กกต.ศึกภายในยังระอุจ่อสลับงาน

Daily News Thailand - - การเมือง -

“หัวหน้ามาร์ค”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ส�ำนักงำนคณะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศุภชัย สม เจริญ ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรเป็นประธำน พิธีเชิดชูเกียรติ และมอบประกำศเกียรติคุณผู้ เกษียณอำยุประจำ�ปี 2559 ถึงกำรประชุมคณะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อพิจำรณำ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก สภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.) ว่ำ ถ้ำหำกกำรประชุม กกต.พิจำรณำได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 13 ก.ย. ก็จะส่งให้คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจำรณำได้เลย ส่วนกรณีที่พรรคกำรเมืองออก มำวิจำรณ์กำรให้ส่งนโยบำยหำเสียงให้กกต. ตรวจสอบก่อนนั้น สิ่งที่กกต.ส่งไปเป็นเพียง เบื้องต้น เพรำะกำรพิจำรณำกฎหมำยลูกทั้งหมด เป็นหน้ำที่ของ กรธ.

เมื่อถำมว่ำ กรณีที่นำยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธำน กรธ. ระบุว่ำ แม้ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ยัง ไม่มีผลบังคับใช้ นำยศุภชัยไม่ควรลำออกจำก ตำ�แหน่งประธำน กกต. เพรำะจะมีผลต่อตำ�แหน่ง กกต.ทั้งคณะ จึงเห็นควรว่ำยังไม่ควรลำออกนั้น นำยศุภชัย กล่ำวว่ำ ตนยังไม่ได้ดูในรำยละเอียด แต่เมื่อกฎหมำยว่ำอย่ำงไรก็ต้องว่ำไปตำมนั้น ขณะนี้ไม่สำมำรถที่จะให้รำยละเอียดอะไรได้

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ สำ�หรับประเด็นกำร สับเปลี่ยนตำ�แหน่งของคณะกรรมกำรกำรเลือก “ปึ้งสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ ชัยกุล” ตั้งยังไม่ยุติ หลังมีกำรขอให้นำยศุภชัยลำออก จำกต �ำแหน่งประธำนกกต. แต่นำยศุภชัยไม่ ยอมลำออกนั้น ล่ำสุดในที่ประชุมกกต.ได้มีกำร ตกลงกันระหว่ำง กกต. ว่ำ ควรจะมีกำรสลับ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนด้ำนที่ตัวเองดูแลกัน บ้ำง ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่ำวว่ำ กกต.ได้ออกเป็น มติของกกต. ซึ่งได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กกต. ทั้ง5 คนรับทรำบและเซ็นผลประชุมกกต. โดย อย่าลืมว่ากติกาจะออกมาสวยหรู เพียงใด หากสวนทางกับกระแสความรู้สึก ของสังคม ย่อมท�าให้รัฐบาลตกม้าตาย ทุกราย. เบื้องต้นนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร กกต.ด้ำน บริหำรงำนเลือกตั้ง จะไปดูแลงำนด้ำนบริหำร กลำง แทนนำยศุภชัย และให้นำยศุภชัย สลับ ไปดูแลงำนด้ำนบริหำรงำนเลือกตั้ง

แต่อย่ำงไรก็ตำมมีรำยงำนด้วยว่ำ ใน ส่วนของงำนบริหำรกลำงที่นำยศุภชัยดูแลอยู่ นั้นนำยศุภชัยยังไม่ยอมเซ็นเพื่อให้นำยสมชัย เข้ำไปดูแลงำนแทน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.