อบต.ท่าคาจัดแข่งกวนกระยาสารท บูมตลาดน้ำาเก่าแก่..สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น - มานพ จันทร์ฤทธิ์

สงคราม เป็นตลาดนัดทางนำ้าที่ยังคงความเป็น วัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตชาว บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำาสวนปลูกพืชผัก เช่น พริก หอม กระเทียม นำ้าตาลมะพร้าว มะพร้าว กันเฉพาะวันข้างขึ้นและข้างแรม2 คำ่า7 คำ่า และ 12 คำ่า เท่านั้น

นับสิบปีมาแล้วแม้จะมีผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงครามหลายท่าน มีแนวคิดที่จะ ปรับปรุงตลาดนำ้าท่าคา แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยจัดตลาด นัดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อนักท่องเที่ยวจะ ได้จดจำาง่ายขึ้น มิฉะนั้นใครจะมาเที่ยวตลาดนำ้าท่า คา ก็จะต้องดูปฏิทินกันให้แน่เสียก่อน ซึ่งก็เป็น อุปสรรคแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ช่วง นั้นชาวบ้านก็ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี เหตุผลหลัก2 อย่างคือ1. เกรงว่าหากเปลี่ยนเป็น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ การใช้เรือมาตลาดนัดอาจ จะไม่สอดรับกับการขึ้นลงของนำ้าในคลอง และ 2. เกรงว่าในอนาคตระบบนายทุนจะเข้ามา เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในพื้นที่ซึ่งเคยอยู่กันแบบพึ่งพา อาศัยกันมาเป็นการแก่งแย่งกันทำามาหากิน และ ในที่สุดชาวบ้านในท้องถิ่นก็ต้องเป็นฝ่ายล่าถอย ไปอยู่ที่อื่น เช่น ตลาดนำ้าอัมพวา ในปัจจุบัน

ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตลาด นัดแห่งนี้มาเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มาสำาเร็จ เมื่อปี2552 นี่เอง เมื่อ นายวินัย นุชอุดม นายก องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ท่าคา เข้า มาดำารงตำาแหน่ง พยายามทำาความเข้าใจกับ ชาวบ้าน กอปรกับตลาดนำ้าอัมพวา ก็กำาลัง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว บรรดาพ่อค้า แม่ค้าได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงยอมให้ มีการเพิ่มวันจัดตลาดนัดในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาว ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และตรุษจีน แต่ก็ยังคงให้มีตลาด นัดในวันข้างขึ้น และข้างแรม 2 คำ่า 7 คำ่าและ 12 คำ่า เอาไว้เหมือนเดิมมาจนทุกวันนี้

นายวินัย นายก อบต.ท่าคา กล่าวว่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีกวนกระยาสารท และส่งเสริมสนับสนุนชาวตำาบลท่าคา ให้มี ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ท่าคา จึง จัดให้มีการแข่งขันกวนกระยาสารทขึ้นที่ ตลาดนำ้าท่าคา ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยชาวบ้านใน ต.ท่าคา 12 หมู่บ้านจะส่งตัวแทนหมู่บ้านละ 1 ทีม แข่งขันกวนกระยาสารทด้วยกะทิคั้นเอง และ นำ้าตาลมะพร้าวแท้ ซึ่งจะทำาให้กระยาสารทมี รสชาติหอมหวานอร่อย จากนั้นจะนำามาให้นัก ท่องเที่ยวชิม และเลือกซื้อในราคาถูก พร้อม ให้คะแนน ของใครอร่อยได้คะแนนสูงสุดทาง อบต.จะมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ กำาลังใจให้ จึงขอเชิญเที่ยวชมงานกวนกระยา สารทที่ตลาดนำ้าท่าคา ตลาดนำ้าที่ยังคงมนต์ เสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้ตามวันและ เวลาดังกล่าว.

ที่ จ.ระยอง ผกก. สภ.เมือง ระยอง จัดอบรมอาสาตา�รวจศรีเมือง และ อาสาตา�รวจช่าง ซึ่งเป็นการฝึกทบทวนของ สมาชิกอาสาสมัครทุกคน เพื่อออกช่วย เหลือต �า รวจในด้านป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม การป้องปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่าง ๆ รวม ถึงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ การ เปลี่ยนลมยาง ตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ รับคา�ชมเชยมาอย่างไม่ขาดปาก ปิด ท้ายข่าวที่เมืองขุนแผน จ.สุพรรณบุรี

นายกเล็กเมือง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.