เร่งเคลียร์ปมคาใจ-ตัดไฟวิกฤติศรัทธา

Daily News Thailand - - การเมือง -

400 “ทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้าน ความมั่นคงและ รมว.กลาโหม หอบคณะรวม38 ชีวิต เช่าเหมาล �า เครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ขนาด ที่นั่งของบริษัท การบินไทย จา�กัด (มหาชน)

ยืนยัน “พี่ใหญ่” ไปประชุมฮาวายเพื่อ ประโยชน์ประเทศชาติ

เอาเป็นว่าในระหว่างที่สา�นักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) ก �าลังตรวจสอบการใช้งบ ประมาณทริปฮาวาย

และให้คา�มั่นเดินหน้า สะสางสารพัดปัญหาที่หมัก หมมในสังคมไทย โดย เฉพาะเรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น งบประมาณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 ท่านผู้น า�ได้แถลง นโยบายบริหารราชการแผ่น ดินต่อที่ประชุมสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ประกาศให้คนไทยทั้งประเทศ รับรู้ว่าหนึ่ง ในนโยบายสา�คัญของรัฐบาลคือการสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับเจ้า หน้าที่รัฐ และประชาชน ท่านผู้นา�ยงัขอ คนไทยช่วยกันปฏิรูป ประเทศ โดยค �านึง ถึงผลประโยชน์ชาติ มากกว่าผลประโยชน์ ส่วนตัว!!

เพราะหากปกปิดจะเป็นอุปสรรคในการ ทา�งานของประเทศ

“บิ๊กตู่” ยา้�ว่า รัฐบาล คสช. ต้องยึดหลัก ความโปร่งใส เป็นธรรม การมีส่วนร่วม และต้อง มีการกระจายอ �า นาจในการตรวจสอบในการเข้า ถึงข้อมูลให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

เพื่อแก้ไขและปราบปรามการทุจริต คอร์ รัปชั่น!!

และรัฐบาลต้องยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

นาทีนี้บอกได้คา�เดียวปัจจัย สา�คัญที่จะหนุนนา�พารัฐบาลเรือแป๊ะ ไปให้ถึงฝั่งฝันตามแผนโรดแม็พ คสช.

นอกจากต้องมี “กึ๋น” ในการบริหาร ราชการแผ่นดินแล้ว จ า�ต้องมี “กึ๋น” ในการ บริหารอารมณ์สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

โดยเฉพาะปมเรื่องความโปร่งใสการใช้งบ ประมาณจากหยาดเหงื่อประชาชน

หากเคลียร์สารพัดปัญหาคาใจไม่หลุด ท้าย ที่สุดวิกฤติศรัทธาจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน!!.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.