วัฒนวรางกูร

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ฉบับประจำ�วนัพฤหัสบดีที่ 29 กันย�ยน เสด็จฯทรงเปิด ณ อ.เมือง หนองบัวลำ�ภู และเวล� 17.30 น. เสด็จฯทรงเปิด “”ธ ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ณ เลขที่ 1 เจริญกรุง 34 เขตบ�งรัก …..... ... ดูข่�วน้ำ�ท่วมหนักๆที่โน่นที่นี่ผู้สำ�ลักประสบก�รณ์ มห�อทุกภัย 2554 ต่�งขวัญผว�... ฟังรมว.เกษตรฯ ก็ให้คว�มเชื่อมั่นปริม�ณต่ำ�กว่�ครั้งนั้นม�ก …..... ว่�ดว้ยเขื่อน... สำ�รวจจ�ก ข้อมูลกรมชลประท�นหล�ยเขื่อนหลักยัง ได้อีกบ�น อย่�ง ท�งเหนือเขื่อนภูมิพล ณ วันที่ 27 ก.ย.มีน้ำ� 43% เขื่อนสิริกิต์ิ 74% ท�งตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ 55% เขื่อนสิรินธร 68% ท�งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์ 69% เขื่อนวชิร�ลงกรณ 57% หรือ เขื่อนป่�สกัชลสิทธ์ิ 79% …..... ช่วง นี้กรมอุตุฯเตือนฝนยังม�ถี่ เป็นห่วงก็น้ำ�รอก�รระบ�ย รีบห�ท�งให้ไหลไปลงทะเล ส่วน เพร�ะช่วงหล�ยสิบปีถูก เพียงบ�ง ที่เสียห�ยก็เยียวย�กนัร�วๆ 60,000 ไร่ กลุ่มแบบครบวงจรตั้งแต่โรงแรม,รถบัสพ�เที่ยว, …..... ... ปิดจ๊อบพ.ร.ป.ที่ม� ร้�นค้�ทกุประเภท, ภัตต�ค�ร,ไกด์ฯลฯ พอก๊วนนี้ถูก วฒิุสม�ชกิชงโดย กกต. ก็ขำ�ดี ล้�งบ�งเหยื่อก็เป็นอิสระ อุตส่�หคิ์ดได้ค่�สมัครหัวละ 500 บ�ท... ขำ�เช่น กระจ�ยธุรกิจ,แบ่งปันร�ยได้ กันกับก�รประดิษฐ์ขั้นตอนคัดชื่อรัดกุมสกัดฮั้ว+บล็อกโหวตเพื่อธ…..... ทัวร์ศูนย์เหรียญสูญพันธ์ุต�มม�คอื ใช้เงิน ให้ได้ หล�กหล�ยอ�ชพี …..... จ�กประสบก�รณ์ คุ้มค่�ในทุกๆด้�น ได้สินค้�เหม�ะสมกับที่จ่�ย,ได้กินคุ้มค่�เงินไม่ถูก นะท่�น ว่�ม�ละเอียดยิบนั้นแค่ สุดท้�ยปล�ยท�งของ อีกต่อไป 250 ส.ว.จะถูกดูแลควบคุมใกล้ชิดโดยผู้มีอำ�น�จไม่ท�งใดก็ท�งธ …..... ... รอบแรกดีเบตชิงประธ�น�ธิบดีสหรัฐ!ธ หนึ่ง …..... ... เผลอแป๊บเดียว ผลสำ�รวจโพลพบว่�ผู้ชมก�รถ่�ยทอด 62% ให้ ประก�ศร�ยชื่อ ไปแล้ว 8 รอบโดยลอต ชนะโดยมีเพียง 27% ให้แต้ม ก็นั่นแหละยังปะทะกัน ล่�สดุพักง�น 72 ร�ยมีระดับปลัดจังหวัด,น�ยตำ�รวจรวมอยู่ด้วย อีกหล�ยรอบ ย้อนไป 4 ปีก่อนยกที่ 1 ก็ออกตัวได้ดีกว่� ….... ในคำ�สงั่ฉบับเดียวกันถูกแย่งซีนด้วย 2 ชื่อนี้ ….... นักลงทุนตล�ดหุ้นแถบเอเชียแอบดีใจลึกๆ โฆษกรัฐบ�ล,ผู้ชำ�น�ญก�รกองทัพบกรักษ�ก�รอธิบดี ต่�งมองว่�มห�เศรษฐีคนดังยึดทำ�เนียบข�วสำ�เร็จดัชนีหุ้นคงถล่มธ กรมประช�สัมพันธ์อีกตำ�แหน่ง พ้นธทะรูดทะร�ดทั้งภูมิภ�ค แนวคิด ของแกแปลกๆห่�มๆ รองผบ.ตร.ไปเป็นผู้ตรวจร�ชก�รตบยุงในสำ�นกัน�ยกฯ …..... ... จำ�ได้ไหม? ที่อดีตธ …..... ... น่�จะเช็กบิลเครือข่�ย ธน�ยกฯ ฟ้องกรมก�รกงสุลต่อศ�ลปกครองกล�งข้อห� สะอ�ดสะอ้�นก่อนท่องเที่ยวเข้�สไฮู่ซีซั่น... แนะนำ�กลุ่ม สงั่ยกเลิกหนังสือเดินท�ง 2 เล่มที่ ” อดีตรมว.บัวแก้วคนใน ธุรกิจเกี่ยวข้องเตรียมคว�มพร้อม รมว.ก�รท่องเที่ยวฯ ค�ถ�ออกให้... ศ�ลเห็นว่�เป็นอำ�น�จที่ทำ�ได้ …..... ... น่�จะเชิญติวเข้มรับนักท่องเที่ยวจีน …..... ชมคว�มตั้งใจดีของ พย�ย�มห�ตล�ดธ ให้กับสินค้�โอทอปจ�กขอแรง ข�ยบนเครื่องก็เกี้ยว จำ�หน่�ยในร้�นปลอดภ�ษทุีกสน�มบิน …..... คว�มสำ�เร็จมิได้ขึ้นกับเพียง ควรเรียกดูข้อมูล ก�รบินไทยผ่�นม�ข�ยได้แค่ไหน? ก่อนนี้ภ�ครัฐเคยขอทุกห้�งสรรพ สินค้�จัดที่ท�ง ซึ่งได้รับคว�มสนใจน้อย... ธ ไม่สงสัยในคุณภ�พน่�จะพัฒน� 1. คว�มหล�กหล�ยของสินค้�ธ 2. หีบห่อบรรจุสินค้�ควรเตะต�ทันยุคทันสมัย …..... ก่อนจะดันธ ต่อตั้งหลักให้มั่นที่ ทบทวนคว�มไม่สำ�เร็จในอดีตเพื่อตอบ โจทย์ใหม่รองรับผู้บริโภคช�วต่�งช�ติ สอบผ่�นร้�นปลอดภ�ษีเป้� หม�ยใหญ่สุดคือ .. …..... ... ดีครับ นับแต่มีกรุงเทพฯม�ททุี่กภ�คส่วนระดมมันสมอง,สรรพกำ�ลงั ร่วม พูดได้ว่�เป็นรูปธรรม …..... ว่�ดว้ยบท ลงโทษผู้ทำ�ผดิกฎหม�ยทร�บว่�ผบ.ตร. ธ จะเสนอให้แรงขึ้นห�กจำ�เป็นอ�จขอใช้บริก�รม. 44 เพื่อประสิทธิภ�พ ของง�น... เห็นว่�ระว�งโทษปัจจุบันเอ�อยู่ ผู้ใช้ถนนวงแหวนคงสังเกตป้�ยห้�มจักรย�นยนต์ ยังเห็นวิ่งเพ่นพ่�นไม่ไหวหวั่น... …..... ... ธ ธ 2559 นสพ. …..... ... เน้น

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสา

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำาปีการศึกษา 25572558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส “เจ้าฟ้าในดวงใจ.... La Princesse Bien-Aimee” ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน

เชิดชูเกียรติ ธ ศิริลักษณ์ ไม้ไทย และ ชำานาญ เมธปรีชากุล เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ และมอบเงินรางวัลให้แก่ สายสุนีย์ จ๊ะนะ และ อนุรักษ์ ลาววงษ์ พนักงานบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด ที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ที่เดอะมอลล์บางกะปิ

สังสรรค์ วตท.11ธ สรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานรุ่นสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 11 นำา ทีมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ น.พ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น สาธิต ปิตุเตชะ ธิติ ภัฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กนกพรรณ เหตระกูล และ เพื่อนวตท.รุ่นที่ 11 ร่วมงาน ที่ชินเซ็น ฟิช มาร์เก็ต

เวิลด์ ทัวริสซึ่มเดย์ 2016ธ ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมเหม็ด นาซรี อับดุล อซิส รมว.ท่องเที่ยวและ วัฒนธรรมมาเลเซีย ให้เกียรติร่วมงาน World Tourism Day 2016 โดยมี ดาตุ๊ก ราชิดี ฮัสบูลา อับดุล ฮาริส บิน ฮาดี้ ฮัชชิม โหมด และ ดาโต๊ะ โทนีลี ร่วมด้วย ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้

ขับเคลื่อนท่องเที่ยว ธ พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการจัด ตั้งสำานักงานนโยบายและแผนการท่องเที่ยวและกีฬา” พร้อมอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำานักงานนโยบายฯ” ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

ฉลอง 8 ปี อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานงานฉลองครบรอบ 8 ปี แบรนด์ Tu’i (ทูอี้) และ เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ให้ ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง โดยมี มาลินี ทรัพย์บริบูรณ์ อินทิรา ธนวิสุทธ์ิ รวีวรรณ บุญประชม รวิมน ฐานิตารมภ์ ร่วมงาน ที่เดอะ เฮลิกซ์ ควอเทียร์ ดิ เอ็มควอเทียร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.