อบจ.มหาชัยเดินหน้าสร้างเกือกม้า ให้จยย.ใช้กลับรถ-ไม่ขับย้อนศรข้าม‘ท่าจีน’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. จา�นวนหนึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมกับ นายทรง ฤทธิ์ ชยานันท์ ผู้อ�านวยการแขวงทางหลวง สมุทรสาคร เพื่อส�ารวจเส้นทางการก่อสร้าง สะพานเกือกม้า หรือจุดกลับรถส�าหรับรถ จักรยานยนต์ บนถนนพระราม 2 บริเวณสะพาน ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร

นายทรงฤทธิ์ ผอ.แขวงทางหลวง สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการนี้ได้เริ่มมาจาก หลาย ๆ ภาคส่วนทั้งแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และ อบจ.สมุทรสาคร ในเบื้องต้นเป็นการลงพื้น ที่เพื่อส�ารวจความเป็นไปได้ของบริเวณที่จะมี การก่อสร้างสะพานเกือกม้า ส�าหรับให้รถ จักรยานยนต์ (จยย.) ที่ออกมาจากทางฝั่งท่า ฉลอม ใช้กลับรถบนถนนพระราม2 เพื่อเป็นการ ลดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ย้อนศร บนสะพานข้ามแม่นา้�ท่าจีน ซึ่งขณะนี้ได้รูปแบบ มาคร่าว ๆ แล้ว สา�หรับสะพานเกือกม้าที่ใช้เพื่อ ให้รถจักรยานยนต์กลับรถโดยเฉพาะ รวมถึงจุด ที่จะมีการก่อสร้างทาง และจุดขึ้นลงอีกด้วย

ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กล่าวอีก ว่า หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการหารือกันอีก รอบก่อนที่จะทาประชาพิจารณ์กับพี่น้อง� ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการน�ารูป แบบมาพิจารณา เพื่อการน �า ไปสู่การวางงบ ประมาณของทาง อบจ.สมุทรสาคร เพื่อการ ก่อสร้างต่อไป ซึ่งโอกาสความเป็นไปได้ของการ ก่อสร้างสะพานเกือกม้าเพื่อให้รถจักรยานยนต์ ได้ใช้กลับรถทั้ง 2 ฝั่ง ของสะพานข้ามแม่น้า�ท่า จีน นั้น คือ บริเวณหน้าปั๊มน้า�มนัเอสโซ่ ฝั่งทาง เข้า ต.ท่าฉลอม เป็นทางกลับรถเพื่อเข้ามา สมุทรสาคร และ กรุงเทพฯ โดยจะให้ส�านัก สา�รวจและออกแบบฯ ทา�การออกแบบเบื้องต้น และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอีก หลายชุด เพื่อให้แบบที่ออกมานั้นเกิดผลกระทบ กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุด รวมถึง ต้องไม่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างขนาด ใหญ่ในอนาคต เช่น ทางยกระดับ เป็นต้น โอกาส ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเกือบ100 เปอร์เซ็นต์ และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากงบประมาณที่ใช้เป็นงบ ประมาณที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร ให้การ สนับสนุน จึงไม่ได้ต้องขอไปยังกรมทางหลวง ชนบท เป็นการลดขั้นตอนไปหลายอย่าง สา�หรับ สะพานเกือกม้านี้ถ้าสร้างสา�เร็จ จะเป็นสะพาน เกือกม้าสา�หรับกลับรถจักรยานยนต์แห่งแรกของ ประเทศไทย

นายอุดม ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทร สาคร กล่าวว่า ที่มาของโครงการเกือกม้าสา�หรับ กลับรถ จยย. นี้ เนื่องจาก สภาพการจราจรที่หนา แน่นบนถนนพระราม 2 โดยเฉพาะในช่วงเวลา เร่งรีบหรือวันหยุด ทา�ให้มีผู้ขับรถจักรยานยนต์ ย้อนศรบนสะพานข้ามแม่นา้�ท่าจีนเป็นจา�นวน มาก เพราะทางกลับรถที่มีอยู่ค่อนข้างจะไกล และยังจะก่อให้เกิดอันตรายขณะขับรถบนถนน พระราม 2 ในระยะที่ยาวไกล ดังนั้น ผู้ใช้รถ จักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ออกมาจากทางฝั่งท่า ฉลอม บางหญ้าแพรก หรือ ต.ท่าจีน จึงเลือกที่ จะใช้วิธีการย้อนศรบนสะพานข้ามแม่นา้�ท่าจีน ที่แม้จะอันตรายและผิดกฎหมาย แต่ก็ลดระยะ ทางให้ใกล้ได้มากกว่า ซึ่งจากสภาพที่เกิดขึ้นนี้ เอง อบจ.สมุทรสาครและสมาชิกสภาในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบ ได้เล็งเห็นว่า หากมีทาง สา�หรับให้รถ จยย. จะลดการฝ่าฝืนกฎหมาย และ การเกิดอุบัติเหตุได้มาก

ด้านงบประมาณทาง อบจ.สมุทรสาคร จะให้การสนับสนุนด้วยการ “ตั้งงบประมาณไว้ ในแผน 3 ปี เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ สา�หรับรถจักรยานยนต์ โดยวางงบประมาณไว้ที่ แห่งละประมาณ 20 ล้านบาท คาดว่าหากทุก อย่างดา�เนินการเป็นที่เรียบร้อยและงบประมาณ ผ่านสภา ภายในเดือนสิงหาคมปี 2560 จะเริ่ม ก่อสร้างได้” นายอุดม กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.