ความเสี่ยง

Daily News Thailand - - การเมือง -

อุบัติเหตุเรือสมบัติมงคลชัย ล่มจมลงในแม่น ้�า

เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น 15 ราย บาดเจ็บ 44 และสูญหาย 12 ราย นับเป็นโศกนาฏกรรมที่เราขอร่วมแสดงความ เสียใจ พร้อมกับเรียกร้องขอให้ผู้บริหารประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทบทวน กา�หนดแนวทางเพื่อสร้างความปลอดภัยคมนาคม โดยเฉพาะกับการเดินทางทางนา้� ที่นับวันจะมีความสา�คัญมากขึ้น เช่น นโยบายให้ระบบการขนส่งทางน ้�าและการพาณิชยนาวี เชื่อมต่อกับ ระบบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย โดยในคลองผดุงกรุงเกษม ที่ผ่านทา�เนียบรัฐบาล ก็เปิดให้ เป็นเส้นทางเดินเรือสายใหม่แล้ว

เหตุเรือล่ม แม้ไม่ได้เกิดบ่อย เทียบกับอุบัติเหตุทาง

ถนน เนื่องจากปริมาณและความถี่ของการใช้น้อยกว่า แต่การเดินทาง ทางนา้�ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมสัมพันธ์เป็น หมู่คณะ ซึ่งผู้โดยสารมักขาดประสบการณ์ ไม่มีความพร้อมรับมือกับภัย เมื่อเกิดเหตุ จึงมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจา�นวนหลายสิบคน ดังกรณี ล่าสุด เป็นคณะร่วมในกิจกรรมงานบุญ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่สงสัย ว่าเรือดังกล่าวนี้ กา�หนดให้รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 50 คน แต่จากจ า� นวน ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและสูญหาย รวมกันก็เกินจา�นวน จึงเป็นที่น่าสงสัย ว่า มีชูชีพเพียงพอกับเหตุฉุกเฉินหรือไม่

แม้ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เรือเพื่อการเดิน

ทางในชีวิตประจ า�วัน แต่กิจการเดินเรือก็มีความสา�คัญ ที่จะสร้างความ เดือดร้อน สะเทือนใจ และกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่อง จากการเดินเรือมักเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการพักผ่อน ชมทิวทัศน์ทาง ลา�นา้�ระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา การระวังป้องกันภัย จะเกิดขึ้นภายหลังมีเหตุร้ายแรง เช่น เมื่อมีโป๊ะท่าเรือล่ม มีคนจม น้�าตายขณะรอเรือ ก็ออกมาตรการควบคุมการใช้ท่าเรือ มีเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง แต่นอกนั้น ก็ปล่อยตามยถากรรม โดยเฉพาะจา�นวนชูชีพ หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินทางน้�าที่พบเห็นโดยทั่วไปว่าไม่ครบ จ า� นวนผู้โดยสาร

การเดินเรือในประเทศมีมายาวนานคู่กับประวัติ

ศาสตร์ชาติ จึงปรากฏว่ากฎหมายที่ใช้บังคับ ก็ตราขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ในขณะที่ความต้องการใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีการเดินเรือในปัจจุบัน เปลี่ยนไปอย่างมาก นอกจากนี้ ควรมีระบบถ่ายทอดความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการโดยสารเรือกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา มีข้อความเครื่องหมายเตือนใจ เตือนภัย ประกาศไว้ ตามท่าเทียบเรือ กระทั่งจา�นวนผู้โดยสารที่มีในเรือและที่จะรับได้ใหม่ ก็มีเทคโนโลยีที่ตรวจนับและประกาศได้ว่า เหมาะสมจะขึ้นไปใช้หรือ ไม่ ในการนี้ มีเหตุขึ้นแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรยกเป็นเหตุ อุทาหรณ์เพื่อสร้างระบบป้องกันภัยเสียโดยเร็ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.