‘ตุ้มหูกระดาษ’ ทุนต่ำา-คู่แข่งน้อย... น่าสน

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

านฝีมืองานแฮนด์เมดยังคงมีตลาดที่เปิดกว้างสำาหรับ พ่อค้าแม่ค้าใหม่ ๆ เสมอ แม้จะเป็นตลาดที่ใหญ่ มีการ แข่งขันสูง แต่ถ้ารู้จักพัฒนาสินค้า มีไอเดียนำาเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานสร้างสรรค์ชิ้นงานให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำา ใคร ก็ยังมีโอกาสที่สินค้าที่ทำาจะแจ้งเกิดได้ ซึ่งวันนี้ทีม “ช่อง ทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอให้พิจารณา กับชิ้นงาน “ตุ้มหู กระดาษ”

แป้ง-อดิศราพร ลออพันธุ์สกุล เจ้าของผลงาน “ตุ้มหูกระดาษ” ภายใต้แบรนด์ I’m PAPER EARRINGS (HANDMADE BY PANG) ด้วยการใช้เทคนิคการเพนท์สี เข้ามาผสมผสานในชิ้นงานให้เกิดความสวยงาม เล่าว่า...เดิม ทำางานด้านงานวิจัยและเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และ เวลาเครียดจากงานก็จะชอบวาดรูประบายสี เพราะเป็นคนที่ ชอบงานศิลปะ นอกจากนั้นก็ยังชอบทำาชิ้นงานเครื่องประดับ อย่าง ตุ้มหู กำาไล ด้วย

เธอเล่าว่า จุดเริ่มต้นของการทำาชิ้นงานนี้เกิดจากเพื่อน ที่ชอบใส่ตุ้มหูแฟชั่น ซึ่งพบว่ารูหูที่ใส่ตุ้มหูนั้นยานและเป็นแผลเกือบฉีก โดย เกิดจากตุ้มหูแฟชั่นที่ใส่ประจำามีน้ำาหนักค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความ คิดที่จะทำาตุ้มหูให้มีน้ำาหนักเบาขึ้นแต่ยังมีรูปแบบที่เป็นแฟชั่นสวยงาม ตอน แรกมานั่งคิดตั้งคำาถามกับตัวเองว่า อะไรที่ไม่หนัก และแปลกใหม่ไม่เหมือน ใคร จนมาลงตัวที่การนำาวัสดุอย่างกระดาษมาทำาเป็นตุ้มหู แล้วใช้เทคนิค การวาดรูประบายสีให้สวยงามตามที่ต้องการ คิดว่าน่าจะทำาได้ไม่ยากเพราะ เป็นงานที่ชอบอยู่แล้ว

หลังจากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เห็นว่ายังไม่มีใคร ทำาตุ้มหูกระดาษในรูปแบบการวาดและการระบายสีน้ำาขาย จึงตัดสิน ใจที่จะทำาชิ้นงานนี้ออกมา โดยลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ เริ่มจากการวาดด้วยมือ และพัฒนาต่อยอดมาใช้คอมพิวเตอร์วาดด้วย โปรแกรมโฟโต้ช็อป จนได้รูปแบบ รูปทรง และขนาดที่ต้องการ นอกจากนั้นยังออกแบบให้เบา ทนทาน กันน้ำา ที่สำาคัญต้องเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมด้วย เจ้าของชิ้นงานกล่าว

...สำาหรับงานตุ้มหูกระดาษที่ทำาขึ้นนั้น นอกจากจะมีจุดเด่นที่การนำา เอาวัสดุอย่างกระดาษที่หาได้ง่าย และราคาไม่แพงมาใช้แล้ว ยังมีจุดขาย อยู่ที่การนำาเอาเทคนิค่ การวาดรูปลงสี เข้ามา ประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง ความโดดเด่น และช่วย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า่ ใ จนกลายเป็นสินค้าที่น่าสนใจอย่างที่เห็นในปัจจุบัน...่ ใ

ทุนเบื้องต้น ใช้เงินลงทุนประมาณไม่เกิน 1,000 บาท ทุนวัสดุ อยู่ ที่ 40% จากราคา ซึ่งราคาขายอยู่ที่คู่ละ 69 บาทขึ้นไป โดยราคาขึ้นอยู่กับ รูปแบบและวัสดุที่ตกแต่งเพิ่มลงไปในตุ้มหู อย่างถ้าตกแต่งเพิ่มคริสตัล หรือ ลูกปัดเข้าไปราคาก็จะเพิ่มตามชิ้นงานนั้น ๆ

วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระดาษสีน้ำา (Watercolour Paper) ขนาด 200 แกรม, พู่กันเบอร์เล็กสุด, สีน้ำา (แนะนำาให้ใช้สีที่มีเนื้อสีละเอียด ทำาให้ทาได้เรียบเนียนทำาให้ชิ้นงานออกมาสวย), กรรไกรตัด, คัตเตอร์, ดินสอ, ไม้บรรทัด, กาวลาเท็กซ์ และอุปกรณ์ทำาตุ้มหู อย่างตัวห้อยคู่สำาเร็จรูป, ตะปู เลข 9(ห่วงใส่ตุ้มหู), คีมม้วนหรือคีมปากเล็ก, ตะไบเล็บหรือกระดาษทราย, น้ำายาเคลือบเล็บหรือสเปรย์เคลือบกันน้ำา ขั้นตอนการทำา... “ตุ้มหูกระดาษ” เริ่มจากการออกแบบรูปแบบที่จะทำาเป็นตุ้มหูก่อน โดยการวาดลงบน กระดาษสีน้ำาด้วยมือ หรือถ้ามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ โปรแกรมโฟโต้ช็อปในการออกแบบ เมื่อทำาการวาดออกแบบและได้รูปแบบ อาจารย์สาขาการตลาด ได้ ให้คำาแนะนำาเรื่องนี้ว่าธุรกิจ ร้านอาหารในประเทศไทย เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง อย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจ ปีนี้จะชะลอตัว แต่จากการ คาดการณ์ของศูนย์วิจัย กสิกรไทย พบว่า มูลค่ารวมของธุรกิจร้านอาหารในปี 2559 นั้นน่าจะสร้างมูลค่าได้ถึง 382,000-385,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจร้านอาหารนั้นมีการปรับตัวอยู่ ตลอด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตและพฤติ กรรมการบริโภคของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเลือกพัก ตามที่ต้องการแล้วให้ใช้กรรไกรหรือคัต เตอร์ทำาการตัดกระดาษตามรูปที่วาดไว้ เป็นแบบ จะได้แบบตุ้มหูข้างละ 5 ชิ้น (ตุ้มหู 1 คู่ ตัดแบบได้ 10 ชิ้น) หลังจากที่ตัดแบบกระดาษเสร็จ แ แล้วก็ให้นำาตะปูเลข 9 ทากาวแล้วนำามา ติ ติดลงบนแบบกระดาษที่ตัดเตรียมไว้เพื่อ เ เป็นห่วงสำาหรับใส่ที่ห้อย นำาแบบกระดาษ ที ที่ตัดไว้ทากาวติดทับด้านหน้าและด้าน ห หลังในลักษณะประกบกันเหมือนแซนด์วิช จากนั้นทำาแบบเดียวกันอีกข้างจากนั้นทำาแบบเดียวกันอี ก็จะได้ตุ้มหูตามแบบที่ต้องการ ขั้นตอนต่อมา ทำาการวาดลวดลายตามแบบที่ต้องการ ลงบนตุ้มหูนั้น ทำา ทำาการเก็บรายละเอียดตามขอบของตุ้มหูให้ เรียบร้อยโดยใ เรียบร้อยโดยใช้ตะไบเล็บหรือกระดาษทรายทำาการขัด ขอบ จากน จากนั้นก็เริ่มทำาการลงสีตามต้องการ รอสีแห้ง สนิท ให้ ให้ใช้น้ำายาเคลือบเล็บหรือสเปรย์เคลือบกัน นำ้าทา น้ำาทาหรือฉีดชิ้นงานให้ทั่ว พอน้ำายาเคลือบกัน น้ำาแห น้ำาแห้งสนิทแล้ว ทำาการใส่ที่ห้อยเข้ากับห่วง จา จากนั้นใช้คีมบีบปิดให้แน่นสนิทก เท่านี้ก็เป็นอัน เส เสร็จขั้นตอนการทำา “งานตุ้มหูกระดาษนี้เป็นชิ้นงาน ที่ ทำาไม่ยาก แต่ต้องใช้เวลาในการทำา เนื่องจากจะต้องใช้ความประณีต ความ รัก และความใส่ใจมากเป็นพิเศษ ผู้สนใจ อาจต้องมีความรู้ด้านการวาดแ อาจต้องมีความรู้ด้านการวาดและระบายสีอยู่บ้าง แต่ทุกอย่างสามารถ เรียนรู้และฝึกหัดกันได้ไม่ยากขอแค่มีความตั้งใจ” เจ้าของชิ้นงานแนะนำา สำาหรับผู้ที่สนใจทำางานฝีมือแฮนด์เมดนี้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียจาก “วัสดุ กระดาษ” ที่สามารถใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” ได้

สนใจงาน “ตุ้มหูกระดาษ” สามารถเข้าไปชมสินค้า และสั่งซื้อได้ที่ www.iampaperearrings.com และwww.facebook.com/iampaperearrings ...นี่ก็เป็นอีก “ช่องทางทำากิน” น่าสนใจงานที่เกี่ยวกับวัสดุ จากกระดาษ. อาศัยอยู่บนอพาร์ตเมนต์และคอนโดฯ มากขึ้น ทำาให้ การออกไปใช้บริการร้านอาหารอาจไม่สะดวกเท่าที่ ควร ด้วยเหตุผลนี้จึงทำาให้บริการจัดส่งอาหารเข้ามา มีบทบาทเพิ่มขึ้น นี่ก็รวมถึงเทรนด์ใหม่ของธุรกิจ อาหาร ได้แก่ “ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน” หรือ “ฟู้ดออนไลน์” ซึ่งได้รับ ความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำาให้ “ธุรกิจฟู้ดออนไลน์” เติบโต ขึ้น คือ การที่ธุรกิจร้านอาหารรูป แบบนี้ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำา ไม่ ต้องหาทำาเลในการเปิดร้าน ไม่ ต้องตกแต่งร้าน ตลอดจนยัง สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้โซเชียลมีเดียได้ อย่างตรงจุดและแม่นยำาอีกด้วย อย่างไรก็ตามการ เติบโตนี้ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับความท้าทาย รวมถึง ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการทุกคนใน ธุรกิจนี้ต้องเจอ ซึ่งผู้ประกอบการต้องศึกษาและ ทำาความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ อาจารย์ท่านเดิมกล่าวถึง “แนวทางสู่ ความสำาเร็จ” ของธุรกิจฟู้ดออนไลน์ว่า ผู้ประกอบ การซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่นั้น ต้องมีความเข้มแข็ง ในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนต้องอย่าหยุด พัฒนาตัวเอง โดยควรต้องพยายามคิดค้นสินค้าและ บริการที่แปลกใหม่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ มากที่สุด รวมถึงควรปิดช่องโหว่ของธุรกิจร้านอาหาร ออนไลน์ และต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยน แปลงของเทรนด์ออนไลน์ที่เกิดขึ้น โดยหากผู้ ประกอบการในธุรกิจนี้สามารถปรับตัวได้ ย่อมจะ ทำาให้สามารถแข่งขันใน “ธุรกิจร้านอาหาร” นี้ได้ อย่างแน่นอน ซึ่งแนวทางนี้ไม่เฉพาะธุรกิจนี้ที่ใช้ได้ แต่ กับผู้ประกอบการสาขาอื่น ๆ ก็นำาไปใช้ได้เช่นกัน อนึ่ง สัปดาห์นี้พื้นที่หมด แต่รายละเอียดของ “ฟู้ดออน ไลน์” ยังมีอีก

ขอยกยอดเรื่องนี้มานำาเสนอในโอกาสต่อไป...

สุพรรณี วาทยะกร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.