่นกัน สำาหรับนายทวิม แสงเดช โชเฟอร์รถเมล์ ศาลอาญา ได้มีคำาพิพากษาให้จำาคุก 3 ปี ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำาคุก 1 ปี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา และคดีถึงที่สุดแล้ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.