กห.สหรัฐชมไทยแก้ปัญหาใหญ่คืบหน้า

Daily News Thailand - - การเมือง -

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งให้ตีความ แตกต่าง จากร่างของ กรธ. เป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญ ต้องการให้เกิดความชัดเจน เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านประชามติ เนื่องจากเกรงว่า จะมีปัญหาได้ ตั้งแต่ร่างแรก เมื่อศาลมีเจตนาให้ส.ว.เข้ามา มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกรัฐสภาใน การโหวต แต่ยกเว้นการเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี กรธ. ก็ต้องไป ด า�เนินการแก้ไข

แต่สา�หรับเรื่องของระยะ เวลา 5 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เกรงว่าจะเกิดข้อถกเถียง และตีความได้ 2 นัยและ เกิดเรื่องยุ่งยาก จึงเขียน ให้ชัดไว้เลยว่า “ให้ ส.ว. สามารถเลือกนายกฯ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.ต.คงชีพ ตันตระ วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผล การประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน–รมว.กลา โหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม และรมว.กลาโหมประเทศสมาชิก อาเซียนเข้าร่วมประชุมโดยสรุป ว่า การ ประชุมดังกล่าวโดยรมว.กลาโหมประเทศ สมาชิกอาเซียนได้หารือและเห็นร่วมกันว่าภัย คุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลาก หลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น โดย เฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยก ย้ายถิ่นฐาน อาชญากรรมข้ามชาติ สงคราม ไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จา�เป็นต้อง ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้ง ในและนอกภูมิภาคในการประสานงาน พัฒนา กลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อ รับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศ สมาชิกนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศ มหาอ�านาจมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาและ เสริมขีดความสามารถให้อาเซียนมีความ พร้อมมากขึ้น

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า พร้อมกัน นี้ Dr. Aston Baldwin Carter รมว.กลาโหม สหรัฐ ยังได้กล่าวสนับสนุนอาเซียนในการ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งทุกประเทศต้อง ร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาคด้วยการ เพิ่มพูนเครือข่ายร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อการ คงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสรภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้ง ทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัย คุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ผ่านช่อง วิทยาการใหม่ ๆ ในการรักษาโรค ทางการทูตและจัดตั้งเครือข่ายร่วมรักษาความ มั่นคง พร้อมทั้งต้องการให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม

“รมว.กห.สหรัฐ ได้กล่าวชื่นชมความ ส�าเร็จของไทยถึงความตั้งใจจริงในความ คืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การท �า ประมงผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาการบิน พลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทย” พล.ต.คงชีพ กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.