ครม.ส่วนหน้า‘ดับไฟใต้’

Daily News Thailand - - การเมือง -

แม้จะมีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ ที่ 57/2559 เรื่องการปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา จะเรียกขาน “ครม. ส่วนหน้า” หรือ “รัฐบาลส่วนหน้า” หรือ “คปต.ส่วนหน้า” ก็ว่ากัน ไป แต่จนถึงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ยัง ไม่ได้ลงนามในค �าสั่งแต่งตั้งตัวบุคคล เนื่องเพราะยังไม่ถึงเวลาและ อยากให้มีการปรับวิธีการทา�งานไม่ให้เกิดความทับซ้อน มุ่งเน้นกลไก ในพื้นที่สร้างความเกื้อกูลต่อกัน และป้องกันผู้ไม่หวังดีหยิบไปเป็น ประเด็นทางการเมือง

ทั้งนี้คา�สั่งดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรง

คุณวุฒิและมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ แทนพิเศษของรัฐบาล ท า�หน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและ ราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่ นายกฯ มอบหมายให้ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ และประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) กองอา�นวยการรักษาความมั่นคง ภายใน (กอ.รมน.) ศูนย์อ �านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงงาน บูรณาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนา ให้ค�าแนะน�าแก่ เจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีอ า�นาจวินิจฉัยสั่งการ และให้รายงานปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางป้องกันหรือแก้ไขต่อนายกฯ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ เคยแต่งตั้ง

นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย กา�กับดูแลรับผิดชอบปัญหาจังหวัด ชายแดนใต้ ใช้หลักการเมืองน�าการทหาร และตั้ง “ครม.ดับไฟใต้” คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ5 จังหวัดชายแดนใต้ มีรอง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก า�หนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา และงบประมาณลงพื้นที่ ทว่าการเอาจริงเอาจังของนายถาวร ลงพื้น ที่สะสางปัญหา แต่ผลสัมฤทธิ์ของงานกลับได้ไม่ถึง 50 % สาเหตุ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าความขัดแย้งที่ฝังรากลึกระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองและฝ่ายการเมือง ที่ต้องการนา�และ คุมอ า�นาจแบบเบ็ดเสร็จ

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างทุ่มเท ระดมสรรพกา�ลงั

เพื่อ “ดับไฟใต้” แต่การวาดฝัน สร้างจินตนาการ วางแผนบนแผ่น กระดาษนั้นง่ายกว่าลงมือท า� หากถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาจะพบ ปัญหา อุปสรรคที่แม้มีความต่าง แต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหลีกหนีไม่ พ้น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองและฝ่ายการเมือง การใช้หลักคิด การเมืองนา�การทหาร หรือการทหารนา�การเมือง อาจแก้ปัญหาได้แต่ ไม่ยั่งยืน ฉะนั้น ครม.ส่วนหน้า จึงควรตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา สนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงจะน �าสันติสุขมาสู่จังหวัด ชายแดนใต้อย่างแท้จริง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.