ชาวบางพลีจัดยิ่งใหญ่ประเพณีรับบัว สักการะหลวงพ่อโต..หนึ่งเดียวในโลก

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ประเพณีรับบัว เปรียบเสมือนสายใย แห่งความกลมเกลียวเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน เสมอเพื่อนเสมือนญาติระหว่างชาวไทยชาวลาว และชาวรามัญ ที่พา�นกัอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มบารมีอันศักด์ิสิทธ์ิขององค์หลวงพ่อโต หล่อหลอมจิตวิญญาณและมิตรไมตรีเข้าไว้ด้วย กันอย่างแน่นแฟ้นเป็นมิ่งมงคลแห่งชีวิตสืบต่อ มาช้านาน ก่อกา�เนิดสายน้า�แห่งชีวิตสู่ประเพณี รับบัว ถึงปัจจุบัน

พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) เจ้า คณะตา�บลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เล่าว่า ในครั้งอดีต ณ อ�าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ มีชาวบ้านจ�านวนหนึ่งตั้ง ถิ่นฐานพา�นกัอาศัยอยู่โดยแบ่งเป็นชาวไทย ชาว ลาว และชาวรามัญซึ่งประกอบอาชีพแตกต่าง กันไปครั้งหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือ และมีความ เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ รกร้างเต็มไปด้วยป่ารกชัฏนี้ที่ล้วนรายล้อมไป ด้วยพงอ้อกอแขมและวัชพืชนานาพันธ์ุ เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการทา�เกษตรกรรม ส่วนทาง ด้านทิศใต้นั้นมีป่าแสมล้อมรอบมีสภาพเป็นน้า� เค็ม และทางทิศเหนือประกอบไปด้วยบึงใหญ่ ที่มีบัวหลวงงอกงามหนาแน่นขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ จึงได้ลงแรงร่วมใจพัฒนาผืนดินอย่างแข็งขัน เรื่อยมากระทั่งมาบรรจบกับทางสามแยก ที่ ประกอบด้วยปากน้า�ลา�คลอง 3 สาย คือ คลอง สลุด คลองชวดลากข้าว และคลองลาดกระบัง ทั้ง 3 ฝ่าย จึงตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันไป ประกอบอาชีพตามลา�คลอง

เจ้าคณะต�าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัด บางพลีใหญ่ใน เล่าอีกว่า ทั้ง 3 สายนี้ด้วย ประสงค์จะทดลองเพื่อได้รู้ถึงภูมิประเทศทั้งหมด ว่า ที่ใดทิศทางใดจะเหมาะสมส�าหรับการ ประกอบอาชีพทั้งด้านการค้าขายและเกษตรกรรม มากกว่ากันจึงได้แยกย้ายกันไป สา�หรับชาวไทย ไปตามคลองชวดลากข้าว ว ส่วนชาวลาว ไปตาม ม คลองสลุด ขณะที่ชาว รามัญไปตามคลอง ลาดกระบัง กระทั่ง 3 ปี ต่อมาชาวรามัญ เริ่มมี รายได้ผลผลิตตกต่�า เนื่องจากปัญหาศัตรูพืชเข้ามาท�าลายพืช สวนไร่นาบังเกิดความเสียหายเป็นอันมากจึงได้ งได้ อพยพกลับถิ่นฐานเดิมที่ฝั่งบ้านปากลัดั อ.พระประแดง มีกา�หนดการเดินทางในช่วงย่า�รงุ่ ของวันขึ้น 14 ค่า� เดือน 11 พร้อมกับได้ชักชวน กันเก็บดอกบัวหลวงในบึงใกล้เคียงที่มีอยู่เป็น จ�านวนมาก เพื่อเตรียมไปบูชาพระคาถาพัน พร้อมกับได้บอกความปรารถนาต่อชาวไทยที่ใกล้ ชิดสนิทสนมกันว่าเมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่า� เดือน 11 ในปีต่อ ๆ ไปนั้นขอให้ชาวไทยทั้งหลายช่วยกัน รวบรวมเก็บเอาดอกบัวหลวงไปไว้ ณ วัดหลวง พ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ปัจจุบัน) พร้อมมอบให้กับพวกตน(ชาวรามัญ) เพื่อนา�ไปเป็นดอกไม้สา�หรับเป็นพุทธบูชาในวัน ออกพรรษาต่อไปจนเป็นที่มาของประเพณีรับบัว

พระราชเสนาบดี เล่าด้วยว่าปี พ.ศ. 2551 หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด บางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จึงได้รณรงค์ ฟื้นฟูงานประเพณีโบราณที่มีความส�าคัญและ ผูกพันกับชาวบางพลี นั่นคือ งานประเพณีรับบัว ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกให้หวนกลับมามีชีวิต อีกครั้งี ั ้ จนเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ป็ ป ี ี ่ ิ ่ใ ่ และกระทรวง วัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2555โดยในปีนี้ได้ก�าหนดงานขึ้นตรงกับวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. โดยในวัน ที่12 ต.ค. เป็นพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว ณ ปะรา� พธีิวัดบางพลีใหญ่ วันที่ 13 ต.ค. เวลา 08.00 น. ชมริ้วขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ วันที่14 ต.ค. เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรพระทางเรือ เวลา 08.00 น. ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ เพื่อ เป็นการบอกให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข่าวถึง การจัดงานประเพณีรับบัว ซึ่งในวันเดียวกันเวลา 09.30 น.ชมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราช ทาน ส่วนในวันที่ 15 ต.ค. เวลา 07.00 น. พิธี โยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตศักด์ิสิทธ์ิ พร้อม ชมปรากฏการณ์ “ฝนดอกบัวธาราบัวหลวง สายธารแห่งศรัทธา” ซึ่งยิ่งใหญ่ เป็นอันซีน ไ ไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นเป็นประจา�ทกุปี และชม ปร ประกวดขบวนเรือสวยงาม ขบวนเรือประเภท ตล ตลกขบขันที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้เป็น ปร ประจา�ทกุปี วันที่16 ต.ค. เวลา 08.00 น. เชิญ ชว ชวนพุทธศาสนิกชนทา�บุญวันออกพรรษา วัน ที่ 17 ต.ค. เวลา 08.00 น. ทา�บญุตักบาตร เทโ เทโวโรหนะ จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วม งาน พร้อมนา�ดอกบัวร่วมกันอธิษฐานจิตแล้ว โย โยนดอกบัวจากบนฝั่งคลองลงไปที่องค์หลวง พ่อ พ่อโต ที่แห่มาทางน้า�ดว้ยความศรัทธาของตัว ท่า ท่านเองเฉกเช่นฝนดอกบัวที่โปรยปรายไปยัง องค์หลวงพ่อ ส่วนที่เหลือก็ลงไปยังล�าน้�าที่ เปี่ยมล้นไปด้วยดอกบัวที่ถือเป็นไฮไลต์ของ งาน ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของ อา�เภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป

พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก. สภ.บางพลี กล่าวว่า ได้สนธิกา�ลงักับเจ้าหน้าที่ ทหารจากค่าย ป.พัน21 รอ.และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองอ�าเภอบางพลี ในการวางก�าลังเจ้า หน้าที่ทั้งทางบกและในล�าคลองส�าโรง เพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งอ�านวย ความสะดวกทางด้านการจราจรอย่างเต็มกา�ลัง เพื่อให้ทุกท่านเดินทางมาสะดวก และเข้าร่วม งานได้อย่างปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิต.

วันชัย ประพฤติดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.