ชู‘ซีพีเอฟ’ต้นแบบผู้ผลิตไก่พันธุ์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเมนต์ไก่เนื้อพันธุ์ฯ ว่า ระบบคอมพาร์ท เมนต์เป็นคำาตอบของการผลิตอาหารเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอดไข้หวัดนก การที่ซี พีเอฟได้รับประกาศนียบัตรรับรองครั้งนี้นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกทางหนึ่ง

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าว ว่า ซีพีเอฟได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์จัดทำาโครงการธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรปลอดโรคไข้ หวัดนก ด้วยการนำาหลักการ “คอมพาร์ทเมนต์” มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2549 จนถึง ปัจจุบันและได้รับการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ จากกรมปศุสัตว์มาตั้งแต่ ปี 2554 แล้ว และมีนโยบายที่แน่วแน่ในการเดินหน้าตามหลักการคอมพาร์ทเมนต์มาใช้ใน กระบวนการสัตว์ปีกตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้าเริ่มตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์-โรงฟัก ไข่ และฟาร์มไก่เนื้อซึ่งคอมพาร์ทเมนต์สำาหรับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัทอยู่ระหว่างรอ การตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ในอนาคตอันใกล้ เป้าหมายคาดว่าจะได้การรับรองจาก กรมปศุสัตว์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จภายในปี 2561.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.