เกาะขอบ‘แข่งขันทักษะ’ แรงบันดาลใจ พัฒนา ‘ฝีมือ ชน’

Daily News Thailand - - Teenzone -

“งานนี้ทำาให้หนูอยากจะพัฒนาฝีมือ และความสามารถของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่อง ภาษาอังกฤษ ถึงแม้หนูอาจจะไม่ได้มาแข่งขัน ในระดับสากลเหมือนพวกพี่ ๆ แต่ครั้งนี้ก็ช่วย จุดประกายให้หนูอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้น ไปเรื่อย ๆ หนูชอบงานบริการ ต่อไปอาจจะ ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ ภาษาจึงเป็นเรื่อง สำาคัญ”

น้องสา-นางสาวอ้อยทิพย์ ติจันทึก ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สาขาการ โรงแรม จ.ปทุมธานี หนึ่งในนักเรียน ทุนโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คน สร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี บอกถึงความประทับใจกับการได้ มาเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะฝีมือ แรงงานอาเซียน หรือ ASEAN Skills Competition 2016 ครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง มีรุ่นพี่เยาวชนไทย สายอาชีวศึกษา 47 คน มาร่วมการแข่งขัน ใน 17 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา ทั้งในสายอุตสาหกรรม และสายบริการ ระหว่างวันที่ 19–29 กันยายน 2559 โดย มีเยาวชนจาก 9 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กัมพูชา บรูไน ฟิลิป ปินส์ เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซียและประเทศ ไทย

มูลนิธิเอสซีจี พานักเรียนทุนอาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ และ น้อง ๆ จากรั้วอาชีวะทั่วประเทศ ที่ร่วมกิจกรรม “My Idol…ฝีมือชน คนโดนใจ” จำานวนกว่า 40 ชีวิต มาเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะ ฝีมือแรงงานอาเซียน แบบติดขอบเวที เพื่อเป็น แรงบันดาลใจและจุดประกายความมุ่งมั่นและ ตั้งใจให้กับเยาวชน ในการพัฒนาตัวเองในอนาคต พร้อมทัศนศึกษา เปิดโลกแห่ง การเรียนรู้ ด้วยการเยี่ยม ชม IExperience ศู น ย์ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ สำาคัญของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของ รัฐบาลสิงคโปร์ที่ดูแล เรื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อที่จะเสริมสร้าง คุ ณ ภา พ ชี วิ ต ของประชาชนใน ประเทศให้ดีขึ้น เพื่อ ให้เยาวชนนำาประสบ การณ์กลับมาต่อ ยอดการทำางาน

สนาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.