3 อาการผิดปกติ ทางเพศของผู้ชาย

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

การที่ผู้ชายมีอายุมากขึ้นแล้วมีพละ กำาลังที่ถดถอยอาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุเพียง อย่างเดียว มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ ที่อาจจะเสื่อมถอย บางทีอาจจะเป็นเพราะ สุขภาพไม่แข็งแรง หรืออาจเป็นเพราะสิ่งที่เกิด จากภายนอก เช่น การซื้อยามากินเอง ซึ่งเชื่อ คำาโฆษณามากเกินไปและอาจเกิดผลเสียตาม มา หากลองสำารวจตัวเองว่ามีอาการหลั่งอสุจิ ช้า หรืออวัยวะไม่แข็งตัว แม้ว่าสมรรถภาพ ทางเพศของผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลง ตามอายุ แต่ผู้ชายอายุ 70-80 ปียังถือว่า สามารถร่วมเพศได้

ส่วนสาเหตุที่อวัยวะไม่แข็งตัว หรือมี อาการหลั่งอสุจิช้ามีหลายสาเหตุ เช่น การ ทำางานที่เคร่งเครียดเหนื่อยทั้งกายและใจ ทำาให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้นคุณ ผู้ชายทั้งหลายควรดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วย การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ และสิ่งที่ สำาคัญที่จะช่วยได้คือภรรยา เพราะภรรยา ทำาให้ครอบครัวมีความสุข ดังนั้นควรเปลี่ยน สถานที่หรือพบเจอบรรยากาศใหม่ ๆ และคุณ ภรรยาควรหาสิ่งใหม่ ๆ มาปรับปรุงตัวเองอยู่ เสมอ

ปัญหาฝ่ายชายมักเกิดจากการกินยา เช่น ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ยาลดความ ดันโลหิต ซึ่งผลข้างเคียงของยาทำาให้เกิด อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว สูบบุหรี่เป็นนิสัย สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ ก็เป็นอีกสาเหตุที่ สำาคัญที่ทำาให้อวัยวะเพศแข็งตัวช้า โรคเบา หวาน ถ้าผู้ชายมีโรคประจำาตัวคือโรคนี้ละก็ อาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เพราะโรคเบาหวานทำาให้ปลายประสาทเฉื่อย ชา หรือคุณผู้ชายที่มีอาการอวัยวะเพศแข็งตัว ช้าแต่ไม่มีพฤติกรรมตามสามข้อข้างต้นดัง กล่าว อาจเป็นเพราะสาเหตุโรคเบาหวานก็ได้

อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ควรดูแลตัวเองและบำารุงตัวเองธ ด้วยอาหารที่มีประโยชน์ได้สารอาหารครบถ้วน และออกกำาลังกายสมำ่าเสมอให้มีสุขภาพที่ธ แข็งแรง

ถ้าหากจำาเป็นที่ต้องพึ่งยาเพื่อให้อวัยวะ เพศแข็งตัวควรปรึกษาแพทย์ เพราะตัวเราเอง ย่อมไม่ทราบว่ายาตัวไหนมีผลข้างเคียงหรือ อันตรายกับตัวเราหรือเปล่า จึงควรนำาชื่อยาทุก ตัวติดตัวมาพบแพทย์ปรึกษาจะดีที่สุด อาย แพทย์ที่ไปปรึกษา ยิ่งชักช้า ก็ยิ่งไปอายผู้หญิง เวลาที่ตัวเองล้มเหลวน่าอายมากกว่า

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่ จะต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่เบอร์ 09-9494-3336, 08-5057-6523 และเว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.