ย้ายให�ผ่อ.แขวงทางหลวง30จว. อธิบดีการันตีคุณภาพเป๊ะ

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

เป็นคิวของนกแอร์ นกสกู๊ดและโอเรียล ไทย ราบรื่นดี หากทุกสายการบินเตรียมพร้อมแบบนี้ อีกไม่นานได้ปลดล็อกธงแดงไทย ธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ย้ายใหญ่ ผอ.แขวง ทางหลวงทั่วประเทศ 30 ราย ..ท่านอธิบดีท้าให้ตรวจ สอบทุกต�าแหน่ง เน้นคุณภาพเหมาะสมกับงาน..... เอ้า!! ใครกังขาหรือมีปัญหาโวยได้ หลายหน่วย งานไล่บี้จัดการ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ปะหน้าบิ๊กไทยแอร์ เอเชีย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ยันไม่มี้ไม่มีผลกระทบ...

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดี ทล. อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ลงนามแต่งตั้งข้าราชการ 30 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ได้แก่ นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ เป็นผู้อา�นวย การ (ผอ.) แขวงทางหลวงผู้อ า� นวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา) แขวง ทางหลวงกา�แพงเพชร, นายสันติ กมลรัตน์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายอนิรุธ สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็น ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน), นายสอาด ประจันพล เป็น ผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า), นาย วิจารณ์ ขุนเสถียร เป็น ผอ.แขวงทางหลวงลา�ปางที่ 2, นายชวัช วัฒธรรม เป็น ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3, นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล เป็น ผอ.แขวง ทางหลวงขอนแก่นที่ 1, นายชิดชัย ศรีดามา เป็น ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย, นายนิคม เทพบุตร เป็น ผอ.แขวงทางหลวงเชียงราย 1, นายอรุณ ยี่รงค์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงมหาสารคาม, นายชัย วิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงนครปฐม, นายพรชัย ศิลารมย์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2, นายบัณฑิต รักษาดี เป็น ผอ.แขวงทางหลวง นครสวรรค์ที่ 1, นายโกเมศ มัชฌิมา เป็น ผอ.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1, นายวีร์ ตรา จันทนวรางกูร เป็น ผอ.แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1, นายประภัทร เผ่า อาวะกุล เป็น ผอ.แขวงทางหลวงปทุมธานี, นายสุนทร แก้วศรีใส เป็น ผอ.แขวง ทางหลวงราชบุรี, นายสมบูรณ์ ชารี เป็น ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ, นาย อภิชาติ เพชรศรีจันทร์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงกระบี่

นายปัญญา ชูสกุล เป็น ผอ.แขวงทางหลวงพิจิตร, นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน เป็น ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1, น.ส.พัทธิยะ ศรีเนตร เป็น ผอ.แขวง ทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1, นายเรวัติ บุบผะศิริ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2, นายจรญ เสมสันต์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงสตูล, นายสมพล พรหมเจียม เป็น ผอ.แขวงทางหลวงพังงา, นายวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง เป็น ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ ธานีที่ 1 (พุนพิน), จ่าสิบเอกประสิทธิ์ มณีแดง เป็น ผอ.แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ), นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน เป็น ผอ.แขวงทางหลวง ชุมพร และนายปิยะ ชูตินันท์ เป็น ผอ.แขวงทางหลวงนนทบุรี

นายธานินทร์ กล่าวว่า คา�สั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการดังกล่าว เป็นการ โยกย้ายตามปกติช่วงเกษียณอายุและต า� แหน่งว่างกว่า 10 ต า� แหน่ง ทั้งย้ายสลับ ต า� แหน่ง ย้ายเลื่อนตา�แหน่งขึ้น และตั้งทดแทนต า� แหน่งที่ว่างโดยไม่ได้เป็นการ ย้ายล้างบาง สามารถตรวจสอบได้ทุกต�าแหน่งเน้นเรื่องคุณภาพให้เหมาะสมกับ งานเป็นหลักและด �าเนินการตามขั้นตอนที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหาร ทล. ทั้งนี้การโยกย้ายดังกล่าวเป็นไปตามปกติเพื่อให้ทุกตา�แหน่งเริ่มงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.นี้ ไม่มีเว้นช่วงเหมือนที่ผ่านมา และเพื่อให้การทา�งานเกิดความต่อ เนื่อง ยืนยันว่าทุกตา�แหน่งไม่มีปัญหาแน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.