ฮันส์แบ๊ก aprilzpharam5@gmail.com

Daily News Thailand - - บันเทิง-เกมโซน -

ของเข�ว�่ จะเป็นเกมในรูปแบบ VIDEO MEMORY : 4GB, HD: 50GB (พื้นที่ว่�ง) แอ๊คชั่น โอเพ่น เวิลด์ ที่มีระบบออนไลน์เชื่อมต่อ เกม “Mass Effect” ภ�คใหม่ ระหว่�งผู้เล่นแต่ละคน ก�รกระทำ�ของแต่ละคนจะเชื่อม “Andromeda” ตัวเอกของเรื่องจะมีทั้งเพศช�ยและ ต่อและส่งผลต่อผู้เล่นคนอื่น ๆ ด้วย ตัวเกมรองรับ เพศหญิง โดยทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน ผู้เล่นส�ม�รถ ก�รแสดงผลภ�พ 4K และ เลือกเล่นเป็นผู้ช�ยหรือผู้ เทคโนโลยี HDR พัฒน�ลง หญิงก็ได้ ซึ่งแต่ละตัวละคร แพลตฟอร์ม PlayStation 4 จะมีเส้นเรื่องของตัวเองที่ และคอมพิวเตอร์ พีซี โดย แตกต่�งกันออกไป เวอร์ชั่น PS4 จะว�งจำ�หน่�ย “Mass Effect : ก่อนพีซี แต่ยังไม่มีก�รเปิด Andromeda” เป็นเรื่อง เผยว่� จะว�งข�ยเมื่อไหร่ เธียร์รี อองรี ร�วหลังจ�กภ�คที่ 3 โดย

“2K Games” จะโชว์ลีลายัดห่วงในเกม NBA 2K17 ผู้เล่นจะต้องสวมบทบ�ท ได้เปิดเผยสเปกของคอมพิวเตอร์ พีซี ที่จะใช้ในก�ร เป็นตัวละครใหม่ที่หลับจำ�ศลี เพื่อเดินท�งไปยัง เล่นเกมอันธพ�ลครองเมืองภ�คใหม่ล่�สดุ 3” อน�คตอีกหนึ่งล้�นปีข้�งหน้� ก่อนตื่นขึ้นม�พบกับ ซึ่งมีกำ�หนดว�งจำ�หน่�ยในวันที่ 7 ต.ค. นี้่ ออกม�เป็น ก�แล็กซี่ใหม่ Andromeda ตัวเกมมีกำ�หนดว�ง ที่เรียบร้อยแล้ว จำ�หน่�ยในช่วงต้นปี ค.ศ. 2017 บนแพลตฟอร์ม ระบบขั้นตำ่�ทต้ี่องก�ร - OS : Windows 7 PS4, Xbox One และ PC INTEL CPU : I5-2500K หรือ AMD CPU : เกมบ�สเกตบอล เอ็นบีเอ สหรัฐ AMD FX-8120, RAM อเมริก� ภ�คใหม่ล่�ส ดุ “NBA 2K17” ทำ�เซอร์ : 6GB, GRAPHICS ไพร้ส์แฟน ๆ ด้วยก�รนำ� “เธียร์รี อองรี” ตำ�น�น CARD : AMD GPU : นักฟุตบอลทีมช�ตฝรั่งเศสิ ม�ปร�กฏตัวในเกม Radeon HD7870 หรือ และแน่นอนว่� นี่คือเกมบ�สเกตบอล เพร�ะฉะนั้น NVIDIA GPU : Geอองรี ไม่ได้โผล่ม�เตะลูกหนังแน่ ๆ แต่เข�จะโชว์ Force GTX 660, ลีล�ก�รยัดห่วงให้เร�ได้ชมกัน “ฮิเด PS4 Pro 1 TB ขายในไทยราคา 16,990 บาท VIDEO MEMORY : สำ�หรับตัวละครของอองรี จะมีให้เลือกเล่น โอะ โคจิม่า” สุดยอดนักสร้�งเกมแดนปล�ดบิ บิด� 2GB, HD : 50GB (พื้นที่ว่�ง) เฉพ�ะในโหมด Blacktop ซึ่งเป็นก�รแข่งขันในรูป แห่งซีรีส์เกม อันเลื่องชื่อ ซึ่งกำ�ลงั ระบบที่แนะนำ� - OS : Windows 7 64-bit, แบบที่แตกต่�งออกไปจ�กก�รแข่งปกติ ส�ม�รถ อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�เกมตัวใหม่อย่�ง INTEL CPU : I7-3770 หรือ AMD CPU : AMD FX เลือกเล่นแบบ 1 ต่อ 1 ไปจนถึง 5 ต่อ 5 ได้

โดยล่�ส ดุ เข�ได้ไปปร�กฏตัวในง�น 8350 4.0 Ghz, RAM : 8 GB, GRAPHICS CARD เกม “NBA2K17” มีกำ�หนดว�งจำ�หน่�ย “Tokyo Game Show 2016” ซึ่งจัดแสดง : AMD GPU : Radeon R9 290X หรือ NVIDIA ในวันที่ 20 ก.ย. นี้ บนแพลตฟอร์ม PS3, PS4, ระหว่�งวันที่ 15-18 ก.ย. พร้อมเปิดเผยถึงเกมใหม่ GPU: GeForce GTX 780 หรือ GeForce GTX 1060, Xbox360, Xbox One และ PC

เปิดเผยว่� ส�เหตุที่ตัดสิน ใจผลิตเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 4 รุ่ นอัพ สเปก อย่�ง ออกม�ว�งข�ย เพร�ะต้องก�รเพิ่มศักยภ�พของเครื่องในก�ร ขับภ�พกร�ฟกิขั้นเทพออกม�ให้สมจริงยิ่งขึ้นกว่�เดิม เพื่อเป็นก�รตอบโจทย์ให้กับเหล่�เกมเมอร์ที่ชื่นชอบ ก�รเล่นเกมภ�พกร�ฟกิอลังก�รง�นสร้�ง โดยเครื่อง จะส�ม�รถแสดงผลภ�พในระดับ 4K ได้

เครื่องเล่นเกม มีกำ�หนดว�ง จำ�หน่�ยในวันที่ 10 พ.ย. โดยท�ง “Sony” ได้ ประก�ศร�ค�เครื่องที่จะว�งข�ยในไทยแล้ว รุ่น ฮ�รด์ดิสก์ 1 TB มีสนนร�ค�ที่ 16,990 บ�ท ส่วน เครื่องรุ่นบ�ง ที่สเปกเท่�เดิม แต่เครื่องเบ�ลง 16 เปอร์เซ็นต์ กินไฟน้อย ลง 28 เปอร์เซ็นต์ จะ ข�ยในร�ค� 12,990 บ�ท มีกำ�หนดว�งตล�ด วันที่ 1 ต.ค. นี้ 64-bit,

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.