กำาลังใจเพื่อหนูน้อย

Daily News Thailand - - กีฬา - โจว ซิง ฉือ

นอกจ�กเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยที่เสริม สร้�งสุขภ�พ สร้�งคว�มสนุกทั้งผู้ชมและผู้เล่น อีกทั้งสร้�งอ�ช ีพ สร้�งชื่อเสียงและเงินทอง อีกม�ก

แต่สำ�หรับบ�งคน “ฟุตบอล” มีค่�ย งิ่ กว่�นนั้ เพร�ะ ฟุตบอล ส�ม�รถช่วยชีวิตคนได้ อีกด้วย

เกมพรีเมียร์ลีก เมื่อ 2 สัปด�ห ที่์แล้ว ซันเดอร์แลนด์ แพ้ต่อ เอฟเวอร์ตัน 0-3 เมื่อ ถึงน�ท ที่ี 5 ของก�รแข่งขัน แฟนบอลทั้งสน�ม พร้อมใจปรบมือและร้องเพลง “There’s only one Bradley Lowery” (เข�คนนี้มีคนเดียว แบรดลีย์ ลอว์รี) พร้อมกับป้�ยผ้�ขน�ดใหญ่ที่ ถูกส่งไปต่อทั่วสน�ม เขียนข้อคว�มว่� “We’re with you, Bradley” (เร�อยู่กับน�ยนะ, แบรด ลีย์)

แบรดลีย์ ลอว์รี หนูน้อยวัย 5 ขวบ เป็น แฟนบอล ซันเดอร์แลนด์ เกิดม�ในครอบครัวที่ อบอุ่น จนกระทั่งอ�ยุ 2 ขวบ ฝันร้�ยม�เยือน เมื่อเข�ได้รับก�รวินิจฉัยว่�ป ่ว ยเป็นโรคมะเร็ง ต่อมหมวกไตในเด็ก

ไม่ใช่เรื่องง่�ยเลยสำ�หรับครอบครัว ที่ต้องเจอข่�วร้�ยและไม่ง่�ยยิ่งกว่�สำ�หรับ แบรดลีย์

พวกเข�ต่อสู้กับโรคร้�ยเป็นเวล� 2 ปี ด้วยก�รคีโมบำ�บ ัด หนูน้อยส�ม�รถเอ�ชนะโรค มะเร็งได้สำ�เร็จ อย่�งไรก็ต�มเข�กลับม�ใช้ชีวิตได้ ต�มปกติแค่ 18 เดือนเท่�นนั้ เมื่อโรคเฮงซวยมัน กลับม�อ กี ครั้งเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่�นม�

นั่นจึงเป็นที่ม�ท ี่ครอบครัว แบรดลีย์ ประก�ศรับบริจ�คห�เงินให้ได้ทั้งหมด 7 แสน ปอนด์ หรือร�ว 35 ล้�นบ�ท เพื่อพ�ล กู ช�ยไป รักษ�ก ับผู้เชี่ยวช�ญพิเศษที่สหรัฐอเมริก� ที่จะ ส�ม�รถรักษ�หนูน้อยให้ห�ยอย่�งเด็ดข�ด

ซันเดอร์แลนด์ ที่เป็นทีมโปรดของหนูน้อย และครอบครัว ให้ก�รช่วยเหลือครอบครัว แบรด ลีย์ ม�กว่� 3 ปี และไม่น�นนี้ก็ให้นักเตะในทีม ชูป้�ยพร้อมข้อคว�มให้กำ�ลังใจ และเชิญชวน แฟน ๆ ช่วยกันบริจ�คเงิน ขณะที่ เอฟเวอร์ตัน แม้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย ยังแสดงน้ำ�ใจ บริจ�คเงิน 2 แสนปอนด์หรือร�ว 10 ล้�นบ�ท

เกมนั้น แบรดลีย์ ได้เดินลงสน�มใน ฐ�นะม�สคอต กล่�วด้วยรอยยิ้มว่� “มันวิเศษ ม�กเลย ผมได้พบกับ เจอร์เมน เดโฟ เข�เป็น นักเตะคนโปรดของผม ทุกคนยังตะโกนเรียกชื่อ ผมด้วย ผมอย�ก ขอบคุณพวกเข�ทั้ง หมดม�ก ๆ”

เจมม� แม่ ของ แบรดลีย์ เผยว่� เงินบริจ�คเกินกว่� ยอดที่ตั้งเป้�เบื้องต้น ไปแล้ว แต่ยังต้อง ก�รระดมเงินเพิ่มเผื่อ ในกรณีที่ต้องใช้จ่�ย เพิ่ม แต่ห�กปร�กฏ ว่� แบรดลีย์ ไม่ใช้ แล้ว เธอจะนำ�เงิน ส่วนเกินไปให้กับคนอื่นที่จำ�เป็นต่อไป

เชื่อเหลือเกินว่�ท�้ยที่สุด เจ้�หนูแบรด ลีย์ จะเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตนี้อย่�งแน่นอน

เสียงปรบมืออันกึกก้อง เสียงร้องเพลง เรียกชื่อเข� ยอดเงินบริจ�คที่ท่วมท้น และหนู น้อยที่จะรอดต�ย

“ฟุตบอล” งดง�มเสมอ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.