‘ธงราว-ธงประดับ’ ของตกแต่ง..

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

านแฮนด์เมดและงานประดิษฐ์ ยังคงใช้เป็นช่องทาง ทำาเงินได้เสมอ เพียงมีไอเดียสร้างงานออกมาไม่ ซ้ำาใคร อย่างเช่น “ธงราว-ธงประดับ” ของ “พนาวัลย์ เจียมพุก” ที่ใช้สำาหรับตกแต่งร้าน หรือในงานพิธีต่าง ๆ เน้นใช้ผ้า ที่มีลวดลายสวยงาม รวมทั้งตกแต่งใส่ตัวการ์ตูน หรือตัวอักษรตามที่ ลูกค้าต้องการ จนเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่ใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” ได้อย่าง น่าสนใจ ที่วันนี้ทีม “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอให้พิจารณา... ต่าง ๆ ที่มีลวดลายตามต้องการ่ ้ (ผ้าคอตตอน,้ ผ้าแคนวาส,้ ผ้ากระสอบ,้ ผ้าลูกไม้), เชือก, เข็ม, ด้าย, กาว นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ สำาหรับตกแต่งลงบนธง ได้แก่ กระดุมแบบและสีต่าง ๆ, คริสตัล, ผ้ารูปตัว การ์ตูน, ผ้ารูปตัวอักษร เป็นต้น ขั้นตอนการทำา... “ธงราว-ธงประดับ” เริ่มจากเลือกผ้าและลวดลายตามที่ต้องการจะนำามาทำา หรือตามที่ ลูกค้าสั่ง เมื่อได้ผ้าตามที่ต้องการก็ทำาการวาดแบบธงลงบนผ้า ถ้าต้องการ ทำาเป็นธงสามเหลี่ยม ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตามที่ต้องการให้ได้สามเหลี่ยม เท่า ๆ กัน (ขนาดของธงที่ทำาสามารถทำาได้หลายขนาดตามแต่ลูกค้าสั่ง)

เมื่อวาดแบบลงบนผ้าเสร็จแล้วตัดผ้าตามแบบ 2 ชิ้น (การทำาธง ราว ธงประดับ 1 ธง จะต้องใช้ผ้า 2 ชิ้น) นำาผ้าทั้ง 2 ชิ้น มาประกบกัน แล้วทำาการเย็บด้วยจักรเย็บผ้า ให้ทำาการเย็บจนเกือบรอบโดยให้เหลือช่อง ไว้เล็กน้อย หลังจากที่เย็บเสร็จนำาธงผ้ามาทำาการกลับด้านเอาด้านที่เย็บ เข้าไปไว้ด้านใน จากนั้นก็ทำาการเย็บปิดช่องที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปเป็นการตกแต่งธงที่ทำาการเย็บเสร็จแล้ว โดยการ ตกแต่งก็แล้วแต่ลูกค้าสั่ง หรือตามไอเดียของเราเอง อาจใช้พวกกระดุม แบบและสีต่าง ๆ มาเย็บติดบนธง หรือจะใช้คริสตัลสีสันสวย ๆ มาเย็บ ตกแต่ง หรือนำาผ้ารูปการ์ตูนต่าง ๆ มาเย็บติดก็ได้ หรือถ้าลูกค้าสั่งให้ใส่ เป็นอักษรเป็นคำา ๆ อย่าง HBD, WEDDING DAY, HAPPY ANNIVERSARY หรือจะเป็นชื่อร้านก็ทำาได้ เมื่อทำาการตกแต่งธงตามที่ต้องการ เสร็จจึงนำาไปเย็บติดลงบนเชือก เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ

...สำาหรับ ธง 1 ราว จะใช้จำานวนธงกี่ธงขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งทำา และ สนใจงาน “ธงราว ธง ประดับ” สามารถชมสินค้า ได้ที่เว็บไซต์ www.kus shonshop.com หรือ facebook : kusshonshop และ Instagram : kusshonshop และทาง Line id : kusshonshop ทั้งนี้ งานประดิษฐ์งานผ้านั้น คอลัมน์ “ช่องทางทำากิน” เคยนำาเสนอมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีคนสร้างสรรค์ชิ้นงานจากผ้าออกมาขายได้เรื่อย ๆ เพราะถือเป็น งานฝีมือที่สามารถพลิกแพลงพัฒนาเพื่อทำาเป็น “ช่องทางทำากิน” กันได้ ตลอด เหมือนอย่างเช่นชิ้นงานกรณีศึกษาที่นำาข้อมูลมาเสนอในวันนี้. สำาคัญกับธุรกิจ “ฟู้ดออนไลน์” นี้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจากโครงการวิจัยดัง กล่าว ยังได้ทำาการวิเคราะห์ และสามารถสรุปออกมา เป็น “กลยุทธ์ 7 ข้อเพื่อลดความเสี่ยงในการทำา ธุรกิจฟู้ดออนไลน์” ภายใต้คอนเซปต์ “SECRETS”

เพื่ อ ทำา ให้ ร้ า น อา หา ร ออนไลน์มีประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ได้ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้... S-Search หรือการ ออกแบบด้านการสืบค้นบน อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความน่า เชื่อถือ และทำาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง E- Emotional Value หรือการเพิ่มจุดเด่นของสินค้าด้วยการเพิ่ม มูลค่าทางอารมณ์ความรู้สึกเข้าไป ยกตัวอย่าง เช่น ให้ นักโภชนาการจัดสรรอาหารที่สามารถคำานวณตามหลัก การและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้บริโภคแต่ละคนได้ C-Communication หรือการใช้ รูปแบบของธงราว แตกต่างกันตามความต้อง การของลูก การของลูกค้า โดยลูกค้า สามารถเลือกธง ใ ให้ตรงกับงานที่ จ ะ ใ ช้ งานธง ป ประดับมีทั้งแบบ ส สามเหลี่ยมและ สี่เห สี่เหลี่ยม... “ผู้ ที่ ส น ใ จ ต้ อ ง ก า ร ทำ า ง า น แฮน แฮนด์เมด งานฝีมือ งาน งานผ้า ควรเริ่มมา จาก จากความชอบก่อน จากน จากนั้นพยายามหา สไตล์ที่ถนัดไ ์ ี่ ั และทำาชิ้นงานให้ ออกมามีเอกลักษณ์ตามแบบ ของตัวเอง” เจ้าของผลงานให้ คำาแนะนำา สำาหรับผู้ที่สนใจงาน ประดิษฐ์งานผ้า การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อจะบรรยายให้ผู้อ่านสามารถ จินตนาการถึงภาพอาหารได้ไปพร้อมกันกับข้อมูลที่ถูก ต้องและแม่นยำา R-Raw Material หรือการใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและการดึงจุดเด่นของวัตถุดิบออกมา เพื่อ ให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงความมีคุณภาพ ที่คุ้มค่ากับราคา ของอาหารดังกล่าว E-Essential Tools หรือการใช้ เครื่องมือการตลาดดิจิตอลเข้ามาช่วย เพื่อทำาให้การใช้ งานมีความครอบคลุม ใช้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว T-Team หรือการบริหารจัดการแรงงานคนในทีมอย่าง เหมาะสม ตามความถนัด เพื่อให้สามารถบริการลูกค้า ในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด S-Service หรือการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ ลูกค้าเกิดความประทับใจ ทั้งนี้ กลยุทธ์เหล่านี้ “ธุรกิจ ฟู้ดออนไลน์” สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางได้ ซึ่งนี่ก็ รวมถึงผู้ประกอบการในสาขาอื่น ๆ กับธุรกิจอื่น ๆ

สามารถนำาแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้เช่นกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.