ทางลัดสู่ไทยแลนด์ 4.0

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

..นายแพทย์ เกียรติชี้แจงว่า ขั้นตอนในการผลิตยารักษาโรค การนา�มาใช้ในคนเรียกว่า เฟส 1 วิธีการทดลองนั้นใช้ในปริมาณน้อยในกับคนที่แข็งแรงก่อน ซึ่ง เฟสหนึ่งทา�ในเมืองไทยน้อยมากส่วนใหญ่ทา�ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง เป็นเฟสที่ต้องใช้ความรู้มหาศาลต้องการความเข้มข้น แต่ประเทศไทยยัง ไม่มี เมื่อผ่านเรื่องความปลอดภัยผลข้างเคียงมาแล้ว จึงเพิ่มขนาดยา และ เริ่มทดลองใช้กับคนป่วยทีละเล็กทีละน้อย จนเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างเป็นพัน คนที่เรียกว่าเฟสสาม

เช่นเดียวกันการนา�ยาตัวใหม่มาทดลองใช้กับผู้มีสุขภาพแข็งแรง หรือผู้ป่วยไม่เพียงแต่ต้องอาศัยคนมีจิตอาสา ที่มีใจสูงส่งเพื่อจะเป็น ปราการด่านหน้ารับมือกับผู้ติดโรคในอนาคตและปัจจุบัน แต่การให้ยา แต่ละครั้งจะมีการตรวจร่างกาย ตรวจปอด หัวใจ อวัยวะภายในต่าง ๆ ก่อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากพบผลข้างเคียงจะหยุดหรือลดขนาดยา เพื่อความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ การศึกษาธรณีสัณฐานของชายหาด 4 ประเภท ได้แก่ หาดทราย หาดโคลน หาดหิน และอื่น ๆ เช่นปากแม่น้า� พบการกัดเซาะชายฝั่ง เกิดขึ้นรวม 168 กม. จากชายฝั่งทั้งหมด 3,148 กม. ครอบคลุม 24 จังหวัด โดยมีความเสี่ยงจาก ผลกระทบต่อเนื่องของโครงสร้างชายฝั่งในฝั่ง อ่าวไทยอีก 223 กม. โดยเป็นการหายไปของ ตะกอนที่หมุนเวียนในระบบ ทา�ให้ขาดสมดุล

สาเหตุการกัดเซาะมีด้วยกันหลาย ประการ อาทิ ความรุนแรงของกระแสคลื่นที่ กระทบชายฝั่งและการบุกรุกทา�ลายป่าชายเลน ชายฝั่ง จา�นวนคน นพ.เกียรติ กล่าวว่า ในวงการ อุตสาหกรรมยาทั่วโลกมีความเข้าใจ เดียวกันว่าแต่ละประเทศควรเข้าร่วม ตั้งแต่เฟสหนึ่ง โดยเฉพาะคนเอเชียที่มี พันธุกรรมต่างกับคนตะวันตก นั้นเพราะ จากเดิมเราคิดว่ายาต้องให้ฝรั่งทดสอบ ในคนต่างชาติก่อนแล้วจึงมาใช้กับ คนในบ้านเราคิดว่าปลอดภัย แต่จริง ๆ แล้วความรู้สะสมมาว่าไม่จริงเสมอ ไป เพราะยาของฝรั่งที่ใช้พันธุกรรมฝรั่งอาจปลอดภัยดีสา�หรับเขา แต่อาจ เกินขนาดหรือน้อยไปสา�หรับคนเอเชีย และที่สา�คญัเมื่อได้มีโอกาสเข้า ร่วมเฟส 1 องค์ความรู้จากการผลิตยาจะอยู่ในประเทศด้วย

ยังมีปัญหาการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความ ไม่รู้กฎหมายของชาวบ้านในการเข้าทา�ประมง ในพื้นที่หวงห้าม

ที่ส�าคัญ ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัย ประเมินมูลค่าทรัพยากร ที่เมื่อเกิดความเสียหาย จากผลกระทบ หรือการบุกรุกทา�ลาย จะเรียก ร้องอย่างไร เช่น การทา�นา้�มันรั่วไหล ที่ส่งผล ร้ายมากมาย แต่มีโทษปรับเพียงหลักหมื่น จึงมี การเรียกร้องให้ศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าให้ได้

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านบริหารจัดการ พื้นที่ชายฝั่งทะเลกาหนดไว้� 5 ด้าน ได้แก่ 1.การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของประเทศ ศึกษาทั้งกระบวนการชายฝั่งและ สมดุลของตะกอน รวมถึงกระบวนการที่เกิดโดย มนุษย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล ให้เหมาะสมใ 2.การวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งจะ ศึกษาทั้งพื้นที่ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าชายฝั่ง ทะเล แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล ตลอด จนการประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้� ชายฝั่ง ตลอดจนการบริหารจัดการท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเล

3.การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการใช้พื้นที่ ชายฝั่งทะเลอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อแก้ปัญหา ความมั่นคง การพัฒนากฎ ระเบียบ ผลกระทบ ของกฎระเบียบ และการปรับปรุงเครื่องมือ การบริหารจัดการ 4.วิจัยเพื่อศึกษาการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และแผนพัฒนา ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 5.การพัฒนาการ จัดการความรู้ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่จะทำาให้รัฐมี เครื่องมือ ข้อมูล ไปใช้ในการบริหารจัดการ ชายฝั่งทะเลที่เป็นระบบมากกว่าที่แล้วมา. นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.