อบจ.ฉะเชิงเทราได้เล็ง เห็นความสำาคัญของปัญหา ครอบครัว จึงขอเป็นส่วน หนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สมาชิกในครอบครัวได้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ปั ญ ห า ข อ ง ” ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่ สำาคัญที่สุด

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐาน ทำา หน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็น มนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการ อบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ช่วย เหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรม ของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะทำางาน อย่างเต็มที่ รวมทั้งยังสร้างสรรค์ ค์ เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและ ะ ประเทศชาติ

แต่ในปัจจุบันครอบครัว ว เผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมใน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาความยากจน บิดา มารดา หย่าร้าง เด็กขาดความ อบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูแบบ อิสระปล่อยตามสบายทำาให้ขาด ที่พึ่ง หรือการชี้แนะให้คำาปรึกษา า จนหันไป พึ่งยาเสพติด เกิดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูง อายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลำาพังไม่ได้รับความ สนใจเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทราจึงจัดโครงการ “ครอบครัวผาสุก” ขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ ปกครองได้มีความรู้ในการอบรมบุตรหลาน ให้เหมาะสมตามวัย ณ วัดเกาะแก้วสุวรรณา ราม อ.พนมสารคาม

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์อำาเภอพนมสารคาม จัดฝึกอบรมโครงการ ครอบครัวผาสุก ประจำาปี 2559 ขึ้น โดยมีผู้เข้า รับการฝึกอบรมมากันเป็นครอบครัวจากทุก ตำาบลในเขต อ.พนมสารคาม จำานวน 350 คน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ สำาหรับโครงการดังกล่าว อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัด ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ใน การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ปฏิบัติตนเหมาะสม ตามวัย ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง พึ่งพา ตนเองได้ ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำาริ การป้องกันปัญหา ย ยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรค ปัญหาการค้ามนุษย์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และป้องกัน ปั ปัญหาสังคม ลดความขัดแย้ง ความ รุน รุนแรงในครอบครัว อีกทั้งเป็นการส่ง เส เสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจ บท บทบาทหน้าที่ของตนเอง การยุติความ รน รุนแรงในครอบครัว การสร้างจิตสำานึกด้าน คุณธรรมจริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว และกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงปลา นำ้าจืด การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำาปุ๋ย อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำานาแบบ มืออาชีพและทำาปุ๋ยสูตรเคมีอินทรีย์(ปุ๋ยสั่งตัด) เพื่อเพิ่มผลผลิต และการปลูกไม้ผล นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยอีกว่า อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ ปัญหาครอบครัวปั จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการ็ ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ ตระหนักถึงปัญหาของครอบครัวซึ่งเป็น สถาบันที่สำาคัญที่สุดส คอยหล่อหลอมและ ขัดเกลาความเป็น มนุษย์ด้วยการอบรม เลี้ ย ง ดู ให้ความ รัก ความเอื้ออาทร ค วา ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เกื้อกูล เพื่อให้ความ รู้บทบาทหน้าที่ของ สมาชิกในครอบ ครัว บทบาทความ สัมพันธ์หญิงชาย ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย การใช้เวลาว่างอย่างมี คุณค่าให้กับครอบครัว

ดร.กิตติ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้มุ่ง หวังลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงใน ครอบครัว อันจะนำาไปสู่ปัญหาสังคมด้าน อื่น ๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถอบรม เลี้ยงดูบุตรหลานในทางที่ถูกต้องอีกด้วย พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไทยแก่ บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว ตลอด จนเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นบุคคลที่มี คุณภาพ พร้อมที่จะทำางานอย่างเต็มความ สามารถและสร้างสรรค์ เป็นพลังสำาคัญในการ พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.