ติดลบเพราะศูนย์เหรียญ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่แข่งขันกันจนกลายพันธ์ุเป็น

ทัวร์คิกแบ๊ก หรือกิจกำรนำ�ท่องเที่ยวจำกประเทศจีนมำเยือนไทย ด้วย รำคำต ำ่�มำก จนตัวแทนรับลูกทัวร์ในประเทศไม่มีค่ำหัว ต้องจ่ำยเงิน ให้กับบริษัทจำกจีนที่ส่งแขกให้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นธุรกิจติดต่อกันนับสิบ ปี ก�ำลังถูกทำงกำรไทยเล่นงำน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)สั่งให้ เจ้ำหน้ำที่ด ำ�เนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพล ทำ� คดีให้เด็ดขำดรัดกุม สำวถึงต้นตอขบวนกำรให้ได้ เพรำะทำ�ควำมเสีย หำยกับประเทศ จึงเป็นที่น่ำยินดี กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับธุรกิจนี้ ที่จะ ถูกดำ�เนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

ผลการติดตาม ตรวจค้น สืบสวน ทา�ให้กิจการที่

เชื่อว่ำสนับสนุนเครือข่ำยทัวร์ศูนย์เหรียญรำยใหญ่แห่งหนึ่ง ถูกอำยัด ทรัพย์สินจำ�นวนมำก ล่ำสุดสำ�นักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) ได้ตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินพบควำมผิด ตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จึงอำยัดทรัพย์สิน รวม3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,200 ล้ำนบำท รถบัสโดยสำร 2,155 คัน รวมทรัพย์สิน กว่ำ 13,200 ล้ำนบำท ทำ�ให้เห็นว่ำ กิจกำรนี้มีมูลค่ำสูงยิ่ง ซึ่งจะมีกลุ่มคน เข้ำเกี่ยวข้องมำกมำย ทั้งธุรกิจที่รองรับรวมถึงลูกจ้ำงคนงำน

การที่กิจการท่องเที่ยวจะท า�สิ่งผิดกฎหมาย ถูกจับ

กุมดำ�เนินคดี ย่อมเกิดขึ้นได้ แต่กำรที่มีลักษณะเป็นเครือข่ำยผู้ประกอบกำร ถูกตั้งข้อหำร้ำยแรง ลักษณะอั้งยี่ ต้องถูกอำยัดทรัพย์สินตำมกฎหมำย ป้องกันกำรฟอกเงิน อำจเป็นสิ่งเกินควำมคำดหมำย กิจกำรที่เกี่ยวข้องที่อยู่ ต่ำงประเทศ บรรดำนักท่องเที่ยวที่มีแผนกำรจะมำเมืองไทย ย่อมหนีไม่พ้น ที่จะให้ควำมสนใจ อำจท ำ�ให้เกิดควำมลังเล สับสน แม้จะเป็นช่วงสั้น ๆ แต่ก็กระทบถึงผลประโยชน์ รำยได้ในเบื้องต้น และกระทบถึงโอกำสใน ระยะถัดไป ดังนั้นจึงควรระวังกำรดำ�เนินกำรและกำรท ำ�ให้ข่ำวสำรแพร่ ออกไป อย่ำให้เกิดสับสน ไขว้เขว ทั้งนี้มีรำยงำนข่ำวเบื้องต้นว่ำ นักท่อง เที่ยวจำกจีนบำงพื้นที่ลดลงไปรำว 20 เปอร์เซ็นต์แล้ว

ทราบว่าภาครัฐ ก็เตรียมการรองรับไว้แล้ว โดย

มีรำยงำนว่ำ ผู้แทนองค์กำรส่งเสริมท่องเที่ยวของประเทศจีน (ซีเอ็น ทีเอ) และกงสุลจีนประจ ำ� ประเทศไทย จะเข้ำพบนำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เพื่อหำรือ กำรดูแลนักท่องเที่ยวจีน ในเวลำเดียวกัน มีนักวิชำกำรบำงท่ำนเผย แพร่ข้อมูลอีกด้ำนว่ำ บรรดำผู้ประกอบกำรที่อยู่ในเครือข่ำยน่ำจะเป็น ลูกหลำนคนจีนบนที่สูงที่ได้สัญชำติไทยแล้ว ทั้งไม่มีพฤติกำรณ์เป็น อั้งยี่ บำงคนได้เข้ำอบรมหลักสูตรพิเศษที่ทำงกำรจัดขึ้นด้วย สิ่งที่ควร พิจำรณำอยู่ที่กำรชำ�ระภำษี หำกไม่ถูกต้องก็ให้ดำ�เนินคดี กรณีนี้ทำ�ให้ เห็นว่ำ กำรดำ�เนินกำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเทศยังเกิดควำม เข้ำใจที่ไม่ตรงกัน เมื่อข่ำวไปถึงต่ำงประเทศก็อำจผิดเพี้ยนได้ จึงควร ระวังให้กำรสื่อสำรมีควำมชัดเจนว่ำที่ถูกต้องเป็นอย่ำงไร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.