กระแสกดดันรัฐบาล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว ประเทศ จำานวน 1,154 คน ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย. 2559 ในหัวข้อ “กระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสายตาประชาชน” สรุปผลคือ เมื่อถามว่า 5 อันดับเรื่องที่ ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ อันดับ 1 การใช้มาตรา 44 ดำาเนินคดี ทางการเมือง ร้อยละ 83.90 อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 82.60 อันดับ 3 การวิพากษ์ วิจารณ์จากบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ร้อยละ 71.43 อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญการเตรียมการ จัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 66.23 และอันดับ 5 สถานการณ์น้ำาท่วม ร้อยละ 60.03

เมื่อถามถึงสาเหตุของกระแสกดดันรัฐบาลในขณะนี้พบว่า อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มา จากการทำารัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 78.44 อันดับ 2 ยังไม่สามารถแก้ ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ ร้อยละ 72.73 อันดับ 3 มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง ร้อยละ 67.53 อันดับ 4 การสร้างข่าว บิดเบือนข่าว การเล่นเกมการเมือง ร้อยละ 64.16 อันดับ 5ประชาชนมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นได้ ร้อยละ 53.51 เมื่อ ถามว่าใครหรือกลุ่มใดที่สร้างกระแสกดดันรัฐบาล พบว่า อันดับ 1 นักการเมือง ร้อยละ 77.92 อันดับ 2 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำางานของรัฐบาล ร้อยละ70.39 อันดับ 3 ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน เกษตรกร ชาวนา ร้อยละ 63.38 อันดับ 4 ผู้ที่เสียผลประโยชน์ ร้อย ละ 61.30 อย่างไรก็ตาม ประชาชนคิดว่ากระแสกดดันรัฐบาลไม่ค่อยมีผลต่อความมั่นคง โดย มองว่าไม่มีผล ร้อยละ 44.45. ต้องใช้วิธีการตามรัฐธรรมนูญคือยุบสภาโดย รัฐบาลปัจจุบัน เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยู่ไปจนกว่า ครม.ชุดใหม่เข้าปฏิบัติ หน้าที่ โดยมาตรา 44 ยังคงมีผลอยู่สามารถยุบ สภาได้ ว่าคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเลือกนายก รัฐมนตรีไม่ได้ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วทุกฝ่าย ก็อยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ด้วยวิธีการใด ก็ตามที่ให้ประเทศเดินไปได้ คือต้องมีรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนที่นายวิษณุ พูดว่าจะ ใช้ มาตรา 44 ในการยุบสภาหากเลือกนายกฯ ไม่ได้ คงใช้ได้ แต่ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะ สมด้วย เชื่อว่าเหตุการณ์ในลักษณะนั้นไม่น่า จะเกิดขึ้นเพราะทุกฝ่ายก็อยากเห็นบ้านเมือง เดินไปได้อยู่แล้ว ที่จะให้คนนอกมาเป็นนายกฯ จะต้องยืนยัน เจตนารมณ์ไม่สนับสนุน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.