ฤทัยรัตน์เจ้าแม่น้ำาหอม

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

สำาหรับผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจุดซ่อน น เร้นที่โด่งดังยี่ห้อหนึ่ง จึงมีหัวนำ้าหอมที่นำาเข้าจากต่างประเทศมาเป็น จำานวนมาก ก็เลยนำามาพัฒนาต่อยอดภายใต้แนวคิดที่ว่า ถ้าเรา สามารถทำาธุรกิจที่เกิดการเอื้อประโยชน์ร่วมกัน ช่วยสร้างงาน สร้าง อาชีพ สร้างรายได้เสริมให้คนอื่นก็น่าจะเป็นการดี จึงเกิดเป็น แบรนด์นำ้าหอม กัลยาเพอร์ฟูม ขึ้นสำาหรับผู้บริโภคที่อยากใช้นำ้าหอม คุณภาพดี ในราคาที่จับต้องได้”

“ตลาดนำ้าหอมในบ้านเรามีหลายระดับ ตั้งแต่นำ้าหอม แบรนด์เนมราคาแพงไปจนถึงนำ้าหอมซีซีที่ขายกันทั่วไป กัลยา เพอร์ฟูม ถือเป็นตำาแหน่งทางการตลาดที่อยู่ตรงกลางในเรื่องราคา แต่เรื่องคุณภาพนั้น เราเหนือกว่าด้วยการใช้หัวนำ้าหอมแท้ นำาเข้าจาก ฝรั่งเศสและอิตาลี มีใบรับรองส่วนผสมจากผู้ผลิต (Certificate of Ingredients) นำามาผสมในปริมาณเทียบเท่าเกรด Eau de perfume จึงให้ความหอมที่ติดแน่น ทนนาน กลิ่นไม่เพี้ยน มีให้เลือกมากกว่า 30 กลิ่น เราจึงให้คำานิยามผลิตภัณฑ์นี้ว่า นำ้าหอมแบรนด์ไทย สไตล์ ยุโรป”

“แนวคิดในการสร้างอาชีพของเราคือิ ใ ้ ี ื ถ้าใครอยากขายนำ้าหอม้ใ ้ำ กัลยา เราให้ไปทดลองขายก่อนเลย 30 วันโดยไม่เก็บค่าสินค้า จาก นั้นถ้าขายได้ก็ค่อยมาชำาระค่าสินค้ากัน ส่วนที่เหลือถ้าอยากขายต่อก็ ทำาได้ หรือถ้าอยากจะคืนให้บริษัท เราก็ไม่ว่าอะไร วิธีนี้ ผู้ขายจะได้ สินค้าไปขายแบบไม่ต้องลงทุน ไม่มีค่าเฟรนไชส์ ไม่มีความเสี่ยง แต่ ถ้าคุณขายได้เราก็จะเติบโตไปด้วยกัน บริษัท งามดีช้อปปิ้งมีหน้าที่ สนับสนุนสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และส่งเสริม ด้านการตลาดให้ผู้ขายเพื่อเติบโตไปด้วยกัน”

เจ้าของธุรกิจ รายนี้เธอยังบอกว่า ตอน นี้อยู่ในช่วงทดลองตลาด เพื่อศึกษาความ ต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้มั่นใจว่ารูป แบบธุรกิจที่กำาลังดำาเนินการนั้น สามารถเป็นไป ได้จริง ๆ เป็นรูปแบบที่ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่หากผู้จำาหน่ายของสามารถตั้งตัวได้ นั่นแหละ คือความสำาเร็จที่แท้จริง

ขณะนี้ เร�ทดลองข�ยกันแล้วที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พิษณุโลก ลำ�ป�ง กำ�ล งั จะขย�ยไปภ�คตะวันออก ภ�คกล�ง และภ�ค ใต้ โดยข�ยต�มหน้�ร �้ นค้�น�ำ้หอม แผงค้�ในตล�ดนัด หรือร้�นค้�ย อ่ ย ส่วนช่องท�งออนไลน์ก็มีหน้�เพจใน Facebook/NgamDshopping กับหน้�เว็บไซต์ www.ngamd.com เพื่อไว้ติดต่อสื่อส�รกับลูกค้�และ ร้�นค้� เบื้องต้นเร�จะเปิดรับพนักง�นบริก�รลูกค้�แค่จังหวัดละ 1 คน จำ�นวน 50 จังหวัดทั่วประเทศเท่�นั้น และจะเริ่มเปิดตัวแบรนด์ กัลย�เพอร์ฟูม อย่�งเป็นท�งก�รในร�วปล�ยเดือนตุล�คม 2559 นี้

“นำ้าหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อง่ายขายคล่อง ใช้ได้ทั้งวัยรุ่น คนทำางานทั้งหญิงชายและเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลยก็ ว่าได้ ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ที่กว่าจะซื้อ กว่าจะใช้ กว่า จะเห็นผลยังต้องใช้ระยะเวลา แต่นำ้าหอม แค่เปิดฝาดม กลิ่น ถูกใจ ก็สามารถซื้อได้ทันที”

แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม หรือ CSV นี้ มุ่งอยู่บนแนวคิดที่ จะแบ่งปัน ความสำาเร็จและเติบโตไปพร้อมกัน และเชื่อมั่นใน ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ และนำามาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ของทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ก็สามารถเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ เฉกเช่น กัลยาเพอร์ฟูม.

ฤทัยรัตน์

“จุดเริ่มต้น มาจากที่ตัวเองได้ เป็นคนเลือกนำ้าหอม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.