‘เมล่อน’คุณภาพประชารัฐขึ้นห้างฯ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดความตื่น ตัวหันมายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกระแสความ ต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีความ ปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด และผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันการ พัฒนาภาคเกษตรตามแนวทางประชารัฐก็เกิด ขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งมีหลายโครงการที่ประสบ ความสำาเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำาให้เกษตรกร ในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ สามารถลืมตาอ้าปากได้ และมีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559....... นายจำารัส คชศิลา โณทัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.