ทส.มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ-ป่าชายเลนให้ปชช.

Daily News Thailand - - เกษตร-บทคว�ม -

ธ ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หม�ยถึง ก�รเก็บรักษ� สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ต�มคว�มต้องก�รอย่�งมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกิดคุณภ�พสูงสุดในก�รสนองคว�มเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่�งถ�วรต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.สุรศักดิ์ ก�ญจนรัตน์ รมว. ทรัพย�กรธรรมช�ตและิสิ่งแวดล้อม ได้เดินท�งม�มอบหนังสืออนุญ�ต ให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�ช�ยเลน จังหวัดนครศรีธ ธรรมร�ช ให้แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครศรีธรรมร�ช ธ พลเอก สุรศักด์ิ เปิดเผยว่� ก�รจัดที่ดินทำ�กนิให้ชุมชนเป็นหนึ่งธ ในนโยบ�ยสำ�คัญของรัฐบ�ลเพื่อที่จะลดคว�มเหลื่อมลำ้�และจัดก�รแก้ไข ปัญห�ทรี่�ษฎรผู้ย�กไร้ไม่มีที่ดินทำ�กนิ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� ได้มีธ นโยบ�ยและข้อสั่งก�รให้ส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องเร่งดำ�เนินก�รให้ครอบคลุม ทุกภ�คของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีพื้นที่ที่คณะอนุกรรมก�รจัดห�ทดิี่น ซึ่ง มีกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ตและิสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้�ภ�พหลัก ได้ ส่งมอบให้คณะอนุกรรมก�รจัดที่ดิน ซึ่งมีกระทรวงมห�ดไทยเป็นเจ้�ภ�พหลัก แล้วจำ�นวน 10 พื้นที่ ท้องที่ 6 จังหวัด ในภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียง เหนือ เนื้อที่รวม 31,395 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ 28,156 ไร่ และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 3,239 ไร่ สำ�หรับก�รมอบหนังสืออนุญ�ตให้กับ จังหวัดนครศรีธรรมร�ชนั้น เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่มีก�รจัดห�ทดิี่นใน พื้นที่ป่�ช�ยเลนที่เสื่อมสภ�พ เพื่อนำ�ไปจัดที่ดินทำ�กนิให้ชุมชน ซึ่งมีเป้�หม�ย ภ�พรวมที่ได้รับก�รผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งห้�มใช้ป่�ช�ยเลนใน ก�รนำ�พนื้ที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�ช�ยเลน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช จำ�นวน 27,000 ไร่ ไปจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน โดยแบ่งเป็นจัดสรรให้กับร�ษฎรผู้ ย�กไร้ จำ�นวน 11,000 ไร่ และกันพื้นที่ป่�ช�ยเลนเพื่อรักษ�ระบบนิเวศป่� ช�ยเลนและช�ยฝั่งทะเล จำ�นวน 16,000 ไร่ ธ รมว.ทรัพย�กรธรรมช�ตและิสิ่งแวดล้อม กล่�วเพิ่มเติมว่� ใน อดีตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมร�ชเหลือป่� ช�ยเลนเพียงประม�ณ 80,922 ไร่ คว�มค�ดหวังของกรม ทช. จ�กก�รนำ� รอ่งนำ�พนื้ที่ป่�ช�ยเลนที่เปลี่ยนแปลงสภ�พหรือเสื่อมโทรมไปแล้วม�จดัที่ดิน ทำ�ก นิให้ชุมชนต�มนโยบ�ยของคสช. ครั้งนี้ นอกจ�กจะสนองตอบต่อก�ร ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�และสร้�งคว�มมั่นคง ควบคู่กับเสริมสร้�งจิตสำ�น กึ ของ ร�ษฎรให้มีก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ป่�ช�ยเลนอย่�งเกื้อกูลกับหลักก�รอนุรักษ์ และก�รพัฒน�ท ยั่ี่งยืนแล้ว ยังเป็นก�รสะท้อนให้เห็นถึงคว�มจริงจัง จริงใจ ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นรัฐกับร�ษฎร ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ซึ่งได้ คืนพื้นที่ป่�ช�ยเลนจำ�นวน 16,000 ไร่

ด้�น วุฒิศักดิ์ ดวงศิริ กำ�นันตำ�บลป�กพนังฝั่งตะวันตก ธ อ.ป�กพนัง จ.นครศรีธรรมร�ช กล่�วว่� ตนรู้สึกขอบคุณรัฐบ�ล ขอบคุณ กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งในก�รช่วยช�วบ้�นป�กพนัง ที่ผ่�นม� ได้มีก�รร้องขอคว�มช่วยเหลือม�น�นม�กไม่ว่�จะเป็นรัฐบ�ลชุดไหนธ เดือดร้อนเยอะสุดเมื่อปี 2543 ที่พี่น้องถูกห้�มทำ�ม�ห�ก นิ ผมได้รวบรวม ปัญห� ไปยังศูนย์ดำ�รงธรรม และเมื่อปีที่ผ่�นม� 2558 พลเอก สุรศักดิ์ ก�ญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กร ธรรมช�ตและิสิ่งแวดล้อมก็ม�ตรวจพื้นที่ รับป�ก ว่�จะช่วยเหลือนำ�เรื่องนี้ไปปรึกษ�กับท่�นน�ยก รัฐมนตรี คณะทำ�ง�น และม�สำ�เร็จในรัฐบ�ลธ ยุค คสช. ที่ช่วยเหลือช�วป�กพนังได้ทำ�ม�ห�ก นิ ในครั้งนี้ จึงค่อนข้�งดีใจ แม้จะไม่ใช่เอกส�รสิทธิ และเป็นก�รใช้ประโยชน์แบบแปลงรวมร่วมกับ ช�วบ้�นร�ยอื่น ๆ ควบคู่กับก�รรักษ�พ นื้ที่ กรม ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง นำ�เสนอต่อคณะ กรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ต หิรือ คทช. เพื่อ แก้ปัญห�ท่ีดินทำ�กินในป่�ช�ยเลนเขต อ.เมือง และ อ.ป�กพนัง จ.นครศรีธรรมร�ช

นอกจ�กนี้ช�วบ้�นยังจะได้นำ�หนังสือนี้ม� ใช้ประโยชน์ในก�รขึ้นทะเบียนประมงได้หลังจ�กที่ มีก�รยกเลิกไปเมื่อปี 2522 นี่คือคว�มสำ�เร็จร่วม กันของช�วบ้�นและภ�ครัฐในก�รแก้ไขปัญห� คว�มย�กจน ต่อไปค�ดว่�จะมีผลผลิตด้�น ก�รเกษตรไม่ว่�จะเป็นข้�ว สินค้�ประมง ประเภท กุ้ง ปู ปล� จ�กตำ�บลป�กพนังฝั่งตะวันตกสู่ตล�ด ม�กขึ้น ช�วบ้�นก็จะมีร�ยได้คว�มเป็นอยู่ดีขึ้น สำ�หรับก�รคืนสู่สังคมช�วบ้�นป�กพนังตั้งใจแล้ว ว่�ถ �้ ม กี �รขอคว�มร่วมมือในก�รปลูกป่�เร�ก จะ็ ม�รว่มช่วยกันเพร�ะเมื่อมีป่�กจะ็ทำ�ให้มีทรัพย�กร สัตว์น้ำ�ม�กขึ้นทุกอย่�งก็ดีขึ้นต�มม� ดังนั้น ผม ในฐ�นะผู้นำ�หมู่บ้�นและช�วบ้�นขอยืนยันว่�จะ ไม่มีก�รบุกรุกป่�เพิ่มเติม ถ้�ห�กพบว่�มก�รี บุกรุกเพิ่มขึ้น เร�จะใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ดำ�เนินคดีกับทุกร�ยที่ทำ�ก�รบุกรุกแผ้วถ�ง เพื่อ ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่ได้อย่�งสมดุล และยั่งยืนต่อไป. ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมง จึงมีปัญห�ม�กในก�รที่ จะห�แฟนที่อดทนได้น�นถึง 2 ชั่วโมง

ผู้ช�ยส่วนม�กเกิน 50% เป็นโรคหลั่งไว ม�ก บ�งคนแค่เล้�โลมก็หลั่งแล้ว ท�งก�รแพทย์ ได้คิดค้นวิธีแก้ไขปัญห�ช�ยหลั่งไวโดยใช้ย�รบั ประท�น ใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งต้องได้รับก�รแนะนำ� ให้ถูกวิธีจ�กแพทย์เท่�นั้นโดยเฉพ�ะก�รใช้ย� ควรจะเป็นก่อนอ�ห�รหรือหลังอ�ห�ร ซึ่งผลที่ ได้ไม่เท่�ก ับในแต่ละคนขึ้นอยู่กับก�รดูดซึมย� จ�กลำ�ไส้ หล�ยคนจะใช้ย�ค กัู่ บเทคนิคกลั้นก�ร หลั่งจนเลื่อนก�รหลั่งออกได้น�นถึง 2 ชั่วโมง ผู้ ที่ปฏิบัติได้ระดับนี้ถือว่�เข้�ขั้นหลักสรุปก�รฝึก ช�ยนั้นต้องอ�ศยัคว�มอดทนปฏิบัติซำ้�แล้วซำ้�อกี เปรียบเสมือนก�รใช้บททฤษฎีและบทปฏิบัติเข้� หอ้งทดลองบ่อย ๆ ไม่น�นก็ส�ม�รถจบหลักสูตร ได้ ผู้หญิงที่มีพรสวรรค์จะส�ม�รถร่วมเพศได้ น�นถึง 2 ชั่วโมง แม้ว่�ต วัผู้หญิงเองจะถึงจุดสุด ยอดแล้ว ก็ยังเต็มใจที่จะถึงจุดสุดยอดอีกหล�ย ครั้ง บ�งคนได้ถึง 7-10 ครั้ง ตัวร่วมนี้สนับสนุน ให้ฝ่�ยช�ยมีกำ�ลังใจที่จะฝึกฝนให้ร่วมได้น�นถึง 2 ชั่วโมง ฝึกได้ดีมีกำ�ลงัใจและมีคว�มสุข

ก�รเกิดคว�มสมดุลท�งเพศจะช่วยให้ ครองชีวิตคู่ไปได้ย�วน�นและนับวันจะยิ่งรักกัน ม�กขึ้น ช�ยสูงอ�ยทีุ่เพิ่งจะพบรักกับหญิงส�ววัย รุ่นหรืออ�ย นุ้ อยกว่� 20 ปี หรือหญิงสูงอ�ย ุ ที่ ยังคงคว�มส�ว คว�มสวย ควรจะสำ�รวจตนเอง ว่�ม ีอ�ก�รหลั่งไวหรือเปล่� ห�กเกิดอ�ก�รหลั่ง ไวก็อย่�เพิ่งท้อแท้ใจหรือนิ่งเฉยทำ�เป็นทองไม่รู้ ร้อน ควรรีบเข้�หลักสูตรเร่งรัดก�รฟื้นฟูภ�ยใน 30 วัน จะช่วยยืดก�รหลั่งทำ�ให้ฝ่�ยหญิงแปลกใจ นึกว่�ได้ส�มคีนใหม่โดยไม่รู้ตัวโดยส�ม�รถยืดก�ร หลั่งได้น�นเป็นชั่วโมงและก�รแข็งตัวได้เกิน 100% เวล�จงึมีคว�มสำ�คญัม�กที่จะประคองชีวิต คู่ให้ร�บรื่น

จะบริห�รเวล�ให้ดีจำ�ตอ้งฝึกฝนสมำ่�เสมอ รับรองได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่�ท�ำให้เกิดคว�มภ�ค ภูมิใจและมั่นใจม�กขึ้น คว�มสุขในชีวิตคู่จะยืนย�ว ไปน�นแสนน�นทีเดียว

ท่�นใดที่มีปัญห�สมรรถภ�พท�งเพศที่จะ ต้องขอถ�มหรือขอคำ�แนะนำ�ปรึกษ�ให้โทรฯ ได้ที่ เบอร์ 09-9494-3336, 08-5057-6523 และ เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.