Young Creative

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ที่ผมผันตัวเองมาเป็นครู ปีนี้ก็ขึ้นปีที่ 10 แล้ว เพราะมี ความเชื่อว่าเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง ทุกคน และจะหมดไปหากเราไม่ได้ใช้มัน” วรรคทองคำาพูด “ครู ราฟ” นายภัทร ภัทรธารา สะท้อนมุมคิดที่เข้าถึงหัวจิตหัวใจ เด็ก ๆ เป็นอย่างดี จนแทบไม่ต้องอธิบายความกันอีก

ครูราฟ เล่าว่า ตัวเขาไม่ได้เรียนจบครูมาโดยตรง และไม่ เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะสอนใครได้ เพราะจบปริญญาตรีและโท ทางด้านโฆษณาจากประเทศฝรั่งเศส และทำางานด้านโฆษณามา ตลอด ทั้งที่ฝรั่งเศสและอเมริกา จนกระทั่งกลับมาเมืองไทยอย่าง ถาวรก็ยังทำางานด้านโฆษณาอยู่ แต่ทว่าด้วยความรักที่มีต่อเด็ก และ ต้องการสานฝันสร้างสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นจริง ครูราฟ จึงหันหลังให้วงการโฆษณา พร้อมกับเดินหน้าทำาสถาบันพัฒนา ศักยภาพเด็ก “YOUNG CREATIVE” เต็มตัว

ที่ Young Creative เราจะเปลี่ยนจินตนาการที่มีอยู่แล้ว มากมายในตัวเด็กให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานดนตรี ศิลปะและการแสดง โดยหลักสูตรของ Young Creative เด็ก ๆ จะได้เรียนทั้งสามวิชานี้ควบคู่กันไปในเนื้อหาเดียวกัน เราเชื่อว่าทั้งสามวิชานี้จะสามารถเกื้อหนุนกันได้ เพื่อ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ อย่างเช่นถ้าเราให้เด็กวาดรูปเกี่ยวกับ อะไรสักอย่าง เราก็จะแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้เด็ก ๆ ได้ร้องกัน พอร้องเสร็จเด็กก็จะเข้าใจ ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ จากนั้นก็จะมาถก กันคุยกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในเพลง แล้ว ก็จะแยกย้ายกันไปร่างแบบร่างของตัวเองขึ้น มา แบบร่างจะสะท้อนถึง Id Idea ว่าเขาคิดอย่างไร ในเรื่อง ในเรื่องที่เราคุยที่ เราคย กัน ในช่วงนี้เองครูก็จะเข้ามาสอนวิธีการร่างแบบ ระบายสี ปั้น หรือ ประดิษฐ์งานศิลปะเป็นรายบุคคล พอเด็กได้ Idea ของตัวเองแล้วก็ถึง ขั้นตอนของการ Present Idea ของตัวเองให้เพื่อนฟัง และรับฟังความ คิดเห็นต่าง ๆ จากเพื่อนเพื่อพัฒนาผลงานของตัวเองต่อไป แต่ก่อนที่ จะ Present Idea เด็ก ๆ จะได้เรียนศิลปะการแสดงเบื้องต้นเพื่อให้ เข้าใจถึงการสื่อสาร การใช้เสียง สีหน้า และท่าทาง เพื่อให้การ Present Idea ของเด็ก ๆ น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

เด็ก ๆ จะได้นำ�คว�มคิดของตัวเองม�แต่งเป็นเรื่องร�วและฝึก ก�รเรียงลำ�ด บั คว�มคิดโดยก�รว�ด Story Board เพื่อนำ�ไปใช้ในก�ร แสดงละครต่อไป โดยจะให้เจ้�ของเรื่องดูบุคลิกลักษณะของเพื่อน ๆ ในห้องว่� ใครเหม�ะที่จะเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องของเข� และกำ�กบั ให้เพื่อน ๆ แสดงต�ม Story Board ของเข� ส่วนตัวเข�เองก็จะต้อง

ไปแสดงในเรื่องของเพื่อนด้วยเหมือนกัน คือ ผลัดกัน เป็น เป็นผู้กำ�กบั และผลัดกันเป็นนักแสดง จากการได้ฝึกกระบวนการคิด สร้า สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เด็ก ๆ จะสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวันได้ดีมากขึ้น ในเรื่องการเรียน และสังคม เด็ก ๆ จะกล้า แสดงออก กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักการทำางาน เป็นทีม และที่สำาคัญที่สุดคือการรู้จักมองโลกในแง่ดีครับ

การทำางานลักษณะนี้อุปสรรคที่เจอไม่ได้เกิดจากตัวเด็ก แต่มัก จะเกิดจากผู้ใหญ่เสียมากกว่า ที่คิดว่า “เด็กไม่น่าจะคิดได้ ไม่น่าจะทำา เป็น” ทั้งที่ยังไม่ได้ลองเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถเหล่า นั้นออกมา เมื่อใดที่ผู้ใหญ่ได้ลองเปิดโอกาสให้เด็ก ได้คิด ได้ลงมือทำา ด้วยตัวเอง เด็กก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ผู้ใหญ่ก็จะภูมิใจ ในตัวเด็ก เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กมากขึ้น ผู้ใหญ่ ต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาทำา เคารพในความคิดของกันและกัน

ที่ YOUNG CREATIVE เรายังทำาประโยชน์ให้สังคมด้วย โดยอาสาไปสอนเด็ก ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทุกปี ไปในที่ห่างไกล ที่ ไม่มีใครคิดจะไป เราอยากให้ เด็ก ๆ เหล่านั้นได้มีโอกาสเรียน รู้เช่นเดียวกับเด็กที่อยู่ในเมือง หลวง เราทำาอย่างนี้ตลอดหลาย ปีที่ผ่านมา สำาหรับการเลือกสถาน ที่ที่จะไปสอนนั้น เราจะเลือกไป ในที่ขาดโอกาสจริง ๆ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ที่ เด็ก ๆ ไม่มีโอกาสเข้าเรียนใน โรงเรียน เช่น ชาวเขาที่เกิดบน แผ่นดินไทย ที่ไม่ได้สิทธิเป็นคน ไทยจึงเข้าโรงเรียนไม่ได้ หรือค่าย ผู้อพยพ เราก็ไปสอนกันที่ค่าย อพยพ สอนไปก็สั่นไปทุกครั้งที่ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เราไปจัดพื้นที่ มุมหนึ่งในค่ายสำาหรับเด็กมม ๆ ไปสอนเขาร้องเพลง วาดรูป ไปทำา เป็นห้องสมุดให้เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือนิทาน เพื่อบรรเทาความกังวล ของครอบครัวผู้อพยพและอีกโครงการหนึ่งที่ผมได้เริ่มทำาจนเป็น รูปเป็นร่างขึ้นมา คือ “โครงการเด็กหลังห้อง” เพราะเขาเป็นพวก ที่คนอื่นมักจะมองว่าเป็นเด็กมีปัญหา เรียนไม่เก่ง ครูไม่เอา เป็น เด็กดื้อในสายตาของคนทั่วไป ผมจึงคิดที่จะพัฒนาเด็กหลังห้อง เหล่านี้ ให้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เหมือนได้ปล่อยแสง ออกมา และในวันนั้นเองพวกเขาจะมีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้า ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

สนใจเรื่องราวในสไตล์ครูราฟ ติดต่อ 582/7 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 โทร. 08-1446-8482 www.facebook.com/youngcreativethailand

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.