ชุมชนน่าไปเที่ยว

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม-บทความ -

เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า จังหวัดที่มีต้นตาล มากที่สุดในประเทศไทย คือ เพชรบุรี

ทว่า ความเป็นจริงแล้วคนสงขลายืนยัน ว่าที่จังหวัดของเขาก็มีจำานวนต้นตาลไม่แพ้เพชรบุรี

ขณะที่ผมกับคณะนั่งรถไปยังชุมชนท่าหิน วิถี โหนด นา เล อำาเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นเขตที่มี ต้นตาลจำานวนมากของสงขลานั้น ต้องยอมรับว่า ข้างทางที่รถผ่านมีต้นตาลมากจริง ๆ

เพียงแต่คนที่นี่ไม่ได้เรียกว่าต้นตาล แต่ เรียกชื่อต้นไม้ชนิดนี้ว่า ต้นโหนด

เมื่อมีต้นตาลมากก็ทำาให้ชาวบ้าน นอกจากมีอาชีพทำานาแล้วก็ได้ใช้ต้นตาลมาทำาเป็น สินค้าได้หลายอย่าง เช่น ทำานำ้าตาล ทั้งนำ้าตาลแว่น และนำ้าตาลสด นอกจากนี้ยังเอาลูกตาลมาทำาขนม และสบู่ได้ด้วย

การได้ไปยังชุมชนแห่งนี้ จึงนอกจากได้ตื่น เต้นกับการได้ไปเห็นคนปีนต้นตาลเพื่อเก็บลูกตาล และปาดตาลเอานำ้าตาลให้ได้ดูแล้ว ยังได้อร่อยปาก ด้วยการกินนำ้าตาลสดอีกต่างหาก

กาแฟร้อนแกล้มขนมตาลเข้ากันได้ดี เหลือเกิน

หลังจากเราได้เยี่ยมชุมชนแห่งนี้แล้ว ก็ได้ ไปกินอาหารกลางวันกันที่เขาซันรีสอร์ท เกาะหมาก

เป็นร้านอาหารที่ด้านหนึ่งติดกับภูเขา อีก ด้านเป็นทะเลที่มีชายหาดปูด้วยทรายสีขาวและนำ้า ทะเลสีสวย

ได้มากินอาหารที่นี่ ทำาให้รู้ว่าเกาะหมากมี เนื้อที่กว้างกว่าเกาะยอ ของจังหวัดสงขลาหลายเท่า อีกทั้งอาหารทะเลยังราคาถูกกว่าด้วย

ชุมชนหรือหมู่บ้านอีกแห่งที่เราได้ไปชม เป็นหมู่บ้านทำาโพน บ้านปลาหมู่ อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โพน หรือกลองที่นี่ทำาด้วยไม้ ส่วนใหญ่ทำา จากต้นตาลขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 50 ปี แล้วขึงโพน ด้วยหนังควาย

ขณะพวกเราไปถึงพบว่ามีช่างทำาโพนกำาลัง นั่งทำางานอยู่หลายคน เมื่อเราอยากรู้ขั้นตอนการทำา ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาแสดงการทำาให้ดู เห็นแล้วต้อง ยอมรับถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถเอาหนังควาย มาขึงได้จนตึง

ทราบมาว่าโพนที่นี่สั่งซื้อกันมาจากทั่ว ประเทศ ทำาขายแทบไม่ทันเพราะเป็นโพนคุณภาพดี ตีได้เสียงดังทุ้มและไกล พูดง่าย ๆ ก็คือ พระตีโพนที่ วัดแต่เสียงจะดังไปทั่วหมู่บ้าน

การท่องเที่ยวชุมชนต้องใช้เวลาค่อนข้าง มาก แต่ทั้งเพลินและสนุก เผลอดูโน่นดูนี่ ความมืดก็ คืบคลานมาหาอย่างไม่รู้ตัว คืนแรกเราพักที่โรงแรมในตัวเมืองพัทลุง ที่โรงแรมมีลูกค้าเต็ม แสดงให้เห็นว่า พัทลุงวันนี้ไม่เงียบ ไม่ใช่ทางผ่านของนักท่องเที่ยว เรียน คุณหมอ ดร.โอ เหมือนในอดีต ทั้งนี้ก็เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่า สนใจมากแห่งนั่นเอง

ข้อสำาคัญพัทลุงตั้งอยู่ระหว่างกลางของ หลายจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยเช่นกัน เช่น สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช

รุ่งขึ้นอีกวัน เราต่างตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อ ไปล่องเรือที่ทะเลน้อยเพื่อชมทะเลบัว

ที่อุดรธานีมีทะเลบัวแดง ทว่าที่พัทลุงมี ทะเลบัวสารพัดสี แถมยังมีนกนำ้าให้ได้ดูอีกหลายสิบ ชนิด ทั้งที่ยืนหากินอยู่ในบึงและบินว่อนหนีเสียงเรือ อยู่บนอากาศ

ยามเช้าท้องฟ้าเป็นสีขาวบวกกับแสง อาทิตย์ฉายส่องต้องผืนนำ้าเป็นประกาย เป็นภาพที่ สวยงามเหลือเกิน

ที่ทะเลน้อยมีควายนำ้าเป็นฝูงให้ชมด้วย ควายฝูงนี้ที่ถูกเรียกว่าควายนำ้าก็เพราะพวกมันจะดำา นำ้าลงไปกินหญ้าใต้นำ้า เพราะบางฤดูกาลบนบกไม่มี หญ้าให้กิน แสดงให้เห็นว่าควายฉลาดไม่แพ้คนที่ สามารถดิ้นรนหาของกินเพื่อความอยู่รอด

ขึ้นจากทะเลน้อย เราได้ไปชมสวนไผ่ขวัญใจ ที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะเจ้าของสวนมีชื่อว่าขวัญใจ

สวนไผ่ขวัญใจตั้งอยู่ที่ตำาบลโตนดด้วน อำาเภอควนขนุน มีไผ่ชนิดต่าง ๆ กว่าสามสิบชนิด อยู่ บนเนื้อที่ 15 ไร่

เป็นสวนที่พบความสำาเร็จจนกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง

ที่พบความสำาเร็จก็เพราะเจ้าของสวนมีราย ได้จากการขายต้นไผ่ ขายหน่อไม้ ขายพันธ์ุ จนมีราย ได้อยู่ได้อย่างสบาย

ผู้ใดมายังสวนไผ่แห่งนี้จะพากันชอบมาก เพราะขณะนั่งอยู่ในสวนไผ่ อากาศจะร่มรื่น สบายตัว กับใคร ขอพูดสายด้วยก็มี หากบอกว่าอยู่กับเพื่อน

คุณหมอครับ ผมอยากจะขอคำาแนะนำาในการ แก้ไขปัญหาทางเพศ ที่จะช่วยให้ผมกลับมาเป็นเหมือน เดิมได้ไหม และจะมียาช่วยตัวใดบ้างหรือไม่ ที่จะทำาให้ แข็งตัวได้นานและหลั่งได้ดีกว่านี้...ครับผม ด้วยความนับถือ

ร.รักสะดุด ตอบ คุณ ร.รักสะดุด

สุขภาพทางเพศจะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุ 50 ปีขึ้น ไป เนื่องจากมีระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง การมีอาการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศต้องมีหลายปัจจัยเข้าร่วม ซึ่ง เป็นสาเหตุหลักแล้วจึงมีอาการของโรคอีดีแทรกซ้อน การแข็งตัวของอวัยวะจะต้องเกิดจากการทำางานที่ครบ วงจร โดยเริ่มต้นจากสมองไปไขสันหลัง แล้วไปยัง บริเวณรอบองคชาต ซึ่งจะมีการตอบสนองของกล้าม เนื้อหลอดเลือดดำา และหลอดเลือดแดงภายในและใกล้ กับแกนขององคชาต ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะ เกิดก็เมื่อมีตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งขององคชาตผิด ปกติ โดยเกิดจากเส้นประสาท หลอดเลือดแดง กล้าม เนื้อเรียบหรือเนื้อเยื่อขององคชาตถูกทำาลาย มักจะมา จากโรคต่าง ๆ พบว่าส่วนเกินจากอาหารมันมาก ๆ หวานจัดแล้วไม่ออกกำาลังกาย จะพาให้เกิดอาการของ โรคอ่อนตัวเร็วเกินปกตินำาหน้า โรคหลอดเลือดตีบหรือ โรคของระบบประสาทเองการดำาเนินชีวิตประจำาวันก็ อาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความ เสี่ยงของอาการอีดี

การพร่องฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน เป็นอีกปัจจัยไปทำาลายวงจรของการแข็งตัวของ องคชาต เมื่อองคชาตแข็งตัวไม่เต็มที่ก็จะส่งผลให้มี เมื่อลมมาสัมผัสกาย อีกทั้งยังได้ยินเสียงไผ่ลู่ ลมจากการเบียดเสียดของลำาต้นเสมือนดนตรี ธรรมชาติให้ได้ฟังตลอดเวลา

สวนไผ่ขวัญใจมีอาหารขายด้วยและมี โครงการจะเอาไม้ไผ่มาจักสานทำาเครื่องเรือน เครื่องใช้เพื่อจำาหน่ายให้นักท่องเที่ยวในโอกาส ต่อไป

รายการตบท้ายสำาหรับวันนี้เราได้ไปชม ตลาดริมนำ้าคลองแดน ที่อำาเภอระโนด ของสงขลา

ตลาดแห่งนี้เป็นทั้งตลาดนำ้าและตลาดบก ที่น่าสนใจยิ่ง เพราะส่วนที่เป็นตลาดนำ้า ฝั่งหนึ่งอยู่ ในเขตสงขลา แต่อีกฝั่งติดกับเขตนครศรีธรรมราช

สินค้าที่มีขายและผักผลไม้ทุกชนิดได้จาก ผลผลิตของชาวบ้านในละแวกนั้นทั้งสิ้น ราคาจึง ถูก แล้วยังสดสวยอีกต่างหาก

ที่ตลาดริมนำ้าคลองแดนจะมีเฉพาะวัน เสาร์ ปกติคนที่มาท่องเที่ยวจะเป็นคนไทย แต่ระยะ หลัง ๆ มานี้ มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเที่ยวกัน ไม่น้อยเลย

จนทำาให้มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และของพื้นเมืองตั้งอยู่ริมนำ้าเกือบตลอดริมคลอง

อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์ให้คนที่ชอบบรรยา กาศชนบทไทยได้เช่าพักสักกี่คืนก็ได้

การได้มาเที่ยวในหลายจังหวัดของผม ครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มสุด ๆ เพราะได้มายังแหล่งท่อง เที่ยวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จึงต้องขอขอบคุณ ผศ.สุภาวดี โพธิยะการ จากสำานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทีมงานที่ได้ให้คำา แนะนำาและสนับสนุนจนทำาให้ชุมชนแต่ละแห่งมี ค่าต่อการท่องเที่ยวของไทย.

ไมตรี ลิมปิชาติ

อาการหลั่งเร็ว นำ้าอสุจิพุ่งไม่ดี ดังนั้นการจะฟื้นฟูอาการ อีดีก็ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดถึงต้นตอของสาเหตุ ให้พบก่อนรวมทั้งตรวจร่างกายจากแพทย์เมื่อแพทย์ วินิจฉัยหาสาเหตุของอาการของคุณได้แล้วก็จะทำาการ รักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยกับคุณมากที่สุด ปัจจุบันมียายืดการหลั่งรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มสารเคมีในสมอง ช่วยให้ควบคุมการหลั่ง ต้องได้รับการรักษาควบคู่กับการ แข็งตัว

การจะรักษาด้วยการใช้ยากินหรือฉีด ทางที่ดี และได้ผลที่สุดของการแก้ไขปัญหาอีดี คือการเข้ารับการ รักษาฟื้นฟูจากแพทย์ ปัจจุบันการฟื้นฟูทางเพศของชาย วัย 50 ปีขึ้นไป สามารถปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาแข็งตัว ได้ดีเหมือนเดิม ชายใดไม่รักษากับแพทย์ในกรณีต้องการ จะรักษาที่ต้นเหตุแต่กลับฝืนการแพทย์โดยซื้อยากินเองก็ จะมีโอกาสเป็นม่ายแบบนึกไม่ถึงว่าจะเกิดคือม่ายโดนทิ้ง โชคดีที่มียาช่วยให้หลั่งช้ารุ่นใหม่มาทำาให้ฝ่ายชายมั่นใจ มากขึ้น ให้รีบลองจะได้ไม่เป็นม่ายอีก

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะ ต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่เบอร์ 09-9494-3336, 08-5057-6523 และเว็บไซต์ www. meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.