ประกบคู่ บู๊ระห่ำากระชากเรตติ้ง ใน

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th ธพัชรินทร์ธพั : รายงาน

ชื่อ รูป และโปร์ไฟล์ติดอยู่ในเพจ “ผู้บริหารหล่อบอกต่อ ด้วย” บวกกับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่ตนเองดูแลมีกระแส แรง เปิดตัวไปไม่เท่าไหร่ก็โดนชาวเน็ตถล่ม ติดแท็ก “ไม่อร่อยอย่า แด…” แต่ก็มีอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยแก้ด้วยแท็ก “อร่อยไปแด….” ทำาให้ วีร์ - คุณจิราวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แซล คอร์ปอเรชั่น จำากัด กลายเป็นผู้บริหารหนุ่มที่น่าจับตามอง

จะว่าไปแล้ว หนุ่มคนนี้ไม่ได้ฝันจะมีอาชีพเป็นนักบริหารแต่ อย่างใด เพราะครอบครัวไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง อีกทั้งก็ไม่ได้มี เป้าหมายว่าตัวเองจะเดินไปในทิศทางไหน หลังจากเรียนจบมัธยมจาก รร.สาธิต มศว ประสานมิตร วีร์ก็เหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป คือ สนใจ แต่เรื่องที่ตนเองชอบ ซึ่งก็มีกิจกรรมหลากหลายวีร์ทำา ทั้ง กีฬา ดนตรี และกิจกรรมสนุก ๆ อื่น ๆ แต่พอโตขึ้นมาหน่อย มีหน้าที่ความรับผิด ชอบที่มีมากขึ้น สิ่งที่สนใจก็มักจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและคน ใกล้ตัว โดยเฉพาะครอบครัว เช่น เริ่มถามตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบ หรือสนใจอะไรเป็นพิเศษที่สามารถนำามาต่อยอดทำาเป็นอาชีพ หรือ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ และ สร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองได้

“ช่วงมัธยมเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิต เพราะไม่ต้องคิดหรือ เครียดกับอะไรมาก คิดแค่วันนี้จะเล่นอะไร ไปไหนดี หากิจกรรม ใหม่ ๆ สนุก ๆ ทำา ผมเป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียน เคยได้เป็นรีด เดอร์ของโรงเรียน ทำาละครเวที ทั้งประสานงาน ขอสปอนเซอร์ นัด ซ้อม คิดบท ออกแบบท่า เลือกชุด และเพื่อน ๆ ก็เลือกให้เล่นเป็น พระเอกด้วย จริง ๆ เป็นคนชอบทำากิจกรรมมากกว่าเรียนครับ”

วีร์คิดว่า ความรู้จากหนังสือเป็นสิ่งจำาเป็น แต่ความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้จากการทำางานทำากิจกรรม เป็นเหมือนสนามให้ลอง ผิดลองถูก ทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำา และที่สำาคัญคือทำาร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็น สิ่งจำาเป็นและสำาคัญมากในเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ฝึก ความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี เหมือนคำาพูดที่กล่าวไว้ว่า “การเรียน ชาติ ทำาให้คนมีงานทำา กิจกรรมสอนให้คนทำางานเป็น”

วีร์เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยถูกกับเลขซักเท่าไหร่ อีกทั้งมี ความสนใจในเรื่องของการต่างประเทศ อยากศึกษาถึงสาเหตุของ ความแตกต่างทางความคิดที่แท้จริงว่าแต่ละคนเค้ามีแนวคิดอย่างไร ทำาไมถึงเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมาช้านานขนาดนี้ รัฐศาสตร์จึงถือว่า ตอบโจทย์ของตนเอง

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังวุ่นวายกับการเป็นนักกิจกรรม เป็น นักกีฬาบาส บอล วอลเลย์บอลของคณะ ได้เป็นทูตกิจกรรมบำาเพ็ญ ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนปีที่ 2 ซึ่งทำาให้วีร์ได้ทำา กิจกรรมมากขึ้น เพราะว่าเป็นทูตต้องทำาหลายอย่างมาก เช่น ออก กำาลังกาย ฝึกซ้อม ออกงานต่าง ๆ ของทางมหา’ลัย จัดทำากิจกรรม บำาเพ็ญประโยชน์ตลอดทั้งปี และยังมีหน้าที่เดินถือป้ายนาม มหาวิทยาลัย นำาขบวนอัญเชิญธรรมจักรในวันงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯอีกด้วย วีร์บอกว่า การเป็นทูตเป็นหน้าที่อันทรง เกียรติ ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดี ที่สุด ซึ่งหนุ่มวีร์บอกว่าแรก ๆ ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัว มีงอน มีน้อยใจ แต่เมื่อเห็นว่าเราทำางานจริง ๆ ทุกคนก็เข้าใจ

หลังจากจบการศึกษา ด้วยหน้าตาหล่อเหล่าสาวกรี๊ด ทำาให้ หนุ่มวีร์ได้มีโอกาสสัมผัสกับงานในวงการบันเทิง เช่น เดินแบบ ถ่าย แบบ ถ่ายโฆษณา และ เล่นซิทคอมอยู่ช่วงนึง จนถึงจุดที่เริ่มมาคิดว่า งานในวงการอาจจะไม่มั่นคงพอ เนื่องจากยุคนี้มีคนหน้าตาดีมีความ สามารถเยอะไปหมด ถ้าไม่หล่อเทพจริง ๆ โอกาสที่จะประสบความ สำาเร็จหรือดังเปรี้ยงปร้าง ก็คงเป็นไปได้ยากมาก รวมกับปัจจัยอื่น ๆ แล้วทำาให้หนุ่มคนนี้คิดจะลองหันมาทำาด้านธุรกิจดูบ้าง

“วันหนึ่งที่ผมได้โพสต์รูปถ่ายสมัครงานของตัวเองลงไปใน เฟซบุ๊ก ก็มีรุ่นพี่ที่นับถือมากคนนึงทักมาว่าอยากทำางานอะไร มาลอง ทำาด้วยกันมั้ย แล้วพี่เค้าก็เล่าให้ฟังและนัดวันเข้าไปดูงานว่าที่บริษัททำา หมู่ ้ อะไรอยู่บ้าง ซึ่งพอผมได้ฟัง ง แล้วก็รู้สึกสนใจมาก เพราะ ะ เป็นสิ่งที่ชอบและอยากลอง ทำาอยู่แล้ว ผมจึงตอบ ตกลงเริ่มงานไปครับ”

วีร์เริ่มงานจริง ๆ จังั จัง ๆ ครั้งแรกที่บริษัท แซล คอร์ปอเรชั่น ปอเรชั่น จำากัด ในตำาแหน่ง Management agementgement Trainee เพราะอยากลองทำาหลาย ๆ อย่างเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองชอบ หรือถนัดด้านไหน ผ่านไป 1 ปี ทำาให้เขารู้ตัวว่าสนใจด้าน Marketing และการพัฒนา Project หรือ Product ต่าง ๆ และด้วยความเมตตา จากทางผู้ใหญ่ จึงมอบตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) ให้ มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ๆ คือ ดูแลProduct Soyfresh และ HERSHEY’S Soyfresh โดยเน้นด้าน การตลาดและจำาหน่าย

แม้ชีวิตการทำางานจะไม่ราบรื่นเหมือนตอนเรียน เพราะมี อุปสรรคผ่านเข้ามาให้แก้ปัญหาแตกต่างกันไป แต่วีร์มองว่าทุก อุปสรรคมีความคล้ายคลึงกัน เพราะสาระสำาคัญอยู่ที่มุมมองของแต่ละ บุคคลมากกว่า สำาหรับวีร์มองอุปสรรคให้เป็นโอกาสหรือความท้าทาย เพื่อจะหาวิธีผ่านมันไปให้ได้

อย่าทำาตัวเป็นนำ้าเต็มแก้ว และถ้าอยากขึ้นที่สูงหรือประสบ ความสำาเร็จจงอย่าทำาตัวสูงหรือเหนือคนอื่น แต่จงทำาตัวให้ อ่อนน้อมและถ่อมตนให้มากที่สุด นี่คือความหมายของการประสบ ความสำาเร็จและเป็นที่เคารพของผู้อื่น ตามความคิดของหนุ่มนัก บริหารหน้าหล่อที่ชื่อ วีร์. แม่ถกฆ่าตายแ แม่ถูกฆ่าตาย แล้วได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรแล้วได้รับการช่วยเหลือจาก อง ค์กร พญายม จับไปฝึกเป็นมือสังหารฉายา อีกายมทูต ให้เป็นคนไร้จิตใจ ใหเป็นคนไรจตใจใ และไร้ความปรานี แ แต่เนื้อแท้ ชาติเป็นคนมีคุณธรรมชาติเป็นคนมีคุณธ ช ไม่ทำาร้ายคนที่อ่อนแอ เรื่องนี้ผมบู๊ค่อนข้างเยอะครับเ ได้ร่วมงานกับมิกค์ด้วยสนุกดี ครับ เข้าฉากด้วยกันบ่อย เรี เรียกว่าเล่นเข้าขากันดีเลย ครับ”คร ไ ด้านนางเอกสาว ขวัญอุษามณีอุ ษ เผยว่า “ดีใจมากคือ ตกใจนะต กใ เพราะไม่ได้ร่วมงานกับพี่ เวียร์นานมากเวี วียร ไม่คิดว่าจะได้มา เล่นละครด้วยกันอีกเล่ ล่นล แถมยังเป็น ละครบู๊ด้วยละ คร ไม่บู๊ธรรมดานะ บู๊หนัก มากมา ก แต่ขวัญก็จะไม่ได้บู๊เองทั้งหมด จะมีพี่ จะมีมพี่ ๆ สตั๊นต์ช่วยด้วย แล้วเวลา เข้าฉา เข้าฉากบู๊กับพี่เวียร์ ก็โชคดีที่พี่เวียร์ คอย คอยช่วยเซฟ และช่วยสอนเทคนิค ใน ในทุกขั้นตอนของการเข้าฉากบู๊ให้ ต้องขอบคุณพี่เวียร์มากจริงต ๆ เรื เรื่องนี้ขวัญรับบทเป็น ไป่หลู เป็น ตำ ตำารวจ มีทักษะการต่อสู้และไล่ล่า อา อาชญากร ขวัญได้ปลอมเป็นนัก ร้ ร้องที่ไนท์คลับด้วยอ ก็เป็นอะไรที่ ท้า ท้าทายดีท เรื่องนี้ก็จะเหมือนผสม ควา ความเท่และความเซ็กซี่ไว้ด้วยกัน ยังไงก ยังไงก็ขอฝากเรื่อง “เพชรตัดเพชร” ไว้ในใจ ไว้ในใจแฟน ๆ ละครด้วยนะคะ” ติดตามชมละคร “เพชรตัด เพชร” ได้ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 เริ่มออนแอร์วัน แรกศุกร์ที่แรกศุกุ 7 ต.ค.นี้!. ่ รายการ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

06.00 น. ยกโขยง 6 โมงเช้า 06.25 น. เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์ 06.55 น. ข่าวเช้าวันหยุด 07.20 น. การ์ตูน พุชอินบู๊ทส์ 07.50 น. กอดรัดฟัดเหวี่ยง 08.15 น. เปรี้ยวปาก เช็คอิน 08.45 น. ลิ้นติดโปร 09.30 น. ซิทคอม ข่าวร้อนก่อน ไก่โห่ 10.30 น. เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 12.15 น. ศึก 12 ราศี 13.00 น. 3 แซบ 14.00 น. ตีท้ายครัว 14.45 น. ทูเดย์โชว์ 16.00 น. ตลาดสด 16.45 น. เรื่องเด่นเย็นนี้ 16.55 น. เดอะ วอยซ์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 5 19.00 น. ดันดารา 20.00 น. ข่าว ในพระราชสำานัก 20.15 น. นางอาย 22.45 น. ข่าว 3 มิติ 23.20 น. สปอร์ตกูรู

05.30 น. คุยข่าว เสาร์-อาทิตย์ 07.00 น. เอ็ม คอท คิดส์ 07.30 น. คิดส์โซน 08.00 น. โมเดิร์นไนน์ การ์ตูน 10.00 น. วันพีซ นิวเวิลด์ 10.30 น. ด็อก พาร์ทเนอร์ 11.00 น. โมเดิร์นมัม โมเดิร์นแฟมิลี่ 11.30 น. ไนน์ เอ็นเตอร์เทน สุดสัปดาห์ 12.00 น. คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ 13.00 น. บางอ้อ 14.00 น. โซเชียลคลับ ชมรมคนรักสิทธิ 14.30 น. เออีซีมีทางรวย 15.00 น. อายุน้อยร้อยล้าน 15.30 น. อาทิตย์ติดโชว์ 16.00 น. ซิทคอม วุ่นนักรักข้าม ตึก 17.00 น. บริษัท ฮาไม่จำากัด 18.00 น. เดินหน้า ประเทศไทย 18.20 น. ข่าวภาคคำ่า 20.10 น. แท็กซี่มหา เศรษฐี 20.50 น. ละคร สงครามไฮสคูล 21.45 น. เปอร์สเปกทีฟ 22.40 น. วู้ดดี้

06.00 น. เจาะประเด็น 06.30 น. ข่าวเช้าสุด สัปดาห์ 08.30 น. ศึกษาทัศน์ 09.05 น. ติวเข้มเต็มความรู้ 10.05 น. มหัศจรรย์แห่งปัญญา 10.30 น. บิสซิเนส สมาร์ท 11.00 น. เยาวชนคนทันโลก 11.30 น. ดีดี มีพลังงาน 12.00 น. ครบข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ 13.00 น. สถานีเทศบาล 13.30 น. ส่องโลก 14.00 น. กอล์ฟพาราไดซ์ 14.30 น. เส้นทางกีฬา 15.05 น. มวยดีวิถีไทย 17.00 น. สมาย วา ไรตี้ 17.30 น. ห้องข่าวภูมิภาค 18.00 น. เดินหน้า ประเทศไทย 18.20 น. คลุกข่าวคำ่าสุดสัปดาห์ 20.00 น. ข่าวในพระราชสำานัก 20.30 น. คัดข่าวเด่น 21.00 น. ขัน เป็นข่าว 21.30 น. ฟ้าปกดิน 22.00 น. มองโลกกว้างกัน เอ็นบีที 22.30 น. คนของประชาชน 23.30 น. หน้าต่าง ตะวันตก 00.30 น. ยำาข่าวดึกสุดสัปดาห์ 01.00 น. เอ็นบี ทีเวิลด์

เรื่องนี้จะ เป็นแนวบู๊แอ๊คชั่น ด้วยความ ที่ผมค่อนข้างผ่านบท บู๊มาเยอะ ก็จะมี ประสบการณ์ มาบ้าง ก็พอจะ รู้คิวรู้จังหวะใน การเล่นคิวบู๊ ไป่หลู (อุษามณี ไวทยานนท์)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.