ไตรมาสสุดท้าย

Daily News Thailand - - การเมือง -

ระบบการบริหารการคลังของประเทศ กา�หนด

ให้เดือนตุลาคมเป็นช่วงเริ่มต้นการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ขณะนี้จึงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงกับไตรมาส สุดท้ายของปีปฏิทิน ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจต่างเร่งรัด ปรับการ ทา�งานเพื่อให้ยอดขาย ยอดรายรับ เป็นไปให้ได้ตามเป้าหมายที่ ก�าหนด ภาครัฐ ก็คาดหวังจะให้การเคลื่อนไหวในระบบ เศรษฐกิจรุดไปด้วยดี เพื่อสรุปยอดการขยายตัวในทางที่น่าพอใจ ตามเป้าหมายที่กา�หนดไว้

ในการประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารกระทรวง

การคลัง เมื่อสัปดาห์ก่อน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก รัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความพอใจการออกมาตรการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมา ให้ประคับประคองเศรษฐกิจให้ ขยายตัวต่อไปได้ คาดว่า สิ้นปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ จีดีพี จะขยายตัวประมาณ ร้อยละ 3.2 จึงไม่จ �าเป็นต้องออก มาตรการกระตุ้นใด ๆ เพิ่ม เพราะรัฐบาลเหลือเวลาบริหารงาน เพียง 1 ปี ส่วนการส่งออก ขณะนี้กา�ลังเติบโตอย่างค่อยเป็น ค่อยไป จึงต้องเร่งปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อให้มีความสามารถการ แข่งขันเพิ่มขึ้น และให้ส่วนราชการเดินหน้าปฏิรูปองค์กร ให้ เป็นไปตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

ที่ผ่านมา ช่วงสามเดือนแรกของปีงบประมาณ

หรือไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน ที่ควรเร่งรัดเบิกจ่าย แต่หน่วย ราชการส่วนใหญ่กลับมีข้อจา�กดั ติดขัด จะเริ่มต้นจริงจังเมื่อผ่าน สิ้นปีไปแล้ว แต่ปีนี้ได้ก�าหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบ ประมาณ 2560 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่น เร่งให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ โดย เฉพาะงบประมาณด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินที่ได้รับ ส่วนรายจ่ายด้านการลงทุนให้เตรียมความ พร้อมเพื่อเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ยังอยู่ในชั้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เมื่อได้แล้ว งบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ส่วนที่เกินกว่า 2 ล้านบาทต้องก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ถ้าวงเงิน 1 พันล้านบาท จึงให้ก่อหนี้ผูกพันในช่วงไตรมาสที่ 2

การเร่งรัดการใช้จ่ายด้วยมาตรการที่มีกรอบ

เวลาที่ชัดเจน น่าจะท า�ให้เกิดผลดี ดังที่เคยทา�มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ ควรมีการวางระบบที่จะท �าให้การใช้จ่ายงบประมาณเดินหน้า อย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่ให้ติดขัด ในช่วงต้นปีงบประมาณ อัน เป็นช่วงเวลาที่ควรจะต้องมีการใช้จ่าย เพื่อเป็นแรงเสริม ส่งให้ ระบบเศรษฐกิจมีความเคลื่อนตัวที่ดีอีกทางหนึ่ง การเร่งรัดใช้ จ่าย ท า�ให้เกิดเนื้องานตั้งแต่ต้นปี หากมีเหตุขัดข้องเป็นอุปสรรค ก็แก้ไขได้ทัน การเริ่มต้นช้า กว่าจะได้ลงมือก็กลางปีหรือเกือบ ถึงปลายปี มักท า�แบบรีบร้อนลุกลน หากเกิดปัญหาก็แก้ไขยาก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.