คมนาคมชงครม.ตั้งกรมราง

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ว่า เตรียมเสนอกฎหมาย และโครงสร้างแผนงานเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือน ต.ค.นี้ เนื่องจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ ขอให้กระทรวงจัดท �า รายละเอียดด้านข้อกฎหมายเพิ่ม เติมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เพื่อ ให้เกิดความรอบคอบ ได้มอบหมายให้นายพีระพล ถาวร สุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปจัดท �า ราย ละเอียดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนหน้านี้เคยเสนอ ครม. แล้ว และผ่านการพิจารณาของนายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรีแต่ต้องทา�รายละเอียดข้อมูลตามนโยบาย นายสมคิดอาจทา�ให้การทา�งานต้องใช้เวลาสักระยะ

ส�าหรับโครงสร้างของกรมการขนส่งทางรางที่ เสนอไปนั้นจะท า� หน้าที่เป็นผู้กา�กับดูแลเกี่ยวกับระบบ รางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรฐานอัตราค่า บริการ ในอนาคตการให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายต้องมี มาตรฐานของอัตราค่าโดยสารตามที่กรมฯกา�หนด รวม ถึงการบา�รุงรักษา และการก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนบุคลากร ทา�งานเบื้องต้นกา�หนดไว้100 คน ส่วนหนึ่งมาจากสา�นัก งานปลัดกระทรวงฯ จะเร่งจัดตั้งให้เสร็จภายในปีนี้

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางราง จะไม่ดึงหน่วยงานหรือบริษัทไหนให้โอนย้ายเข้ามาอยู่ ภายใต้การกา�กับดูแล เพราะเป็นกรมที่กา�กับดูแลเรื่อง ของระบบรางทั้งหมดอยู่แล้วเช่น บริษัท ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพ จา�กัด(มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอสที่อยู่ภายใต้การกา�กบัดูแลของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็จะยังอยู่ภายใต้ กทม. เหมือนเดิม แต่การให้ บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ต้องดา�เนินการตามมาตรฐาน ของกรมการขนส่งทางรางด้วย โดยหน้าที่คล้ายกับกรม การขนส่งทางบกที่ดูรถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์ส่วน บุคคล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.