เซตซีโร่องค์กรอิสระ

Daily News Thailand - - การเมือง -

สถานการณ์การเมืองหลังผ่านรัฐธรรมนูญผ่าน

ประชามติมาแล้วเดือนกว่า ก็มีการพูดถึง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เดินหน้ารับฟังความคิด เห็นจาก สนช. และ สปท. รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาค ประชาชนและฝ่ายต่าง ๆ น า�มาพิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมาย ลูกของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่จ �านวน 10 ฉบับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ และต้องให้เสร็จทันตามโรดแม็พ แต่ที่เป็นข่าว ฮือฮาก็คือมีการเปิดประเด็นของ กกต.ท่านหนึ่งว่า กรธ.จะเซตซีโร่ กกต. โดยจะแต่งตั้ง กกต.คนใหม่มาท า�หน้าที่แทนคนเก่า

ประเด็นส า�คัญก็คือ กกต.ท่านนั้นไม่เห็นด้วย เพราะ

จะไม่ท า�ให้เกิดความต่อเนื่องขององค์กร พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าถ้าจะเซต ซีโร่ กกต. ก็ควรจะเซตซีโร่องค์กรอิสระอื่นพร้อมกันหมดไปด้วย นอกจาก นี้ประธาน กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. ก็ไม่เห็นด้วย เช่นกัน เพราะจะไม่มีความต่อเนื่องในการท า�งานของ กกต. และอาจท า�ให้ เกิดความวุ่นวายได้ แต่อย่างไรก็ตามนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ. ได้ เปิดเผยว่า กรธ.ไม่มีแนวคิดเรื่องเซตซีโร่องค์กรอิสระ อย่าเพิ่งเดากันไปเอง ต้องรอสรุปในวันสัมมนาที่ 28 กันยายน นี้ก่อน

ดังนั้นการปฏิรูปองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนั้นก็คงจะ ต้องรอผลการสัมมนาของ กรธ.ในวันนั้นว่าจะมีแนวทางอย่างไรออก มา ซึ่งจะมีการเซตซีโร่จริงหรือไม่อย่างไรก็ไม่สา�คัญเท่าไหร่นัก ที่สา�คัญ ที่สุดก็คือการจัดท า�ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่ององค์กร อิสระนั้น จะต้องให้องค์กรอิสระเป็นอิสระจริง ๆ และผู้ที่จะด�ารง ต �าแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ ต้องเป็นกลางอย่างแท้จริง ผลการ ท �างานขององค์กรอิสระจะต้องท�าให้ประชาชนไม่เกิดความรู้สึกว่ามี ใจเอียงเอนในปัญหาทางการเมือง

อย่างไรก็ตามร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ต่าง ๆ ที่จะยกร่างกันนั้น ก็หวังว่าทุกอย่างเป็นไปตามระยะเวลาของ โรดแม็พ เพื่อมิให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของ ไทยที่ได้ไปกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชน ครั้งที่ 71 ณ นคร นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต้องผิดสัญญาต่อประชาคมโลก โดยย้�าให้ นานาชาติได้รับรู้ว่าหลังจากที่ได้มีการท�าประชามติผ่านรัฐธรรมนูญ ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กา�ลังยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาธิปไตยของไทยเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนเป็น ไปตามโรดแม็พเพื่อให้มีการเลือกตั้งในปลายปี 2560.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.