‘ศิลปะมวยไทย’

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

เห็นลีลานักชกจากต่างแดน ที่บรรจงวาดลีลาแม่ไม้ มวยไทย ตามเวทีมวยทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เดี๋ยว นี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว ทำาให้วันนี้การ สอนเพื่อเรียนรู้ในเชิง “ศิลปะมวยไทย” กลายเป็นศาสตร์อย่าง หนึ่ง และเป็นการออกกำาลังกายอีกแขนงหนึ่งที่มีความงดงาม งาม อ่อนช้อย

ในความพยายามของ “ครูอำานวย แตงไทย” รองผู้อำานวย นวย การโรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นอีกคน คน หนึ่งที่ได้นำาแก่นของ “มวยไทย” มาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน ชน รุ่นใหม่ ให้เข้าใจและเข้าถึงหัวใจของ “มวยไทย” ในเชิงศิลปะ ปะ และการออกกำาลังกายอย่างหนึ่ง

“ครอบครัวของผม เราเป็นครอบครัวมวยไทยทั้งบ้าน ลููก ลูก ทั้งสามคนของผม พวกเขาสนใจในมวยไทยมาตัั้งแต่เด็ก เริ่มจาก จาก การไปเรียนรู้ที่ศูนย์สอนศิลปะมวยไทย อ.เมืองนนทบุรี ที่สมัยนั้น นั้น อดีตนายอำาเภอเมืองนนทบุรี คุณวัชรินทร์ โรจนพาณิชย์ เป็นผู้ก่อ ก่้อ ตั้งขึ้น แต่ต่อมาศูนย์ต้องปิดตัวลง ผมจึงสานต่อภารกิจเหล่านั้นด้วย ด้วย ตนเอง ทั้งสอนลูกตัวเอง และเด็กทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี โดยเน้น น้น ให้เขารู้จักทั้งแม่ไม้มวยไทย และคีตมวยไทย ทั้งปี่มวยและการ การ แสดงโชว์มวยไทย”

ครูอำานวย ยังเล่าต่อว่า ตัวเองต้องดั้นด้นไปหาวิชาความรู้ ามรู้ ู เรื่องแม่ไม้มวยไทยจนไปพบครูมวยเสน่ห์ ทับทิมทอง ที่เพชรบุรี รบุรี ท่านได้ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมมาให้ จึงนำามาผสมผสานกับการ บริหารจัดการเพื่อเดินหน้าฝึกแม่ไม้มวยไทย สามารถนำาไปสู่การ แสดงโชว์จนได้รับการยอมรับ

“อย่างหนึ่งที่ทำาให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มาอยู่ในศูนย์มวยไทย ของเราในตอนนั้นคือ การมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม การเรียน รู้ต่าง ๆ จนนำาไปสู่การแสดง โชว์ ที่มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนติดต่อเข้ามา เด็ก ๆ ก็เริ่มไป โชว์แม่ไม้มวยไทย ทั้งรำามวยไทย ไหว้ครูมวยไทย โชว์ปี่มวยไทย ทำาให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยไปด้วย คนที่ได้รับชมก็ชอบใจ เพราะเด็ก ๆ มีความน่ารักและแข็งแรง อยู่ในตัว”ู

แม้จะพอมีรายได้มาบ้างจากการไปแสดงโชว์ต่าง ๆ แต่ “ครู อำานวย” บอกว่า รายได้ทั้งหมดที่ได้จะแบ่งให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มีส่วน ร่วม ถือเป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของการหารายได้ ไปในตัว ซึ่งมาถึงวันนี้มีหลายคนที่นำาความรู้เรื่องแม่ไม้มวยไทยมาต่อ ยอดเป็นอาชีพอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

อย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่เลี้ยงชีพ รายได้หากมีการฝึกฝนอย่างจริงจังร คือ “ปี่มวย” ซึ่งมวยไทยในทุกสนามจะต้องมีซึ “ดนตรีปี่ มวย” เชิด-บรรเลง ประกอบการชกมวยไทย แต่วันนี้มีน้อยคนที่จับ “ปี่มวย” เป็นเรื่องเป็น ราวอย่างจริงจัง โดยที่ “ครูอำานวย” มองเห็น จุดนี้จุ ุ จึงสนับสนุนลูกชาย “ธิติวุฒิ แตงไทย” ให้เดินในสายนี้อย่างจริงจังใ จนขึ้นชั้น “มือปี่” แถวหน้าของแวดวงคีตมวยไทยแ

มาวันนี้ “ครูอำานวย” ได้จัดตั้ ง “ชมรม อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย”อ ขึ้นในโรงเรียน ชลประทานวิทยา นนทบุรี ภายใต้การสนับสนุนของผู้จัดการ โรงเรียน นายจรูญ พจน์สุนทร ที่จะเน้นเรื่องการสอนแม่ไม้ มวยไทย และคีตมวยไทย ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักศาสตร์แขนงนี้ใน แง่ศิลปะ ที่ไม่เน้นเรื่องความรุนแรง

และในวันที่ 10 ก.ย. 2559 นี้จะมีงานเปิดตัวชมรมอย่าง เป็นทางการ ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี เพื่อจะเป็นศูนย์ ถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้เรื่องของศิลปะมวยไทย รวมทั้งฝึกฝน เรื่องการแสดงโชว์มวยไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก ได้อีกด้วย

ส่วนถ้าใครจะต่อยอดในอนาคตไปสู่การยึดเป็นอาชีพ หรือ อยู่ในเส้นทางงานที่เกี่ยวเนื่องกับ “มวยไทย” ที่ไม่จำาเป็นต้องเป็น “นักมวย” ก็เป็นเส้นทางทางหนึ่งที่เปิดโล่งรออยู่เช่นกัน เพราะวัน นี้ทั่วโลกยอมรับและรู้จัก “มวยไทย” เป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นอีก ทางหนึ่งที่น่าสนใจหากจะเรียนรู้เช่นกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.