ภัยที่เลี่ยงไม่ได้

Daily News Thailand - - การเมือง -

หลายพื้นที่ก�าลังเผชิญภัยจากน ้�าท่วมหลังจาก

ฝนตกหนัก โดยเฉพาะบางพื้นที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี หรือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน และต่อ จากนี้ จะเกิดกับภาคใต้ เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจผ่านสื่อ และใช้เทคโนโลยีกราฟิกอินโฟอธิบายขยายความ เผยแพร่ทางโซเชียล มีเดียให้เข้าใจทั่วกันว่า ปัญหาคืออะไร ทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขได้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน ที่สา�คัญมีการบรรเทาความเดือดร้อน ได้ฉับไว จริงจัง กอบกู้ฟื้นฟู เยียวยา อย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหน ใช้เวลาเพียงใด

ควรสร้างความเข้าใจว่า ปัญหาน า้�ท่วม มีทั้งน า้�ท่วม

ฉับพลัน น้�าป่าไหลหลาก น ้�าล้นตลิ่งต่างกันอย่างไร จะเกิดในสภาพ พื้นที่ใด เตรียมรับมืออย่างไร และควรท �าให้คนนอกพื้นที่ ที่เคยมี ประสบการณ์ร้ายจากนา้�ท่วมได้รับทราบว่า มีโอกาสจะเจออีกมากน้อย เพียงใด ทั้งนี้ ตัวอย่างกรณีน้�าล้นตลิ่งท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้�า ที่ อ.บางบาล อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเพราะภูมิประเทศลุ่มตา่� และข้อจ �ากัดของล �าน้�าเจ้าพระยา ท�าให้เกิดปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ แม้ กรมชลประทานจะอ้างว่าราษฎรในพื้นที่ทราบดีและเตรียมรับมืออยู่ แล้ว แต่คนนอกพื้นที่ยังมีความกังวล นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวความ ขัดแย้งของทางจังหวัดกับกรมชลประทานที่ไม่ยอมปล่อยน้�าเข้าทุ่ง ด้วยเหตุผลที่ยังรอให้ชาวนาเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ปลายนา้�ที่มีภาระ

หลักในการระบายน า้�ฝนที่ตกในพื้นที่ แต่หากเกินกว่า 60 มิลลิเมตร จะ มีน้�าค้างขังอยู่บนผิวการจราจรชั่วเวลาหนึ่ง ส่วนน้�าเหนือที่หลากตาม ล า�นา้�เจ้าพระยาเป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน การที่มีนา้�ขังรอระบาย นั้น อาจทา�ให้สภาพการจราจรและวิถีการเดินทางของประชาชนเดือด ร้อน ขลุกขลุก แต่ก็เป็นข้อจ า�กัดที่ควรอธิบายให้ได้ว่าเกิดได้อย่างไร และจะหาทางออกหรือท า�ให้การใช้ชีวิตในช่วงดังกล่าวผ่านไปได้โดย ไม่ลา�บากเกินไปได้อย่างไร เช่น มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะช่วยขนย้าย ผู้คนที่ติดค้างบนถนนที่น้า�ทว่มขังไปในที่สะดวกกว่า

ต้องยอมรับว่า ปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งความแห้ง

แล้งและฝนตกหนัก นา้�ท่วมเกิดขึ้นตามฤดูกาล ที่ผ่านมา เราไม่ได้ ลงทุนเพื่อการป้องกันอย่างเป็นระบบ ส่วนหนึ่งเป็นข้อจา�กัดด้านงบ ประมาณ อีกด้านเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอาจไม่ได้สร้างปัญหา กับประชาชน ต่างกับปัจจุบันที่ชุมชนได้ขยายไปในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นทุ่ง รับนา้� ด้วยสภาพอย่างนี้ แทนที่จะฉุนเฉียว ตา�หนิ ด่าว่ากัน รัฐบาลควร นา�แนวทางประชารัฐมาใช้ ให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ประสานการแก้ไขร่วมกัน ที่สา�คญั ต้องทา�ให้ทุกคนเข้าใจ รับรู้ว่า สิ่ง ที่เข้าใจว่าเป็นภัยนั้น แท้จริงจะอยู่คู่กับเราไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.