นำ้าเหนือ “ล้างท่อ” ระยะยาวออกข้อบัญญัติจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง “ต้อง”

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ผู้มาใช้บริการ นำาขยะกลับไปกำาจัดเอง .......... ... วันนี้พรุ่งนี้ เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชา สังคม จัดงาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.