กลุ่มเกษตรกรผนึกกำาลังโรงสี ลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว

Daily News Thailand - - เกษตร-บทคว�ม -

ธ พลเอกฉัตรชัย ส�ริกัลยะ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่� คณะ กรรมก�รนโยบ�ยและบริห�รจัดก�รข้�ว มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภ�พนัธ์ 2559 เห็นชอบแผนก�รผลิต และก�รตล�ดข้�วครบวงจร โดยในแผนก�รผลิตและก�รตล�ดข้�วครบวงจรด้�นก�รผลิต ได้มีก�ร จัดทำ�โครงก�รน�แปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีก�รรวมกลุ่มและบริห�รจัดก�รร่วมกัน สร้�ง คว�มเข้มแข็งและผลิตข้�วคุณภ�พ โดยรัฐบ�ลจัดห�เครื่องจักร อุปกรณ์ก�รเกษตร เพื่อลดต้นทุนก�ร ผลิต สร้�งอำ�น�จต่อรอง ประส�นผู้ประกอบก�รรับซื้อผลผลิตในร�ค�น�ำตล�ด และเกษตรกรมีร�ย ได้เพิ่มขึ้นจ�กก�รลดต้นทุนก�รผลิตและเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมถึงผลิตข้�วคุณภ�พ โดยกำ�หนด เป้�หม�ย 426 แปลง พื้นที่ประม�ณ 800,000 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันย�ยน 2559) มีเกษตรกร เข้�รว่มโครงก�ร ในพื้นที่ 26 จังหวัด จำ�นวน 386 แปลง พื้นที่ 838,403.75 ไร่ เกษตรกร 57,775 ร�ย

น�ยโอฬ�ร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร กล่�วเพิ่มเติมว่� เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้ เกษตรกรน�แปลงใหญ่ในก�รจำ�หน่�ยผลผลิต กระทรวงพ�ณชิย์ ได้กำ�หนดให้มีพิธีลงน�มบันทึกข้อ ตกลงคว�มร่วมมือก�รซื้อข�ยผลผลิตข้�วน�แปลงใหญ่ ระหว่�งประธ�นกลุ่มเกษตรกรน�แปลงใหญ่ กับโรงสีหรือสหกรณ์ที่เข้�รว่มพร้อมกันทั่วประเทศจำ�นวน 15 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภ�คกล�ง และภ�คตะวันออก 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�, ชัยน�ท, ปร�จนีบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธ�น,ี นครพนม, ขอนแก่น, สุรินทร์, ศรีสะเกษ กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงร�ย, พะเย�, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภ�คใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช เมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2559 ที่ผ่�นม� ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชย�กร สำ�นกัง�นปลัดกระทรวงพ�ณชิย์ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงจำ�นวน 3 กระทรวงร่วมเป็นสักขีพย�น ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพ�ณชิย์ และ กระทรวงมห�ดไทย สำ�หรับจังหวัดที่เหลือให้จัดพิธีลงน�มในจังหวัด ในวันและเวล�เดียวกันกับส่วน กล�ง ในพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นสักขีพย�น

“ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่�วเน้นคว�มร่วมมือให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้�วน�แปลงใหญ่กับ โรงสี ในก�รตกลงจะซื้อจะข�ยล่วงหน้�ว�่ดว้ยก�รรับซื้อข้�วต�มชนิดและคุณภ�พข้�ว ปริม�ณที่รับซื้อ ให้ร�ค�สงูกว่�ร�ค�ตล�ดทั่วไปในร�ค�น�ำตล�ดประม�ณตันละ 200 บ�ทขึ้นไป ต�มชนิดและคุณภ�พ ข้�ว รวมทั้งร�ค�ทรัี่บซื้อที่ส่งมอบได้ตกลงเงื่อนไขร�ยละเอียดไว้อย่�งชัดเจน เพื่อให้คว�มเป็นธรรม แก่ทุกฝ่�ยโดยเฉพ�ะกลุ่มเกษตรกรดังกล่�ว” น�ยโอฬ�ร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร กล่�ว ทิ้งท้�ย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.