จยย.ฆ่าแมวนอนคุกต่อ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 23 ก.ย.ศำลแขวงพระนคร เหนือ ถนนรัชดำภิเษก ได้อ่ำนคำสั่ง� ศำล อุทธรณ์ กรณีเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่ำนมำศำล แขวงพระนครเหนือมีค�ำพิพำกษำให้จ �ำคุก 18 เดือนโดยไม่รอลงอำญำ นำยภำนุวัตร สิงห์ สำหัส อำยุ 26 ปี จยย.รับจ้ำง ฐำนทำรุณกรรม แมวไทย 9 ตัว โดยไม่มีเหตุอันควร ต่อมำญำติ ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 15,000 บำท เพื่อ ขอปล่อยชั่วครำว ซึ่งศำลแขวงพระนครเหนือ เห็นควรให้ส่งค�ำร้องพร้อมหลักทรัพย์ให้ศำล อุทธรณ์พิจำรณำ ซึ่งศำลได้พิเครำะห์พฤติกำรณ์ และควำมร้ำยแรงแห่งคดีแล้วอนุญำตให้ปล่อย ชั่วครำวจ�ำเลยในระหว่ำงอุทธรณ์ โดยตีรำคำ ประกัน 50,000 บำท แต่ญำติไม่ได้เตรียม เงินสดมำเพื่อวำงเป็นหลักทรัพย์ต่อศำลในวัน นี้ ดังนั้น นำยภำนุวัตร จะต้องถูกคุมขังใน เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพต่อไป จนกว่ำญำติจะน ำ� เงินสด 50,000 บำท มำวำงต่อศำล. ชุมชนป้อมมหำกำฬในนำมกลุ่มเครือข่ำยภำค ประชำชนและนักวิชำกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู เมือง 20 คน นำ�โดยนำงภำรนี สวัสดิรักษ์ เครือ ข่ำยประชำสังคมและนักวิชำกำรฯ มำติดตำม เรื่องที่เคยยื่นข้อเสนอถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ คสช. เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ให้จัดตั้งคณะกรรมกำรพหุภำคี เพื่อแก้ไขปัญหำและอนุรักษ์พัฒนำชุมชนป้อม มหำกำฬ ที่มีตัวแทนจำกทุกภำคส่วนในสังคม โดย มีนำยวิสุทธิ์ ฉัตรำนุฉัตร ผอ.ส่วนนิติกำร ศูนย์บริกำรประชำชน เข้ำหำรือพร้อมชี้แจงว่ำ ตัวแทนกลุ่มฯ ขอให้ชะลอกำรรื้อถอน ใน ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำของพล.อ.ประวิตรเพื่อ รอกำรตั้งคณะกรรมกำรพหุภำคีก่อน ขณะนี้ เรื่องได้ส่งถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม แล้ว อยู่ใน ขั้นตอนระหว่ำงกำรพิจำรณำ. น.1หารือส่วนแบ่งชี้เบาะแส

เมื่อ เวลำ 12.00 น. วันที่ 23 ก.ย. ที่ กองบัญชำกำรต �ำรวจนครบำล (บช.น.) พล.ต.ท.ศำนิตย์ มหถำวร ผบช.น.เผยถึงกรณี โลกออนไลน์มีกำรแชร์ ชักชวนให้ประชำชน แจ้งเบำะแสนำ�จับผู้กระทำ�ผิดทุกข้อหำ เพื่อจะ ได้รับส่วนแบ่งค่ำปรับครึ่งหนึ่ง ว่ำบำงอย่ำงที่ ประชำชนเห็น แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่เห็น ถ้ำหำกว่ำ เป็นไปได้ควำมผิดหลำย ๆ ประเภท ถ้ำ ประชำชนให้ควำมร่วมมือแจ้งเบำะแส แล้ว มีรำงวัลส่วนแบ่งค่ำปรับให้ซึ่งก็มีในกฎหมำย หลำยฉบับ เช่น ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ น้�ำมันเถื่อนหรืออีกหลำยเรื่อง เมื่อถำมว่ำ เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ประชำชนแจ้งเบำะแส เช่น ถ้ำพบว่ำปล่อยให้สุนัขไปอุจจำระเรี่ยรำดุ ุ ไปขีดเขียนสีตำมกำ�แพง จอดรถบนทำงเท้ำ ผู้ แจ้งก็จะได้ส่วนแบ่งค่ำปรับครึ่งหนึ่ง พล.ต.ท. ศำนิตย์ กล่ำวว่ำ ต้องพิจำรณำด้วยเหตุและผล อำจจะเป็นแนวควำมคิด ส่วนจะเป็นไปได้หรือ ไม่นั้นต้องขอหำรือกับทุกฝ่ำย ก็คงต้องใช้เวลำ ตรวจสอบดูบำงคดีมีกำรตั้งรำงวัลให้กับผู้แจ้ง เบำะแส ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบำท มอง ว่ำอะไรที่สังคมส่วนรวมได้รับผประโยชน์ก็น่ำ จะทำ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.