‘อบต.เขาพระ’ติวเข้มผู้ประกอบการสู่อาหารสะอาดปลอดภัย

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายมานพ ฉาพงษ์สันติ่� นายก องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้จัดทา�โครงการ “เขาพระไนท์ฟู้ดส์ Clean Food Good Taste” เพื่ออบรมผู้ประกอบ การจ�าหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ พร้อมส่ง เสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มผู้ ประกอบการจาหน่ายอาหาร� เป็นการเพิ่ม อาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ บริโภคได้เลือกซื้ออาหารตามความต้องการ เนื่องจากได้ตระหนักและเห็นความสา�คัญด้าน สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท �า ประกอบ ปรุง เก็บ รวมทั้งการรักษาความ สะอาดภาชนะ น า้�ใช้ และของใช้ต่าง ๆ ความ ปลอดภัยของอาหาร ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ผู้ บริโภครับประทานอาหารที่สะอาดมีคุณภาพ ลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนสารเคมี ตกค้างที่อยู่ในอาหาร

นายก อบต.เขาพระ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ร้านค้าจ �าหน่ายอาหารตามโครงการ อยู่ในแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรง พยาบาลเดิมบางนางบวช มีผู้บริโภคในแต่ละ วัน ทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ดังนั้น ร้านค้าจ �าหน่าย อาหารจึงควรได้รับการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน Clean Food Good Taste ส่วน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เห็นว่า เป็นเรื่อง ส�าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค จึงได้จัด โครงการดังกล่าวขึ้น

“ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัว แก่ประชาชนให้รู้จักเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการร้านค้าตระหนักและเห็น ความส�าคัญของการพัฒนาด้านสุขลักษณะ ของอาหารและร้านค้า ตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ รายได้แก่ คนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการตระหนักถึงการ พัฒนาด้านสุขลักษณะของอาหารและร้าน ค้า” นายมานพ กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.