ให้ความเป็นธรรม

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

เคย ยำ้�ไปหลำยครั้งว่ำ สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ เพื่อทำ�ให้เกิดควำมถูกต้องในบ้ำนเมือง คนผิด ต้องถูกลงโทษ คนชั่วต้อง ถูกลงทัณฑ์ แต่ทุกขั้นต้องให้ความเป็นธรรม ตอบคำ�ถำมสังคมได้

ได้รับคำ�ชแจี้งจำก “นายโอฬาร โรจน์รุ่งรังสี” ผู้อา�นวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จา�กัด ซึ่ง บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต อยู่ในเครือด้วย วันนี้ขอนำ�ข้อมูลให้ สังคมได้รับรู้อีกด้ำนหนึ่ง

“ตำมที่ปรำกฏเป็นข่ำว ปปง.มีมติอำยัดทรัพย์สิน บริษัท โอเอ และบริษัทในเครือ นั้น อยากขอความเป็นธรรมจาก สื่อมวลชน เพรำะที่ผ่ำนมำ ไม่เคยได้รับโอกาสชี้แจงความจริง เลย ข่ำวที่ออกมำ เหมือนผมและครอบครัวเป็นคนจีน ที่เพิ่งมำ เปิดบริษัท เพื่อแย่งอาชีพคนไทย ทั้ง ๆ ที่เรำทุกคนในครอบครัว เป็นคนไทย ส่งภำษีจำกรำยได้เข้ำรัฐทุกปี

ขอยืนยันว่ำ บริษัท โอเอ ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด ให้บริกำร ขนส่งไม่ประจ ำ� ทำง กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงำนรำชกำร หำก เรำเป็นบริษัทต่ำงชำติ และมีพฤติกรรมเป็นอั้งยี่ อย่ำงที่กล่ำวหำ เหตุใดเราจึงได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) เช่ำรถเป็นประจ ำ�ทุกปี

พูดอย่ำงนี้ ผมมีเอกสารยืนยันว่า ททท.เช่ารถในปี 2558 เป็นเงิน 469,000 บาท ปี 2559 เป็นเงิน 94,500 บาท เพรำะท่ำน ได้เชื่อมั่นในเกียรติภูมิที่เรำทำ�มำใช่หรือไม่ จึงได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว แต่เวลำนี้ผู้บริหำรกระทรวงกำร ท่องเที่ยวฯ กลับชี้มาที่เราว่าเป็นผู้ทา�ลายระบบการท่องเที่ยวของ ไทย ขอควำมเป็นธรรมด้วยครับ

ประกำรต่อมำ จะชี้แจงในนามบริษัท โอเอ ในฐำนะผู้ประกอบ กำรให้บริกำรรถรับจ้ำงไม่ประจำ�ทำง บริษัท โอเอ ได้ให้บริษัท ฝู อัน และบริษัท ซินหยวน เช่ารถจริง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการให้ บริการ เมื่อลูกค้ำนิติบุคคล มีหนังสือรับรองบริษัท ส�าเนาบัตร ประชาชนกรรมการผู้มีอา�นาจ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจว่ำ เป็นเอกสำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

เพรำะออกมำจำกหน่วยงำนของรัฐ และเกินความสามารถ ของบริษัทที่จะพิสูจน์ว่าเอกสารนั้นจริงหรือปลอม ดังนั้น เมื่อ เอกสำรครบ จึงปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ เพราะผิดวิสัยคนทา�มาค้าขาย

ดังนั้น บริษัท โอเอ ขอความเป็นธรรมจากสื่อ ว่ำ การ เหมารวมว่า บริษัท โอเอ คือผู้ร่วมทา�ผิดฐานะอั้งยี่ด้วยนั้นจึงไม่ ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม กับผู้ประกอบกิจกำรที่เป็นคนไทยโดย กำ�เนิด ย ำ้�อีกครั้งนะครับ คุณพ่อผม คุณแม่ผม รวมถึงผมและ พี่ ๆ น้อง ๆ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนไทยครับ

บริษัท โอเอ มิได้ประกอบกิจกำรเพื่อแย่งอำชีพคนไทย เรา ซื้อรถตามจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย และใน ปี 2559 เรำทยอยซื้อรถจำกประเทศจีนจำ�นวน 1,000 คัน ด้วยการ กู้เงินธนาคารกรุงเทพ นำ�รถเข้ำมำใช้รับบริกำรนักท่องเที่ยว เพื่อ สร้างรายได้ให้กับบริษัททัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านชอปปิง

และสถำนที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศไทยคือ วัดพระ แก้ว นักท่องเที่ยว 1 คนเสียค่าเข้าชมวัดพระแก้ว 500 บาท เมื่อ คูณจา�นวนนักท่องเที่ยว 30,000 คนต่อวัน นี่คือรายได้เข้าประเทศ

ขอเรียนข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ำ บริษัท โอเอ ได้ให้บริการ กับสองบริษัทนี้จริง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับลูกค้ำรำยอื่นที่ บริษัท โอเอ ให้บริกำรกว่ำ 200 บริษัททัวร์ที่มำเช่ำรถ นั้น คิดเป็น สัดส่วนไม่ถึง 1% ของลูกค้าทั้งหมด

ดังนั้น การที่ ปปง. อายัดรถของบริษัท โอเอ ได้ส่งผล กระทบต่อระบบท่องเที่ยว เพรำะบริษัทที่จีนเป็นผู้กำ�หนดตำรำงทัวร์ จำกเมืองนอก เมื่อเขำระบุในโปรแกรมแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

กำรที่ตำ�รวจออกข่ำวจับทัวร์จีนในเมืองไทย สร้างความสับสน ให้แก่ชาวจีนมาก หนังสือพิมพ์จีนที่เมืองเฉิงตู ซึ่ง เป็นเมืองที่คนจีน มาเที่ยวไทยมากที่สุด ได้เตือนให้ชำวจีนหลีกเลี่ยงมำเที่ยวไทยในช่วง นี้ เนื่องจากความสับสน เมื่อต า�รวจไทยยึดรถทัวร์หลายพันคัน นั่น หมำยควำมว่ำทัวร์จีนจะอลหม่ำนกับกำรไม่มีรถใช้เดินทำงดังนั้น ช่วง นี้ทัวร์จีนจึงยกเลิกกำรมำเมืองไทยเพิ่มขึ้น โรงแรมแถวสะพำนหัว ช้ำงที่เคยมีคนจีนแน่นขนัด ขณะนี้คนจีนหายไปเกือบหมดแล้ว ”

นายโอฬาร ยังทิ้งท้ำยอีกว่ำ ขอความเป็นธรรมให้กับ ครอบครัว ซึ่งเรำยังต้องดูแลพนักงำนหลำยพันคน นั่นหมำยถึง ครอบครัวพวกเขำอีกหลำยหมื่นคนจะต้องได้รับผลกระทบจำก กำรกระท ำ�ที่ไม่แยกแยะว่ำ คนไทย หรือคนจีน

งำนนี้ขอบอกว่ำ ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนไทยครับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.