‘สปท.’จ่อถกตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานฯ

Daily News Thailand - - การเมือง -

“เร่งรัด”

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่รัฐสภา นายคา�นูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษก กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิปสปท.) แถลง ภายหลังการประชุมวิปสปท.ว่า ที่ประชุม ได้ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์ หน้าในวันที่ 26 ก.ย.เพียงวันเดียว ส่วนวันที่ 27 ก.ย. งดการประชุมสปท.เพื่อให้สมาชิก สปท. ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการอย่างเต็ม ที่ ส า� หรับการประชุมในวันที่ 26 ก.ย. มีวาระ 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องการปฏิรูปการบริหารการ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนและร่าง ระเบียบส �านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชน ของ กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่ง เป็นความพยายามสร้างความร่วมมือให้กับ ชุมชนในกทม.และทั่วประเทศ โดยให้มีต้นไม้ ชุมชนขึ้นมา

นายคานูณ� กล่าวต่อว่า 2.เรื่องการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (NEIC) ของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานที่ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากหลาย ๆ แหล่ง มาบูรณาการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ให้คดีอำญำจบ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงานแบบ “One-stop-servie” สามารถตอบข้อ ซักถามต่อประชาชนและเอกชนในด้านของ พลังงานได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐ ในการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลพลังงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันสมัย และทัน เหตุการณ์ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน ของประเทศ การแข่งขันในธุรกิจพลังงานที่มี ประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน พลังงานให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท า�ให้ประเทศ ไทยมีฐานะข้อมูลพลังงานที่มีการบูรณาการ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็น ประโยชน์ต่อการกา�หนดนโยบายและวางแผน เตรียมพร้อมด้านพลังงานส�าหรับอนาคตและ ในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนอย่างยั่งยืน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.