แด่คนใกล้ชิด คนที่คิดฆ่าตัวตาย

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2557 อัตราการฆ่า ตัวตายอยู่ที่6.08 ต่อแสนประชากร ปี 2558 อยู่ที่ 6.47 ต่อแสนประชากร เฉลี่ยเดือน ละ 350 คน หรือ ทุก ๆ 2 ชั่วโมงจะฆ่าตัว ตายสำาเร็จ 1 คน ขณะที่ปี 2559 แม้จะยังมี ตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ก็พบว่ามีความถี่มาก ขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ พ.อ.หญิง พญ.นวพร หิรัญ วิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การฆ่า ตัวตายไม่ใช่พฤติกรรมเลียนแบบ และไม่ใช่คนสิ้นคิด แต่เป็นเพราะ สิ้นหวัง จนมองว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า หมดหนทางในการดำาเนินชีวิต ต่อ ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมือนั้นได้พยายามหาทางออกของตัวเองแล้ว แต่ไม่สามารถหาทางออกได้ รวมถึงความพยายามในการสื่อสารกับ คนรอบข้างเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วจริง ๆ แต่ปัญหาคือบางคน มองไม่ออกว่านั่นคือการขอความช่วยเหลือ

ยกตัวอย่างข้อความที่ถือเป็นสัญญาณเตือนคือ 1. ความรู้สึก สิ้นหวัง “จะอยู่ไปทำาไม ไม่มีทางที่มันจะดีขึ้น” ความรู้สึกผิด “ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเอง ฉันสมควรโดนตำาหนิ” ความรู้สึก ที่อยากจะหลบหนี “ฉันทนรับกับมันไม่ไหวแล้ว” ความรู้สึกโดดเดี่ยว “ฉันอยู่แค่ตัวคนเดียว..ไม่มี ใครสนใจฉัน” ความเสียชื่อเสียง “ฉันรู้สึกเสียหน้า อย่างรุนแรง..ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ อีก”

คำาพูดที่บ่งบอกว่าไม่มีทางช่วยเหลือ “ไม่มี ทางที่จะทำาให้มันดีไปกว่านี้ ฉันทำาอะไรไม่ได้แล้ว” พูดเรื่องความตาย หรือการฆ่าตัวตาย “ถ้าตายไป คงจะจบปัญหา” พูดเรื่องการวางแผนฆ่าตัวตาย “อยากกินยาตายจะได้ไม่ต้องทนทุกข์แบบนี้” ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นประโยคทั่ว ๆ ไป แต่สำาหรับคนที่หาทางออก ไม่ได้แล้วนี่คือสัญญาณขอ ความช่วยเหลือ หากพบ พฤติกรรม ถ้อยคำาเหล่านี้ไม่ ว่าจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊ก เขียนจดหมาย หรือแม้แต่ การพูดรำาพึงรำาพัน ก็อย่าได้ ชะล่าใจ มองว่าเป็นการ เรียกร้องความสนใจเด็ด ขาด การใส่ใจ และเฝ้าดูแล เป็นสิ่งสำาคัญมาก

ซึ่งการช่วยเหลือที่ดี ที่สุดคือการ “ฟัง” ให้มาก ที่สุด และช่วยหาทางแก้ไข พยายามชี้ทางเลือกด้าน บวกที่มีอยู่หลากหลาย อย่า สัญญาว่าจะเก็บเป็นความ ลับ อ ย่า ป ล่ อ ย ให้ ผู้ ที่ มี ปัญหาอยู่โดยลำาพัง นอก จากนี้ ควรเก็บสิ่งที่อาจจะ ใช้เป็นอาวุธได้

สิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือ คำาพูดที่ว่า “เห็นทำาหลายครั้งแล้วนี่ก็ไม่เห็นเป็นอะไร” เพราะจะ เป็นการกระตุ้นให้คนเหล่านั้นเร่งกระทำาการให้สำาเร็จมากขึ้น

ทั้งนี้หากคนใกล้ชิดรู้ตัวว่าเกินความสามารถในการดูแลคนที่ คิดฆ่าตัวตายได้แล้ว ให้โทรฯ ปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือ สมาคมสมาริตันส์ เฟซบุ๊กสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

“วันนี้สังคมไทยเปร�ะบ�งม�ก แนวโน้มของสังคมไทยตอน นี้ถือเป็นช่วงที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน อย่�มองแต่ตัวเอง และคิดถึง คนอื่นน้อย เพร�ะจะทำ�ให้เร�มองไม่เห็นคว�มทุกข์ของคนอื่น” พ.อ.หญิง พญ.นวพร กล่าวในตอนท้าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.