เติมพลังปัญญาให้เยาวชน

Daily News Thailand - - Teenzone -

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ สำาหรับเยาวชน “Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูก ต้นกล้าเยาวชน ปี 3” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเด็ก นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด กล่าวว่า เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพให้กับเด็ก ๆ ด้วยการร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่ง เอเชีย จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน ที่จะมาเข้าค่ายในครั้งนี้ จากความสนใจและความสมัครใจ ซึ่ง เป็นฐาน (Project-Based Learning) ที่จะช่วยฝึกให้ มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก และคิดว่าโครงการนี้ น้อง ๆ ได้เกิดกระบวนการคิด การวางแผน เพื่อพัฒนา จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีแก้ปัญหา รู้จักคิด และวิเคราะห์ ศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 วางแผน รวมถึงการทำางานเป็นทีม และที่สำาคัญคือเป็นการ และ ม.2) ในโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจังหวัด เปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึง ด้าน น้องนัท–เด็กหญิงธาริณี กอนรัมย์ ชั้น ม.2 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดสุคันธาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เล่า

ครูฟ้า–นิชนันท์ พวงพิพัฒน์ จากโรงเรียนวัด ถึงความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกมาก ได้ สุคันธาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนำาน้อง ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ จากต่างโรงเรียน จากการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วม มาร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้คัดเลือกตัวแทน กิจกรรมในแต่ละฐานความรู้ โดยมีพี่ ๆ ประจำาฐานสอนให้เรา

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประชาคม อาเซียนไปข้างหน้า และให้เกิดการรวมตัวในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึง ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนใน ฝันของฉัน”

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัด ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ ร่วมเสนอแนวคิดว่าอยากเห็นประชาคมอาเซียนพัฒนาต่อไปในทิศทางใด ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งผู้ให้ความสนใจ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็น จำานวนมาก โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 12 ผลงาน พร้อมนำาผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้ รับจากประชาคมอาเซียน ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง

ผลงานคลิปวิดีโอเรื่อง “น้ำาไหลไปทั่วโลก Woven World” ของ น้องเบียร์-ด.ญ.วริศรา อินทะเขื่อน ชั้น ม.4 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน คว้า

รางวลชน รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาเลศร ดบมธยมศกษา โดยเปนการเลา โดยเป็นการเล่า สื “อา “อาเซียนร่วมใจ” ทอง เนื้อหาของคลิปจะ ความก้าวหน้าไปส ได้รู้จักการตั้งสมมุติฐาน และการทดลองทำา ทำาให้ เราได้มีโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งถือเป็น ประสบการณ์ที่สำาคัญ

โครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูก ต้นกล้าเยาวชน” ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2557 ภายใต้ โครงการ “Caltex Energy for Learning” ซึ่ง เป็นหนึ่งในโครงการดี ๆ เพื่อสังคมจาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีในการ แข่งขันประลองความสามารถและพัฒนาศักยภาพใน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และการทำางานร่วมกันเป็นทีม

งานนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะในด้าน ต่าง ๆ แล้ว ยังจะช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ ฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนไทย เพื่อวางรากฐาน ที่เข้มแข็งให้กับสังคมในอนาคตอีกด้วย. เศรษฐกิจ ไม่ต่างอะไรกับการสู้รบ เพราะสงคราม ต้องจบด้วยการเอาชีวิต ส่วนสงครามเศรษฐกิจ ผู้ชนะคือคนที่ได้เปรียบเท่านั้น แต่บนสังเวียน เส้นทางแห่งประชาคมอาเซียนเราจะมาแก่ง แย่งชิงดีกันเองไม่ได้ หากแต่ต้องมีความร่วมมือ ร่วมใจกัน เนื้อหาจึงตั้งใจนำาเสนอเรื่องการรวม ตัวที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน และความ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.