แก้กฎหมาย‘การบิน’ เพิ่มอำานาจปรับคนผิด

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการ ประชุมคณะท�างานติดตามกฎหมายเดิน อากาศว่า ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ... ขณะนี้ด า�เนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตรวจ สอบถ้อยคา� และความซา้�ซ้อนของคา�จาก นั้นสา�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ไทย (กพท.) จะนา�ไปจัดประชาพิจารณ์รับ ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าภายในเดือน ก.ย.นี้ จะเสนอนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พิจารณาได้ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป อย่างไร ก็ตาม เราจะพยายามเร่งกระบวนการ ดาเนินงานต่าง� ๆ ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งใน การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยส �าคัญ ด้านความปลอดภัยด้านการบิน (เอสเอส ซี) ที่จะทาให้องค์การการบินพลเรือน� ระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ปลดล็อกธง แดง (ด้อยมาตรฐานด้านการบิน) ประเทศไทยได้

นายดรุณ กล่าวต่อว่า ส�าหรับร่าง กฎหมายฉบับนี้ได้ปรับแก้กฎหมายการ เดินอากาศไทยให้มีความสากล ทันสมัย คล่องตัว ชัดเจน และเป็นไปตามหลักการ ของไอเคโอ เช่น การออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (AOL) ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ การ สอบสวนอุบัติเหตุ บทลงโทษต่าง ๆ รวม ถึงการเพิ่มอ �า นาจหน้าที่ให้แก่ท่าอากาศ ยานไทย (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ให้สามารถดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยในสนามบิน ได้ เพราะเดิมไม่มีอ�านาจในการเปรียบ เทียบปรับคนกระทา�ผิด เช่น ทา�ความผิด ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยในสนาม บินดังนั้นจึงต้องเพิ่มอา�นาจในส่วนนี้ไว้ให้ แต่มีอา�นาจเฉพาะเปรียบเทียบปรับเท่านั้น ส่วนการลงโทษที่นอกเหนือจากนี้เป็น อา�นาจของเจ้าหน้าที่ต า� รวจ. ให้กับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.